Ho­bi­ler ha­ya­ta ge­çi­yor

Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­si, Hiz­met Bi­na­sı önün­de ger­çek­leş­tir­di­ği, 2’nci Hobi Fes­ti­va­li’yle va­tan­daş­la­rı bir bi­rin­den fark­lı on­lar­ca et­kin­lik­te bu­luş­tur­du. Fes­ti­val bo­yun­ca va­tan­daş­lar, ha­yal­le­rin­de­ki ho­bi­yi ger­çek­leş­tir­miş oldu.


Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­si’nin dü­zen­le­di­ği, 2’nci Hobi Fes­ti­va­li hiz­met bi­na­sı önün­de ger­çek­leş­ti. 7’den 70’e tüm va­tan­daş­la­rın büyük be­ğe­ni­si­ni ka­za­nan et­kin­lik­ler, hafta sonu bo­yun­ca devam etti. Et­kin­li­ğe, An­tal­ya Kla­sik Oto­mo­bil Ku­lü­bü, Türk Hava Ku­ru­mu, Vos­tal­ya 07, Vos­vos Ku­lü­bü, An­tal­ya Mo­to­sik­let Ku­lü­bü, An­tal­ya Off-Ro­ad Ku­lü­bü, TO­DOKS, Kulüp 124, Honda Tür­ki­ye, An­tal­ya Kadın Mo­to­sik­let Ku­lü­bü, An­tal­ya Ok­çu­luk Ku­lü­bü, An­tal­ya Fo­toğ­raf Ku­lü­bü, An­tal­ya Bi­sik­let Plat­for­mu, Model Araç RC Kulüp Tür­ki­ye, An­tal­ya Dalış Ku­lü­bü, An­tal­ya Resim Ku­lü­bü, Kon­ya­al­tı Sanat Eği­tim Mer­ke­zi ve An­tal­ya Ori­en­te­ering Ku­lü­bü’nün çe­şit­li et­kin­lik­le­ri fes­ti­va­le damga vurdu. 
TA­MA­MI ÜC­RETSİZ
Fes­ti­val bo­yun­ca ta­ma­mı üc­ret­siz olan et­kin­lik­ler sa­ye­sin­de va­tan­daş­lar, ha­yal­le­rin­de­ki ho­bi­yi ger­çek­leş­tir­miş oldu. Küba Halk Dans­la­rı ve Müzik Grubu’nun ger­çek­leş­tir­di­ği dans gös­te­ri­le­ri ve kon­ser­ler ile An­tal­ya halkı unu­tul­maz bir gece ya­şa­dı. Hiç Türk­çe bil­me­di­ği­ni ifade ede­rek, ku­sur­la­rı­nın maruz gö­rül­me­si­ni rica eden Kü­ba­lı so­list, İzmir Marşı’nı söy­le­yen Kü­ba­lı so­list, ayak­ta al­kış­lan­dı. Sos­yo-kül­tü­rel ya­şa­ma katkı sağ­la­yan Hobi Fes­ti­va­li, An­tal­ya­lı­la­ra unu­tul­maz 2 gün ya­şat­tı. 
 

Ho­bi­ler ha­ya­ta ge­çi­yor Haberine Yorum Yapınız