Ül­kü­cü ca­mi­ada hedef büyük

MHP Genel Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı, MYK Üyesi ve An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Ahmet Selim Yur­da­kul, he­def­le­ri­nin 2019 ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­na ül­kü­cü ca­mi­adan bir ismin otu­ra­ca­ğı­nı ileri sürdü


Bir süre önce ya­pı­lan İlçe Kong­re­si’nde ye­ni­den baş­kan­lı­ğa se­çi­len Kemal Kara ve eki­bi­ne ba­şa­rı­lar di­le­mek için Aksu Teş­ki­la­tı’nı zi­ya­ret eden MHP Genel Baş­kan Baş­da­nış­ma­nı, Mer­kez Yö­ne­tim Ku­ru­lu (MYK) Üyesi ve An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Ahmet Selim Yur­da­kul, çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Yur­da­kul’a bu sı­ra­da MHP An­tal­ya İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Aksoy, Aksu Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri Mus­ta­fa Poy­raz, Emin Çağ­lar, Osman Sarı ve İl Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Yıl­dız As­li­han Din­çer de eşlik etti.
‘Canla başla ça­lı­şa­ca­ğız’
Zi­ya­ret­ten büyük mem­nu­ni­yet duy­duk­la­rı­nı ifade eden MHP Aksu İlçe Baş­ka­nı Kemal Kara, Yur­da­kul ve be­ra­be­rin­de­ki il yö­ne­ti­ci­le­ri­ne te­şek­kür etti. He­def­le­ri­nin 2019’da ya­pı­la­cak olan yerel ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ol­du­ğu­nu ifade eden Kara, “Hem yerel se­çim­de Aksu Be­le­di­ye­si’ne ye­ni­den üç hi­la­li dik­mek, hem de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı’na ül­kü­cü ha­re­ke­tin için­den bir ismi ge­tir­mek için yıl­ma­dan, canla başla ça­lı­şa­ca­ğız” dedi. Kara, 21 Mayıs Pazar günü ya­pı­la­cak olan İl Kong­re­si’ne de tüm Aksu hal­kı­nı bir kez daha davet etti.
Bir­lik­te­lik vur­gu­su yaptı
Par­ti­si­nin An­tal­ya ge­ne­lin­de­ki tüm ilçe teş­ki­lat­la­rı­nı zi­ya­ret ede­rek yeni se­çi­len baş­kan­la­rı ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ni teb­rik ede­rek ba­şa­rı­lar di­le­di­ği­ni be­lir­ten Yur­da­kul ise, “Artık tüm parti teş­ki­lat­la­rı­mız­la bir­lik­te 2019’a ki­lit­len­miş du­rum­da­yız. Ya­pı­la­cak olan yerel se­çim­ler­de An­tal­ya ve Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki tüm be­le­di­ye­le­ri ka­zan­mak ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı kol­tu­ğu­na mil­li­yet­çi, ül­kü­cü ca­mi­adan bir ismi ge­tir­mek is­ti­yo­ruz. Eğer bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de ha­re­ket eder, dur­ma­dan, yıl­ma­dan ça­lı­şır­sak, bunu ba­şa­rı­rız” diye ko­nuş­tu.