Festival tadında spor

"Ulus­la­ra­ra­sı Yoga Fes­ti­va­li", Kemer’de baş­la­dı. Fes­ti­va­le, Tür­ki­ye'nin yanı sıra ABD, İspan­ya, İtalya, Ja­pon­ya, Fran­sa, En­do­nez­ya, İngil­te­re'den yak­la­şık 350 kişi ka­tıl­dı.


Ulus­la­ra­ra­sı Yoga Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan Bel­di­bi Ma­hal­le­si'nde beş yıl­dız­lı bir otel­de fes­ti­va­le, Tür­ki­ye'nin yanı sıra ABD, İspan­ya, İtalya, Ja­pon­ya, Fran­sa, En­do­nez­ya, İngil­te­re'den yak­la­şık 350 kişi ka­tı­lı­yor. Fes­ti­val­de ka­tı­lım­cı­la­ra, çakra tek­nik­le­ri, me­di­tas­yon, in­sa­nın öz­gü­ven ile olan so­run­la­rı üze­rin­de ça­lış­ma­lar ve yoga tek­nik­le­ri, nefes ça­lış­ma­sı, bi­o­ener­ji ça­lış­ma­sı ve gev­şe­me ça­lış­ma­sı ko­nu­la­rın­da eği­tim ve­ri­lecek. 
SAĞ­LI­ĞA FAY­DA­LI 
Ulus­la­ra­ra­sı Yoga Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Akif Manaf, yıl içe­ri­sin­de her ay yoga fes­ti­va­li dü­zen­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, fes­ti­val­le­re dün­ya­nın hemen hemen ül­ke­sin­den ka­tı­lım sağ­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Fes­ti­val­de ori­ji­nal yoga sis­tem­le­ri ve tek­nik­le­ri uy­gu­la­dık­la­rı­nı ifade eden Manaf, "Yo­ga­nın sağ­lı­ğa büyük kat­kı­sı var. Nezle ve kan­ser gibi has­ta­lık­la­rın te­da­vi­sin­de et­ki­li olu­yor. Bunun ya­nın­da yoga bir sor ola­rak uy­gu­la­nı­yor. Her iki ayda bir yoga şam­pi­yo­na­la­rı da dü­zen­li­yo­ruz." dedi.
ZİNDELİK VERİYOR 
Manaf, fes­ti­val­de uy­gu­la­dık­la­rı yoga tek­nik­le­ri sa­ye­sin­de ka­tı­lım­cı­la­rın çak­ra­la­rı­nı aç­tık­la­rı­nı, ken­di­le­ri­ni zinde his­set­me­le­ri­ni sağ­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti. Rusya Yoga Fe­de­ras­yo­nu ile ile­ti­şim ha­lin­de ol­duk­la­rı­nı an­la­tan Manaf, şun­la­rı vur­gu­la­dı; "Dü­zen­le­di­ği­miz yoga şam­pi­yo­na­la­rı­na Rusya'dan da spor­cu­lar ge­lecek. Rusya Yoga Fe­de­ras­yo­nu ile Eylül ayın­da Rusya'da bir şam­pi­yo­na yap­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz. Bu ko­nuy­la il­gi­li Rusya Baş­ka­nı Vla­di­mir Putin ile gö­rü­şül­müş. Putin de, "Yo­gi­le­rin yap­tık­la­rı­nı gö­rün­ce, insan dü­şü­nü­yor ki, benim için böyle bir şey im­kan­sız­dır" demiş." Manaf, yo­ga­nın insan psi­ko­lo­ji­si üze­rin­de de olum­lu et­ki­le­ri ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di.

Festival tadında spor Haberine Yorum Yapınız