KA­DIN­LAR BAŞ­KA­NI­NI SE­Çİ­YOR

CHP Mu­rat­pa­şa İlçe Kadın Kol­la­rı üye­le­ri ta­ra­fın­dan bugün ola­ğa­nüs­tü genel kurul ger­çek­leş­ti­ri­lecek. 1 aydır kay­yum­la yö­ne­ti­len kadın kol­la­rı­nın yö­ne­ti­mi­ne Omca Kaya ve ekibi tek liste ola­rak ka­tı­la­cak.


CHP Mu­rat­pa­şa İlçe Kadın Kol­la­rı üye­le­ri ta­ra­fın­dan bugün De­ğir­me­nö­nüNikah Sa­lo­nu’nda ola­ğa­nüs­tü genel kurul top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Kadın Kol­la­rı yö­ne­ti­mi­ne tek aday olan Omca Kaya yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ilçe kadın kol­la­rı­nın şu anda kay­yum­la yö­ne­til­di­ği­ni ifade ede­rek, ola­ğa­nüs­tü genel ku­ru­la gi­di­le­rek bir seçim ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Parti tü­zü­ğün­de­ki tak­vim açık­lan­dı. 6 aylık bir sü­reç­te o za­ma­na kadar yeni ekip gö­re­vi dev­ra­la­cak” dedi. 
‘ALI­ŞIK DEĞİLİZ’
CHP Mu­rat­pa­şa İlçe Baş­ka­nı Ahmet Kum­bul ise, kadın kol­la­rı­nın 1 aydır kay­yum­la yö­ne­til­di­ği­ni söy­le­ye­rek, il kadın kol­la­rı­nın ola­ğa­nüs­tü kong­re ka­ra­rı ver­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Kum­bul, sa­de­ce tek aday ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Omca Kaya da ken­di­si­ne bir ekip oluş­tur­muş. Parti ola­rak tek adaya alı­şık de­ği­liz, ama sa­de­ce 5-6 aylık süreç için bir yö­ne­tim se­çi­li­yor. Daha sonra ola­ğan kong­re­ler baş­la­ya­cak. Sa­nı­rım onun için başka aday çık­ma­dı. Biz kim ge­lir­se gel­sin so­nu­na kadar ça­lı­şı­rız. Kad­ro­da­ki bütün ar­ka­daş­la­rı da ta­nı­yo­rum. Ben Mu­rat­pa­şa ve parti için fay­da­lı ola­cak­la­rı­nı dü­şü­nü­yo­rum” diye ko­nuş­tu