SU­AL­TIN­DA KI­YA­SI­YA YARIŞ

Sel­çuk Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len 16. Ulus­la­ra­ra­sı Su­al­tı Gün­le­ri, Kemer’de baş­la­dı. Et­kin­li­ğe Tür­ki­ye'nin yanı sıra Po­lon­ya, KKTC, Ma­ca­ris­tan, İtalya, Al­man­ya, Sır­bis­tan ve Rusya'dan 50 su­al­tı ya­rış­ma­cı­sı ka­tı­lı­yor.


Kemer'de bu­lu­nan Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Su­al­tı Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi'nde ya­pı­lan açı­lı­şa An­tal­ya Va­li­si Münir Ka­ra­loğ­lu, Kemer Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Cihad Fes­li­han, Kemer Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kemal Yük­sel, Kemer Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Bin­ba­şı Yasin Ber­çin, Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı Ak­de­niz Bölge Ko­mu­ta­nı Kı­dem­li Albay Fatih Erhan, Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı An­tal­ya Grup Ko­mu­ta­nı Bin­ba­şı Önder Gök­sel, Rusya Su­al­tı Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Prof. Dr. Ser­gey Faz­li­lun, Kemer Em­ni­yet Mü­dü­rü Tev­fik Ka­ra­ya­ka­lı, Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Ahmet Kağan Ka­ra­bu­lut, KETAV Baş­kan Yar­dım­cı­sı Tay­yar Gül, su­al­tı fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı Tah­sin Cey­lan, aka­de­mis­yen­ler ve su­al­tı fo­toğ­raf­çı­la­rı ka­tıl­dı. Et­kin­li­ğe Tür­ki­ye'nin yanı sıra Po­lon­ya, KKTC, Ma­ca­ris­tan, İtalya, Al­man­ya, Sır­bis­tan ve Rusya'dan 50 su­al­tı ya­rış­ma­cı­sı ka­tı­lı­yor. 
Açı­lış do­la­yı­sıy­la kok­teyl de dü­zen­len­di. 
Vali Ka­ra­loğ­lu, açı­lış­ta yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, 650 ki­lo­met­re­lik sa­hi­li bu­lu­nan An­tal­ya'da ka­ra­da­ki gü­zel­lik­le­rin yanı sıra de­ni­zin al­tın­da da bir­çok gü­zel­lik ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bu tarz et­kin­lik­ler­le An­tal­ya'da su­al­tı ile il­gi­li olum­lu ge­liş­me­ler ol­du­ğu­na dik­kat çeken Ka­ra­loğ­lu, el­le­rin­de büyük nimet bu­lun­du­ğu­nu ve ya­pıl­ma­sı gerek çok şeyin ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Ka­ra­loğ­lu, esp­ri­li ola­rak Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Su­al­tı Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi Baş­ka­nı ve Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Su­al­tı Ar­ke­olo­gu Yar. Doç. Dr. Hakan Öniz'i Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si'ne trans­fer etmek is­te­dik­le­ri­ni an­la­ta­rak, "An­tal­ya'da ve Kemer'de de­niz­le il­gi­li eği­tim­ler yap­ma­mız lazım. Kemer'de yeni de­niz­ci­lik fa­kül­te­si kur­duk. Bu fa­kül­te­yi kur­ma­da­ki ama­cı­mız, tu­riz­min de­ni­le ir­ti­ba­tı­nı sağ­la­ya­cak ki­şi­ler ye­tiş­tir­mek. Aynı za­man­da su­al­tıy­la il­gi­li bö­lüm­le­rin de ol­du­ğu fa­kül­te ol­ma­sı ama­cı­mız var. 16 yıl önce baş­la­yan bu su­al­tı gün­le­ri as­lın­da bugün de­niz­ci­lik fa­kül­te­siy­le mey­ve­si­ni ver­miş oldu." diye ko­nuş­tu.
 

SU­AL­TIN­DA KI­YA­SI­YA YARIŞ Haberine Yorum Yapınız