Kemer bir ilki ya­şa­dı

20. Ulus­la­ra­ra­sı Şam­pi­yon­lar Güreş Tur­nu­va­sı Kemer’de yapıldı.Tur­nu­va Baş­ha­ke­mi Sa­det­tin Yücel, tur­nu­va­nın 20 yıl­dır devam et­ti­ği­ni ve Kemer'de ilk defa dü­zen­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.


20. Ulus­la­ra­ra­sı Şam­pi­yon­lar Güreş Tur­nu­va­sı, An­tal­ya'nın Kemer il­çe­sin­de baş­la­dı. Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan Bahri Tan­rı­ku­lu Spor Sa­lo­nu'nda dü­zen­le­nen tur­nu­va­ya 12 ül­ke­den yak­la­şık 400 spor­cu ka­tı­lı­yor. Genç­ler klas­ma­nın­da dü­zen­le­nen tur­nu­va­da mü­sa­ba­ka­lar, ser­best ve gre­ko­ro­men di­sip­lin­le­rin­de ya­pı­lı­yor. 
İLK KEZ DÜ­ZEN­LENDİ 
Mü­sa­ba­ka­lar­da er­kek­ler, 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 ki­log­ram­lar­da, ka­dın­lar­da ise 44, 48, 51, 55, 59, 63, 67 ve 72 ki­log­ram­lar­da oy­na­ya­cak. Tur­nu­va Baş­ha­ke­mi Sa­det­tin Yücel, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, tur­nu­va­nın 20 yıl­dır dü­zen­len­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, daha önce An­tal­ya'da ya­pıl­dı­ğı­nı ancak Kemer'de ilk defa dü­zen­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.
BA­ŞA­RI DİLEDİ 
Fe­de­ras­yon ola­rak son 4 aydır yoğun bir tem­po­da ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten Yücel, "Biz bu­ra­da bu tur­nu­va­yı dü­zen­ler­ken Sı­birs­tan'da da Yıl­dız­lar Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı ya­pı­lı­yor. Bakü'de ya­pı­lan İslami Oyun­lar var. İnşal­lah gü­re­şin her da­lın­da ma­dal­ya­lar peş peşe gelir. Ağus­tos'ta Paris'te dünya şam­pi­yo­na­sı var. He­de­fi­miz orası." diye ko­nuş­tu. Yücel, tur­nu­va­nın ka­za­sız be­la­sız şe­kil­de geç­me­si­ni te­men­ni ede­rek, bütün spor­cu­la­ra ba­şa­rı­lar di­le­di. 

Kemer bir ilki ya­şa­dı Haberine Yorum Yapınız