TÜRKİYE’NİN GENÇ NÜ­FU­SU

Tür­ki­ye İsta­tis­tik­le­ri Ku­ru­mu(TÜİK) göre; Tür­ki­ye top­lam nü­fu­su 2016 yılı sonu iti­ba­riy­le 79 mil­yon 814 bin 871 iken 15-24 yaş gru­bun­da­ki genç nüfus 12 mil­yon 989 bin 42 oldu.


Tür­ki­ye nü­fu­su­nun yüzde 16,3'ünü genç nüfus oluş­tur­du. Genç nüfus, top­lam nü­fu­sun yüzde 16,3'ünü oluş­tur­du. TÜİK’e göre genç nü­fu­sun, yüzde 51,2'sini genç erkek nüfus, yüzde 48,8'ini ise genç kadın nü­fu­su­nun oluş­tur­du­ğu gö­rül­dü. TÜİK’e göre 2016 yı­lın­da genç nüfus ora­nı­nın en yük­sek ol­du­ğu il, yüzde 25,5 ile Hak­ka­ri oldu. Bu ili, yüzde 23,9 ile Şır­nak ve yüzde 23,1 ile Siirt iz­le­di.
EN DÜŞÜK MUĞLA 
Genç nüfus ora­nı­nın en düşük ol­du­ğu iller ise sı­ra­sıy­la; yüzde 13,2 ile Muğla, yüzde 13,5 ile Ba­lı­ke­sir ve yüzde 13,7 ile Sinop oldu. TÜİK ve­ri­le­ri­ne göre genç nüfus ora­nı­nın en yük­sek ve en düşük ol­du­ğu ilk 5 il, 2016 Ka­dın­lar­da yük­se­köğ­re­tim­de net okul­laş­ma oranı yüzde 42,6 oldu. Tür­ki­ye'de 2014- 2015 öğ­re­tim yı­lın­da yüzde 39,5 olan yük­se­köğ­re­tim­de net okul­laş­ma oranı, 2015-2016 öğ­re­tim yı­lın­da yüzde 40,9'a yük­sel­di. Er­kek­ler­de bu oran yüzde 38'den yüzde 39,2'ye yük­se­lir­ken ka­dın­lar­da yüzde 41,1'den yüzde 42,6'ya yük­sel­di.
 

TÜRKİYE’NİN GENÇ NÜ­FU­SU Haberine Yorum Yapınız