Göz­le­rin pası si­lin­di

Tür­ki­ye En­du­ro Şam­pi­yo­na­sı 2. Ayak Ya­rı­şı, Kemer’de sı­ra­la­ma tur­la­rıy­la baş­la­dı. He­ye­can­lı an­la­rın ya­şan­dı­ğı ya­rış­la­rı çok sa­yı­da kişi iz­le­di.


Tür­ki­ye Mo­to­sik­let Fe­de­ras­yo­nu yarış tak­vi­min­de yer alana ve Kemer En­du­ro Mo­to­sik­let Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan Ku­ze­de­re Ma­hal­le­si'ndeki par­kur­da dü­zen­le­nen ya­rı­şa, 5'i kadın top­lam 80 spor­cu ka­tıl­dı.Ya­rış­ta spor­cu­lar, E1, E2, E3, EB, EC, EV, EG, EK, EGP ka­te­go­ri­le­rin­de za­ma­na karşı mü­ca­de­le etti. Spor­cu­lar, trak­tör las­tik­le­ri­nin, kütük ba­ri­yer­le­rin ve kum te­pe­le­ri­nin üze­rin­den at­la­yıp, ka­ya­lık­lar ve orman içe­ri­sin­den ge­çe­rek 22 ki­lo­met­re­lik par­ku­ru 4 defa ge­çe­rek ta­mam­la­ma­ya ça­lış­tı.
Ya­rış­ta bazı spor­cu­lar zaman zaman zor anlar ya­şar­ken, ba­zı­la­rı da düştü. Kemer En­du­ro Mo­to­sik­let Ku­lü­bü Baş­ka­nı Semih Öz­de­mir, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, sı­ra­la­ma tur­la­rın­dan önce yağ­mu­run par­ku­ru biraz zor­laş­tır­dı­ğı­nı, yine de güzel bir yarış ola­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di.Öz­de­mir, orman ve pa­ti­ka­lar­dan geçen spor­cu­la­rın par­kur­da ha­zır­la­nan en­gel­le­ri aşa­rak en iyi de­re­ce­yi al­ma­ya ça­lı­şa­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, ya­rış­ta tüm spor­cu­la­ra ba­şa­rı­lar di­le­di. 

Göz­le­rin pası si­lin­di Haberine Yorum Yapınız