COŞ­KUY­LA KUT­LA­DIK

An­tal­ya, 19 Mayıs Ata­türk’ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı­nı coş­kuy­la kut­la­dı. An­tal­ya’da sabah baş­la­yan kut­la­ma et­kin­lik­le­ri, ak­şam­da fener alayı ile devam etti. 7’den 77’ye bin­ler­ce An­tal­ya­lı bu coş­ku­ya ortak oldu.


Tüm Tür­ki­ye’de ol­du­ğu gibi An­tal­ya’da da 19 Mayıs Ata­türk’ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı büyük bir coş­kuy­la kut­lan­dı. Ata­türk Parkı’ndan kor­tej eş­li­ğin­de baş­la­yan yü­rü­yüş, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın’daki coş­ku­lu kut­la­ma­lar ile devam etti. Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da­ki Ata­türk Anı­tı­na kurum ve ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan çe­lenk su­nu­mu ya­pıl­dı. 
Kut­la­ma­la­ra An­tal­ya mil­let­ve­kil­le­ri, An­tal­ya Va­li­si Münir Ka­ra­loğ­lu, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Türel, Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal, be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri, si­ya­si par­ti­le­rin il ve ilçe baş­kan­la­rı, Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü Bur­ha­net­tin Ha­cı­ca­fe­roğ­lu, kurum ve ku­ru­luş­la­rın il mü­dür­le­ri, STK tem­sil­ci­le­ri ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı. 
“ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK”
Ha­zır­la­nan prog­ram­da ko­nuş­ma yapan Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü Bur­ha­net­tin Ha­cı­ca­fe­roğ­lu, Türk Mil­le­ti’nin ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ka­zan­ma­sı ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­lu­şu yo­lun­da atı­lan en büyük adı­mın 19 Mayıs ol­du­ğu­nu söy­le­di. Müdür Ha­cı­ca­fe­roğ­lu, Ata­türk’ün Sam­su­na çı­kı­şı­nın 98.yıl dö­nü­mü­ne ulaş­ma­nın ver­di­ği he­ye­ca­nı ya­şa­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, “ Başta Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, silah ar­ka­daş­la­rı ve ül­ke­mi­zin aziz şe­hit­le­ri­ni şük­ran­la anı­yo­rum” dedi. 
“ZA­FER­LE TAÇ­LAN­DI”
Milli Bay­ram­la­rın ma­ne­vi at­mos­fe­ri­nin Tür­ki­ye için bir­lik ve be­ra­ber­li­ğe ve­si­le ol­ma­sı­nı te­men­ni eden Bur­ha­net­tin Ha­cı­ca­fe­roğ­lu “Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün 19 Mayıs 1919’da Sam­sun’da baş­lat­tı­ğı ba­ğım­sız­lık ha­re­ke­ti mil­le­ti­mi­zin azim ve ka­rar­lı­lı­ğı ile bir­le­şe­rek dalga dalga ya­yıl­mış ve milli mü­ca­de­le­mi­zi za­fer­le taç­lan­dır­mış­tır. Ve­ri­len bu ulvi mü­ca­de­le so­nu­cun­da ku­ru­lan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, Türk Genç­li­ği­ne ar­ma­ğan edil­miş­tir. Türk Mil­le­ti ola­rak bu ema­ne­te sahip çık­mak en büyük gö­re­vi­miz­dir” diye ko­nuş­tu. 
“İSPAT GÜNÜ”
Bur­ha­net­tin Ha­cı­ca­fe­roğ­lu, ay­rı­ca 19 Mayıs Türk Mil­le­ti­nin az­mi­nin ve ma­ne­vi gü­cü­nün, as­ke­ri gücü çok daha fazla olan dev­let­le­rin mağ­lup edi­le­bi­le­ce­ği­nin ispat günü ola­rak kabul edil­di­ği­ni söy­le­di. Ha­cı­ca­fe­roğ­lu “Sev­gi­li genç­ler siz mil­le­tin temel di­re­ği, di­na­mi­ği­si­niz. Ge­lecek siz­le­rin omuz­la­rı üze­rin­de ge­lecek” di­ye­rek söz­le­ri­ne son verdi. 
BAY­RAM RUHU 
Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’ndaki kut­la­ma­lar­da şi­ir­ler okun­du, halk oyun­la­rı oy­nan­dı. Güreş, tek­van­do, jim­nas­tik, boks ve esk­rim spor­cu­la­rı ha­zır­la­dık­la­rı gös­te­ri­le­ri sundu. Ay­rı­ca 19 Mayıs 1919’la il­gi­li can­lan­dır­ma­lar ya­pıl­dı. Çok sa­yı­da va­tan­da­şın ka­tıl­dı­ğı kut­la­ma­lar, akşam fener alayı ile devam etti. 
 

COŞ­KUY­LA KUT­LA­DIK Haberine Yorum Yapınız