KU­YUM­CU­NUN GÖZÜ SE­ZON­DA

An­tal­ya Gün­dem Ga­ze­te­si ola­rak, es­na­fın se­si­ne kulak ver­me­ye devam edi­yo­ruz. Bu hafta, ku­yum­cu es­na­fı­nın ko­nu­ğu olduk. Mil­yar­lık ürün­ler­le, gös­te­riş­li vit­rin­le­riy­le va­tan­da­şın hay­ran­lık­la bak­tı­ğı ku­yum­cu es­na­fı­nın işte so­run­la­rı!


Son yıl­lar­da tu­rizm­de ya­şa­nan sı­kın­tı­la­rın büyük oran­da his­se­dil­di­ği mes­lek­ler­den biri olan ku­yum­cu­luk mes­le­ğin­de ya­şa­nan sı­kın­tı­la­rı, ye­rin­de din­le­dik. An­tal­ya’da bu­lu­nan yak­la­şık 3 bin ku­yum­cu­nun en büyük bek­len­ti­si­nin ise bu yıl tu­rizm­de nasıl bir ge­liş­me ola­ca­ğı yo­lun­da. An­tal­ya­lı ku­yum­cu­lar özel­lik­le altın alım­la­rı­nın büyük artış gös­ter­di­ği 2017 yılı yaz se­zo­nu­nu bol müş­te­riy­le ve bol ka­zanç­la ka­pat­mak is­ti­yor. 

HEM OKU­DUM, HEM ÇA­LIŞ­TIM 
Öz­türk­ler Ku­yum­cu­luk (Sü­ley­man Hilmi Öz­türk-51) “1948 yı­lın­da babam bu işle uğ­raş­ma­ya baş­la­dı. Bende ço­cuk­ken hem okur hem de dük­kan bek­ler­dim. Babam es­ki­den ti­ca­ret­le oku­ma­nın ala­ka­sı ol­ma­dı­ğı için bu mes­le­ğe yön­len­dir­di. Bizim ti­ca­ri an­la­yı­şı­mız de­de­miz­den ge­li­yor. Dedem hep bize in­san­lar mutlu etmek için ça­ba­la­yın, her şeye para gö­züy­le bak­ma­yın derdi. Bizde de­de­min izin­den gi­di­yo­ruz. 1990 yı­lı­na kadar ma­ni­fa­tu­ra­cı­lık yap­tık. Son­ra­sın­da ku­yum­cu­luk işine yö­nel­dik. An­tal­ya’da Öz­türk­ler is­mi­ni yer­leş­tir­dik. 
ZAM­LAR­DA SI­KIN­TI
De­de­mi­zin ve ba­ba­mı­zın ver­di­ği tav­si­ye­ler­le açtık. 27 yıl­dır da bu işin içe­ri­sin­de­yim. İnsan­la­ra ver­di­ği­miz gü­ven­le ve say­gıy­la An­tal­ya’nın mar­ka­sı olduk ve ken­di­mi­zi Tür­ki­ye’ye ta­nıt­tık. Tabii bu­ra­da bu se­vi­ye­ye ge­li­yor ol­ma­mı­zın en büyük et­ke­ni güler yüzlü ol­ma­mız. Bu mes­le­ğin de diğer mes­lek­ler gibi zor­luk­la­rı var tabii. Biz­de­ki sorun altın fi­yat­la­rı yük­se­lin­ce baş­lı­yor. İnsan­lar sanki altın fi­ya­tı­na zam biz ya­pı­yo­ruz gibi an­lı­yor­lar. Bu yüz­den bazen sı­kın­tı ya­şı­yo­ruz. 
MES­LEK­TE DÜ­RÜST­LÜK 
Bu mes­lek­te aynı za­man­da doğru ve dü­rüst­lü­ğe dik­kat edi­yo­ruz. Bunun yanı sıra eğer bir hata ya­pı­yor­sak müş­te­ri­le­ri­mi­zin bize bunu dile ge­tir­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz. Çünkü eğer onlar bize ha­ta­mı­zı söy­le­mez­se bizde ha­ta­mı­zı gö­re­mi­yo­ruz. Bir de müş­te­ri ile alış ve­ri­şi ya­par­ken göz te­ma­sı kur­ma­ya gay­ret gös­te­ri­riz. Mes­le­ği­min ilk yıl­la­rı ve son yıl­la­rı­nı kı­yas­la­ya­cak olur­sam da ilk za­man­lar çok küçük bir meb­lağ ile bu işe ko­yul­dum, in­san­la­ra ver­di­ği­miz gü­ven­le ve güler yüzle de bu­ra­la­ra kadar gel­dim. 
ALTIN FİYAT­LA­RI 
Eğer başka bir mes­le­ği seçme im­ka­nım ol­say­dı bir­çok mes­le­ğe yö­ne­le­bi­lir­dim. Ama bir mes­lek­te ba­şa­rı­lı olmak için o işi iyi bil­me­miz ge­re­kir. O yüz­den ben şuan ha­lim­den mem­nu­num. Şuan ki altın fi­yat­la­rı ise; Çey­rek altın 235 TL, Yarım altın 470 TL, Tam altın 940 TL ve Cum­hu­ri­yet altın 960 TL. Mev­si­me göre altın fark etmez. Tabii düğün za­ma­nı yak­la­şın­ca müş­te­ri­de artar. An­tal­ya’da ge­nel­de yaz ay­la­rın­da düğün ya­pıl­dı­ğı için o yüz­den iş­le­ri­miz daha iyi olu­yor. Türk mil­le­ti­nin her zaman en gü­ve­ni­lir li­ma­nı al­tın­dır. Ge­lecek nesle bu mes­le­ği tav­si­ye edi­yo­rum.”
MES­LEĞİMİ SEVİYORUM 
Ha­ne­den Ku­yum­cu­luk (Ser­dar Şal­var­lı-35) “35 ya­şın­da­yım. Ve 17 yıl­dır bu işin içe­ri­sin­de­yim. Bu mes­le­ğe 18 ya­şım­da baş­la­dım. Bir anda bu ka­ra­rı aldım. Ön­ce­den bu mes­lek üze­ri­ne ça­lış­ma­mış­tım. Yak­la­şık 7 yıl çı­rak­lık dö­ne­mi ge­çir­di. Tabi bu sü­reç­te bir­çok şey öğ­ren­dim. Mes­le­ği­mi çok se­vi­yo­rum. O yüz­den hiç­bir sı­kın­tım yok. Mes­le­ğin ilk za­man­lar­da zor­lu­ğu oldu çı­rak­lık dö­ne­min­de. Ama usta ol­duk­tan sonra işler de­ğiş­ti. 
DÜ­RÜST­LÜK ÖNEMLİ 
Müş­te­ri­ler­le hiç sı­kın­tı ya­şa­mı­yo­ruz. Zaten müş­te­ri­ler­le iç içe olmak bizim gö­re­vi­miz. Mes­le­ği­miz­de dik­kat et­ti­ği­miz en önem­li şey dü­rüst­lük. Bu mes­lek­te dü­rüst ola­cak­sın ve yalan ko­nuş­ma­ya­cak­sın. Mes­le­ğin ilk yıl­la­rı ve son yıl­la­rı ara­sın­da fark var tabii. İlk yıl­la­rın­da çı­rak­lık dö­ne­min­de daha ha­re­ket­li bir iş za­ma­nı vardı. Şimdi daha fark­lı oldu. Artık müş­te­ri­ler­de daha se­çi­ci oldu. Pek bir sı­kın­tı­mız yok çok şükür. Başka bir iş im­ka­nım olsa bile gene ku­yum­cu olur­dum.
KU­YUM­CU­LUK OKULU 
Çünkü mes­le­ği­mi çok se­vi­yo­rum. Şuan ki altın fi­yat­la­rı ise; Çey­rek altın 239 TL, Yarım altın 478 TL, Tam altın 956 TL ve Cum­hu­ri­yet altın 980 TL. Mev­si­me göre fiyat farkı biraz fark edi­yor. Yaz mev­si­min­de daha çok müş­te­ri­miz olu­yor. İler­de­ki he­de­fim bu mes­lek üze­rin­de yük­sel­mek. Ge­lecek nesle ise bu mes­le­ği oku­lu­nu oku­ya­rak tav­si­ye edi­yo­rum.”
EĞİTİM AL­MA­DIM
Ömür Ku­yum­cu­luk (Ersin Ça­tal­baş-32) “Lise me­zu­nu­yum. Lise bit­tik­ten sonra hemen bu işe baş­la­dım. Yak­la­şık 2001 yı­lın­dan beri bu işin içe­ri­sin­de­yim. Hemen hemen 15 yıl oldu. İlk baş­lar­da atöl­ye­ci­lik ya­pı­yor­dum. Bu işe böyle baş koy­dum. Daha sonra bir an da ku­yum­cu oldum. İlk 4 yıl çı­rak­lık za­ma­nım oldu. Her­han­gi bir eği­tim al­ma­dım. Bu işin to­zu­nu yutup bu aşa­ma­la­ra gel­dim. Mes­le­ğim­den mem­nu­num ama şuan ki eko­no­mik şart­lar­la zor. Mes­le­ği­miz zor­luk­la­rı var tabii. Ha­ya­ti teh­li­ke, hır­sız­lık her şey var. 
BAŞKA MES­LEK SE­ÇERDİM
Risk­li bir mes­lek. Bu mes­lek­te dik­kat edil­me­si ge­re­ken en önem­li şey­ler­den biri dü­rüst olmak. Mes­le­ği­min ilk yıl­la­rı ve son yıl­la­rı ara­sın­da­ki farkı kar­şı­laş­tı­ra­cak olur­sak eğer ilk yıl­la­rı çok gü­zel­di ama şuan çok kötü. Eğer puan ve­recek olur­sak hem müş­te­ri hem de altın fi­yat­la­rı ba­kı­mın­dan ilk yıl­la­rı 10 üze­rin­den 9, son yıl­la­rı ise 10 üze­rin­den 3. Şuan başka bir mes­le­ğe yö­nel­me şan­sım ol­say­dı başka bir mes­le­ği se­çer­dim.
EN İYİ KU­YUM­CU 
Daha az ser­ma­ye­ler­le daha çok para elde ede­bi­lecek bir mes­lek is­ter­dim. Şuan ki altın fi­yat­la­rı ise; Çey­rek altın 233 TL, Yarım altın 466 TL, Tam altın 932 TL ve Cum­hu­ri­yet altın 970 TL. Düğün za­ma­nın­da daha çok müş­te­ri­le­ri­miz olu­yor. İler­de­ki he­de­fim dün­ya­nın en iyi ku­yum­cu­su olmak. Ge­lecek nesle eğer bu işi se­ve­rek ya­pa­cak­lar­sa tav­si­ye edi­yo­rum.”
ZOR MES­LEK 
Varol Ku­yum­cu­luk (Varol As­tar­cı­oğ­lu-42) “An­tal­ya do­ğum­lu­yum. Lise me­zu­nu­yum. 26 yıl­dır bu iş içe­ri­sin­de­yim. Ku­yum­cu­lar Çar­şı­sı baş­ka­nı­yım. Aynı za­man­da Ku­yum­cu­lar Odası Baş­ka­nı ve­ki­li­yim. Bu mes­lek­le il­gi­li özel bir eği­tim al­ma­dım. Bu iş için ye­tiş­tim. Çoğu ku­yum­cu çı­rak­lık­la baş­la­yıp şim­di­ki za­ma­na ge­li­yor. Mes­le­ğim­den de mem­nu­num. Mes­le­ği­min zor­lu­ğu var tabii. 

RİSKLİ MES­LEK 
Al­tı­nı iyi ta­nı­ma­mız ge­re­ki­yor. Risk­li bir mes­lek. Müş­te­ri­ler­le her hangi bir sı­kın­tı­mız yok. İle­ti­şim ko­nu­sun­da da bir sı­kın­tı ya­şa­mı­yo­ruz. Başka bir iş im­ka­nım ol­say­dı gene ti­ca­re­te yö­ne­lir­dim. Şuan ki altın fi­yat­la­rı ise; Çey­rek altın 239 TL, Yarım altın 478 TL, Tam altın 956 TL ve Cum­hu­ri­yet altın 980 TL. İler­de­ki he­de­fim tek­rar bu se­ne­de ku­yum­cu­lar odası baş­ka­nı olmak. Ken­di­ne gü­ve­nen ge­lecek nesle bu mes­le­ği tav­si­ye edi­yo­rum.”
HE­VES­LE BAŞ­LA­DIM 
Aras Bir­lik Ku­yum­cu­luk (Sü­ley­man Koç-46) “An­tal­ya, El­ma­lı il­çe­sin­de­nim. 35 yıl­dır bu işin içe­rin­de­yim. Bu mes­le­ğe heves ede­rek baş­la­dım. 15 ya­şın­dan beri bu işin içine gir­dim. İlk baş­lar­da yaz ay­la­rın­da okul tatil ol­duk­ça ça­lı­şı­yor­dum son­ra­dan heves ettim tam ola­rak bu işin içine adım attım. Mes­le­ğim­den şuan için mem­nun de­ği­lim. İşler yok, otu­ru­yo­ruz. Mes­le­ğin zor­luk­la­rı el­bet­te var. Çok fazla dik­kat­li olmak ge­re­kir. İnsan­la­rın gü­ve­ni­lir ol­ma­sı lazım. Bu de­vir­de ol­duk­ça zor bir durum. Müş­te­ri­ler­le pek sı­kın­tı çek­mi­yo­ruz. 
GÜVEN ÖNEMLİ 
Bu mes­lek­te en çok dik­kat edil­me­si ge­re­ken en önem­li şey­ler­den bi­ri­si güven. İlk yıl­lar çı­rak­lık za­ma­nı ol­du­ğu için daha çok zor­la­nı­yor­dum. Eğer şuan başka bir işi seçme im­ka­nım ol­say­dı başka bir mes­le­ğe yö­ne­lir­dim. Kahve iş­le­tir­dim. Şuan ki altın fi­yat­la­rı ise; Çey­rek altın 239 TL, Yarım altın 478 TL, Tam altın 955 TL ve Cum­hu­ri­yet altın 980 TL. Düğün se­zo­nu ol­du­ğu zaman iş­le­ri­miz daha iyi olu­yor ama şuan iş yok. Ge­lecek nesle bu mes­le­ği tav­si­ye ede­rim ama de­di­ğim gibi çok zor.” 
ÇİFTLİKTEN, KU­YUM­CU­LU­ĞA 
Şeker Ku­yum­cu­luk (Nu­ret­tin Şe­ker- 55) “An­tal­ya­lı­yım. 30 yıl­dır ku­yum­cu­luk işini ya­pı­yo­rum. 1986 yı­lın­da baş­la­dım. As­ker­den gel­dik­ten sonra, bir anda ben ku­yum­cu ola­ca­ğım dedim. Bah­çe­le­ri­miz vardı, çift­çi­lik ya­pı­yor­duk. Ben de o işi yap­mak is­te­mi­yor­dum. Bir iki ay başka bi­ri­nin ya­nın­da ça­lış­tım çırak ola­rak. Daha sonra da kendi dük­ka­nı­mı açtım. Temiz bir iş diye, bu işte yö­nel­me­ye devam ettim. Mes­le­ği­min ilk yıl­la­rı ile son yıl­la­rı ara­sın­da fark­lar var tabi ki. İlk yıl­lar­da iş­le­ri­miz iyiy­di. Ama son 5-6 se­ne­dir iş­le­ri­miz biraz azal­dı. İşe ilk baş­la­dı­ğı­mız za­man­lar­da tabi işi iyi bil­mi­yor­sun.
YİNE KU­YUM­CU­LUK DERDİM 
İnsan­lar altın ol­ma­yan şeyi sana altın diye sat­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. Hır­sız­lar mal­la­rı­mı­zı ça­lı­yor­lar. O kadar çok yol­dan geç­me­me rağ­men işimi se­vi­yo­rum. Ol­duk­ça mem­nu­num. Şuan başka bir iş im­ka­nım ol­say­dı yine kendi mes­le­ği­mi ter­cih eder­dim. Altın fi­yat­la­rı şuan da; Çey­rek altın 240 TL, Yarım altın 480 TL, Tam altın 960 TL ve Cum­hu­ri­yet altın 990 TL. İle­ri­ye yö­ne­lik bir he­de­fim yok çok fazla işten do­la­yı aile­me ye­te­rin­ce vakit ayı­ra­mı­yo­rum. O yüz­den emek­li ol­ma­yı aile­me vakit ayır­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum. Ge­lecek nesle bu mes­le­ği tav­si­ye et­mi­yo­rum.”
 

KU­YUM­CU­NUN GÖZÜ SE­ZON­DA Haberine Yorum Yapınız