SGK ELÇİLERİ

SGK ta­ra­fın­dan 2016 yı­lın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 10 bin 407 İlko­kul öğ­ren­ci­si­ne “Sos­yal Gü­ven­lik El­çi­si” bel­ge­si ve­ril­di. An­tal­ya’da ise 8 il­çe­de, 13 okul­da 238 öğ­ren­ci gü­ven­lik el­çi­si oldu.


Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­nun “Kayıt Dışı İstih­dam­la Mü­ca­de­le” kap­sa­mın­da il­ko­kul öğ­ren­ci­le­ri­ne yö­ne­lik baş­lat­tı­ğı Sos­yal Gü­ven­lik El­çi­si pro­je­si­ne ka­tı­lan öğ­ren­ci­le­re bel­ge­le­ri ve­ril­di. Bu kap­sam­da 2016 yı­lın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 10 bin 407 İlko­kul öğ­ren­ci­si­ne “Sos­yal Gü­ven­lik El­çi­si” bel­ge­si ve­ril­di. An­tal­ya’da ise 8 il­çe­de, 13 okul­da 238 öğ­ren­ci sos­yal gü­ven­lik el­çi­si bel­ge­si aldı. 
ELÇİLERE TE­ŞEK­KÜR
“Sos­yal Gü­ven­lik El­çi­si” ola­rak be­lir­le­nen öğ­ren­ci­ler ara­sın­da yü­rüt­tük­le­ri el­çi­lik fa­ali­yet­le­ri­ne iliş­kin dü­zen­le­nen anı ya­rış­ma­sın­da İl dü­ze­yin­de de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re An­tal­ya İl Mü­dür­lü­ğün­de pla­ket tö­re­ni dü­zen­len­di. SGK An­tal­ya İl Mü­dü­rü Nejat DENİZ , “Kayıt dışı is­tih­dam ül­ke­mi­zin en önem­li ön­ce­lik­li mü­ca­de­le edil­me­si ge­re­ken so­run­la­rı ara­sın­da yer al­mak­ta­dır. Kayıt dışı is­tih­dam ile mü­ca­de­le­de biz­le­rin ya­nın­da yer alan Sos­yal Gü­ven­lik El­çi­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yor, sağ­lık ve huzur için­de ba­şa­rı­la­rı­nın de­va­mı­nı di­li­yo­rum“ dedi. 
EPEYD PRO­TO­KO­LÜ 
Sos­yal Gü­ven­lik İl Mü­dür­lü­ğü­nün Anı Ya­rış­ma­sı Ödül Tö­re­nin ar­dın­dan bu defa, An­tal­ya Sos­yal Gü­ven­lik İl Mü­dür­lü­ğü ile En­gel­siz Pers­pek­tif En­gel­li­le­re Yar­dım Der­ne­ği ara­sın­da İş Bir­li­ği Pro­to­ko­lü im­za­lan­dı. Ön­ce­lik­li ola­rak zi­hin­sel me­le­ke­le­ri yük­sek en­gel­li bi­rey­le­rin sahip ol­duk­la­rı po­tan­si­yel­le­ri or­ta­ya çı­ka­ra­rak ül­ke­mi­ze ka­zan­dı­rıl­ma­sı ve ülke sa­vun­ma­sı­na katkı sağ­la­ma­sı­nın amaç edi­nil­di­ği iş­bir­li­ği pro­to­ko­lü, SGK An­tal­ya İl Mü­dür­lü­ğü ve En­gel­siz Pers­pek­tif En­gel­li­le­re Yar­dım Der­ne­ği (Epeyd) ara­sın­da im­za­lan­dı. 
DE­RE­CE­YE GİREN­LER 
Ga­zi­pa­şa Gazi Mus­ta­fa Kemal İlko­ku­lu öğ­ren­ci­si, Kamil Berat UYSAL (il bi­rin­ci­si), Alan­ya Oba­köy İlko­ku­lu öğ­ren­ci­si Ömer Faruk BEYAZ (il İkin­ci­si), Alan­ya Oba­köy İlko­ku­lu öğ­ren­ci­si Canan DEKE (il üçün­cü­sü), El­ma­lı Meh­met Topçu İlko­ku­lu öğ­ren­ci­si Barış AKDENİZ (man­si­yon ), Ga­zi­pa­şa Gazi Mus­ta­fa Kemal İlko­ku­lu öğ­ren­ci­si İnci SOR­KUÇ’a (man­si­yon), ilçe dü­ze­yin­de ise Hanım Ömer Ça­ğı­ran İlko­ku­lun­dan, Azra Nur KOCA (ilçe bi­rin­ci­si), Meh­tap ÇA­LIŞ­KAN (ilçe ikin­ci­si) ve Naz­lım Irmak ÇAĞ­LA­YAN(ilçe üçün­cü­sü) dü­zen­le­nen anı ya­rış­ma­sın­da pla­ket ve he­di­ye al­ma­ya hak ka­zan­dı­lar. 

 

SGK ELÇİLERİ Haberine Yorum Yapınız