Em­ni­yet per­so­ne­li ölü bu­lun­du

Kemer’de bir kişi, okul bah­çe­sin­de­ki kal­dı­ğı loj­man­da ölü bu­lun­du. 33 ya­şın­da­ki Bay­ram Bulut’un, İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­de memur ola­rak ça­lış­tı­ğı öğ­re­nil­di.


Alı­nan bil­gi­ye göre, Mer­kez Ma­hal­le­si'ndeki Kemer Mer­kez İlko­kul'nun bah­çe­sin­de­ki loj­man­da ya­şa­yan Bay­ram Bulut'tan (33) haber ala­ma­yan ar­ka­da­şı Kadir Evmez, du­ru­mu po­li­se bil­dir­di. Bulut'un kal­dı­ğı loj­ma­na gelen Kemer Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, loj­ma­nın ka­pı­sı­nı çaldı. Evden ses gel­me­yin­ce polis ekip­le­ri, Kemer Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­nın ta­li­ma­tıy­la loj­ma­nın camı kı­rı­la­rak içeri girdi.
EMNİYETTE MEMUR 
Polis ekip­le­ri loj­ma­nın içe­ri­sin­de Bulut'un can­sız be­de­ni­ni buldu. Bulut'un ce­se­di, Kemer Dev­let Has­ta­ne­si Morgu'na kal­dı­rıl­dı. Olay yeri in­ce­le­me ekip­le­ri evde in­ce­le­me ya­par­ken, çev­re­de gü­ven­lik ön­le­mi alın­dı. Bulut'un bekar ol­du­ğu ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü'nde memur ola­rak ça­lış­tı­ğı öğ­re­ni­lir­ken, olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı.