YARATICI BİREYLER YOLDA

Tür­ki­ye’nin eği­tim devi Enver Yücel, Bah­çe­şe­hir okul­la­rı ile şim­di­de bilim adam­la­rı­nı An­tal­ya’da ye­tiş­tir­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Kon­ya­al­tı’nda ku­ru­lan Fen ve Tek­no­lo­ji Li­se­si, bilim ve tek­no­lo­ji üre­ten bi­rey­ler ye­ti­şecek.


Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji, bilim ve tek­no­lo­ji üre­ten bi­rey­le­ri An­tal­ya’da ye­tiş­tir­me­ye ha­zır­la­nı­yor. İstan­bul Bah­çe­şe­hir’de 2006’da ku­ru­lan Fen ve Tek­no­lo­ji Li­se­si şimdi de An­tal­ya Kon­ya­al­tı’nda ku­ru­la­cak. Bilim adam­la­rı­nı ye­tiş­ti­recek olan An­tal­ya’daki oku­lun lans­ma­nı Akra Barut Otel’de ya­pıl­dı. Dö­şe­me­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tur­gay Genç, çok sa­yı­da öğ­ren­ci ve ve­li­nin ka­tıl­dı­ğı lans­man­da ko­nu­şan Bah­çe­şe­hir Uğur Eği­tim Ku­ru­mu Baş­ka­nı Enver Yücel, eği­tim­de Tür­ki­ye’nin dün­yay­la ya­rı­şa­ca­ğı­nı söy­le­di. 
EĞİTİM DEVİ 
Tür­ki­ye’de eği­tim ala­nın­da büyük im­za­lar atan Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji, şim­di­de ge­le­ce­ğin bilim adam­la­rı­nı An­tal­ya’da ye­tiş­ti­recek. An­tal­ya’daki Fen ve Tek­no­lo­ji li­se­si­nin ta­nı­tım top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan eği­tim devi Enver Yücel, Fen ve tek­no­lo­ji li­se­le­ri­ni 11 yıl önce İstan­bul’da kur­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. Ame­ri­ka’daki en önem­li ve en güçlü eği­tim mo­del­le­ri­ni 11 yıl önce Tür­ki­ye’ye ge­tir­dik­le­rin bil­di­ren Enver Yücel, “ Fen li­se­si değil, Fen ve Tek­no­lo­ji li­se­si ola­cak. Her geçen gün daha çok ye­ni­lik­ler­le ve daha güçlü iler­li­yo­ruz” dedi. 
BURS­LU OKU­YOR­LAR 
An­tal­ya Kon­ya­al­tı il­çe­sin­de 2017-2018 Eği­tim ve öğ­re­tim yı­lın­da açı­la­cak olan Fen ve Tek­no­lo­ji Li­se­si’nin ha­zır­lık sı­nı­fı ile baş­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­ten Yücel, “Okul­la­rı­mız­dan mezun olan öğ­ren­ci­le­ri­miz dün­ya­nın en önem­li üni­ver­si­te­le­rin­de burs­lu oku­yor­lar. Me­zun­la­rı­mız Go­og­le ve Twit­ter gibi şir­ket­ler­de ça­lış­ma­ya baş­la­dı­lar. Tür­ki­ye’nin bilim tek­no­lo­ji ala­nın­da üre­tim yap­ma­sı lazım. Bu an­lam­da iş or­ta­okul­da, li­se­ler­de baş­lı­yor. Bu gaye ile yola çık­tık. Tür­ki­ye’nin çe­şit­li böl­ge­le­rin­de okul­la­rı­mı­zı aç­ma­ya baş­la­dık” diye ko­nuş­tu.
GURUR VERİCİ OKUL 
En büyük kam­pü­sü An­tal­ya’da in­şa­at et­tik­le­ri­ni bil­di­ren Enver Yücel,” Li­se­mi­zin la­bo­ra­tu­var­la­rı bir üni­ver­si­te­nin mü­hen­dis­lik fa­kül­te­sin­de­ki gibi ola­cak. 18 la­bo­ra­tu­var­dan olu­şa­cak. Ge­ne­ti­ğin­den, me­ka­ni­ği­ne kadar, mü­kem­mel bir kam­püs ola­cak. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze burs ve­re­ce­ğiz. Ama­cı­mız Tür­ki­ye’nin ge­le­cek­te­ki bilim adam­la­rı­nı ye­tiş­tir­mek. An­tal­ya’da­ki­le­rin ve böl­ge­de­ki­le­rin gurur du­ya­ca­ğı çok önem­li bir lise ola­cak” dedi. 

YARATICI BİREYLER YOLDA Haberine Yorum Yapınız