ANTGİAD’DAN KEYİFLİ GÜN

ANTGİAD Üye­le­ri aile­le­ri ile bir­lik­te ge­le­nek­sel kah­val­tı ve tavla tur­nu­va­sın­da bu­luş­tu. Sıcak ve sa­mi­mi bir or­tam­da üye­ler aile­le­ri ile bir­lik­te vakit ge­çir­di­ler.


An­tal­ya Genç İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (ANTGİAD), Best Wes­tern Vib An­tal­ya Hotel’ de üye­le­ri­ni aile­le­ri ile bir­lik­te hafta sonu dü­zen­le­nen kah­val­tı ve ge­le­nek­sel tavla tur­nu­va­sın­da bu­luş­tur­du. Yoğun iş tem­po­sun­dan uzak, üye­le­rin kay­naş­ma­sı ve bir­lik­te­li­ğin güç­len­me­si­nin amaç­lan­dı­ğı kah­val­tı­da, üye­ler ke­yif­li bir hafta sonu ge­çir­di. Kah­val­tı­nın yanı sıra üye­le­rin ço­cuk­la­rı­na yö­ne­lik ya­pı­lan et­kin­lik­ler de ke­yif­li da­ki­ka­la­rın ge­çi­ril­me­si­ne imkan sağ­la­dı.
KUPA TAKDİM EDİLDİ 
Sıcak ve sa­mi­mi bir or­tam­da üye­le­rin aile­le­ri ile bir­lik­te vakit ge­çir­di­ği kah­val­tı­nın ar­dın­dan üye­ler Ge­le­nek­sel Tavla Tur­nu­va­sın­da bir araya gel­di­ler. Tur­nu­va şam­pi­yo­nu Yakup Kü­çük­çi­loğ­lu­na günün anı­sı­na Ant­gi­ad lo­go­lu özel tavla he­di­ye edil­di ve bi­rin­ci­lik ku­pa­sı ve­ril­di. İkinci olan Ali Özenç ve üçün­cü olan Buket Özcan’ a günün anı­sı­na kupa tak­dim edil­di.

ANTGİAD’DAN KEYİFLİ GÜN Haberine Yorum Yapınız