Se­zar­ye­ni se­vi­yo­ruz!

Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu’ndaki, Ad­re­se Da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­mi (ADNKS) so­nuç­la­rı­na göre 2015'te se­zar­yen do­ğum­lar yüzde 64 ile en yük­sek oran­da Ak­de­niz, yüzde 33 ile en düşük oran­da Ku­zey­do­ğu Ana­do­lu'da ger­çek­leş­ti.


Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜİK), 2016 yı­lı­na iliş­kin çocuk is­ta­tis­tik­le­ri­ni açık­la­dı. Tür­ki­ye'nin top­lam nü­fu­su 2016 sonu iti­ba­rıy­la 79 mil­yon 814 bin 871 iken, çocuk nü­fu­su 22 mil­yon 891 bin 140 ola­rak ka­yıt­la­ra geçti. Bir­leş­miş Mil­let­ler ta­nı­mı­na göre, 0-17 yaş gru­bu­nu içe­ren ço­cuk­lar, 1935'te top­lam nü­fu­sun yüzde 45'ini oluş­tu­rur­ken, 2008'de yüzde 31,5'ini, 2016 yı­lın­da ise yüzde 28,7'sini oluş­tu­ra­rak ge­ri­le­me gös­ter­di.
ÇOCUK EN AZ TUN­CELİ’DE
Ad­re­se Da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­mi (ADNKS) so­nuç­la­rı­na göre, Tür­ki­ye'de 2016 yı­lın­da en yük­sek çocuk nüfus ora­nı­na sahip il yüzde 47 ile Şan­lı­ur­fa olur­ken, en düşük çocuk nü­fu­su­na sahip il ise yüzde 17,6 ile Tun­ce­li oldu. Yüzde 47’lik bir ra­kam­la 2016’da Tür­ki­ye’deki en yük­sek çocuk nüfus ora­nı­na sahip il ola­rak be­lir­le­nen Şan­lı­ur­fa’yı, yüzde 46,8 ile Şır­nak ve yüzde 44,5 ile Ağrı iz­le­di. Yüzde 17,6’lık ra­kam­la 2016’da Tür­ki­ye’deki en düşük çocuk nüfus ora­nı­na sahip il ola­rak bi­li­nen Tun­ce­li’yi, yüzde 18,8 ile Edir­ne ve yüzde 19,2 ile Kırk­la­re­li iz­le­di. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve­ri­le­ri­ne göre de 2002'de yüzde 21 olan se­zar­yen doğum oranı 2014'te yüzde 51, 2015'te ise yüzde 53 ola­rak ka­yıt­la­ra geçti. 2015'te se­zar­yen do­ğum­lar yüzde 64 ile en yük­sek oran­da Ak­de­niz, yüzde 33 ile en düşük oran­da Ku­zey­do­ğu Ana­do­lu'da ger­çek­leş­ti.
TÜRKİYE 96’NCI SI­RA­DA
TÜİK ve­ri­le­ri­ne göre, 2016 yı­lın­da dünya nü­fu­su­nun yüzde 30,3'ünü çocuk nüfus oluş­tur­du. En yük­sek çocuk nüfus ora­nı­na sahip ola­rak ilk sı­ra­ya yüzde 56 ile Nijer ge­çer­ken, hemen ar­ka­sın­dan yüzde 55,3 ile Ugan­da ve yüzde 54 ile Mali oldu. Tür­ki­ye, yüzde 28,7'lik çocuk nüfus ora­nıy­la 167 ülke ara­sın­dan en fazla çocuk nüfus ora­nı­na sahip ülke ola­rak 96’ncı sı­ra­ya ge­çe­rek ka­yıt­lar­da yer aldı.

 

Se­zar­ye­ni se­vi­yo­ruz! Haberine Yorum Yapınız