Em­ni­ye­te yeni yuva

An­tal­ya yeni Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı­na ka­vu­şu­yor. İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nün yeni hiz­met bi­na­sı­nın te­mel­le­ri dü­zen­le­nen tö­ren­le atıl­dı. Tö­re­ne çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı.


An­tal­ya İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nün Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si batı ka­pı­sı kar­şı­sı­na ya­pı­la­cak olan yeni hiz­met bi­na­sı­nın te­me­li dü­zen­le­nen tö­ren­le atıl­dı. Un­ca­lı’da ya­pı­la­cak yeni hiz­met bi­na­sı­nın temel atma tö­re­ni­ne An­tal­ya Va­li­si Münir Ka­ra­loğ­lu, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Celal Uzun­ka­ya, An­tal­ya Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek, Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal, iş adam­la­rı ve bü­rok­rat­lar ka­tıl­dı. 
ARTAN TA­LEP­LER 
Temel atma tö­re­nin de ko­nu­şan An­tal­ya İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Celal Uzun­ka­ya yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ilin nü­fu­su ve po­li­se in­ti­kal eden olay sa­yı­la­rı ve şeh­rin bü­yü­me hızı ve suç tür­le­ri­nin ya­nın­da artan gü­ven­lik ta­lep­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­di. Müdür Uzun­ka­ya, bu ta­lep­le­ri kar­şı­la­mak için em­ni­yet teş­ki­la­tı­nın sü­rek­li ola­rak ye­ni­len­me­ye ve ge­liş­me­ye açık olmak zo­run­da ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. 
YENİ KOM­LEKS
An­tal­ya Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nün mev­cut ha­li­nin ol­duk­ça ye­ter­siz, dü­zen­siz ve fark­lı yer­leş­ke­ler­de gü­ven­lik hiz­met­le­ri ver­mek­te ol­du­ğu­nu be­lir­ten İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Uzun­ka­ya, “Yeni komp­leks için­de is­tih­dam edi­lecek gü­ven­lik bi­rim­le­ri eli ile va­tan­daş­la­rı­mı­za daha sağ­lık­lı ba­kım­lı ve nezih or­tam­lar­da hiz­met ve­recek. Bunun için­de yeni hiz­met bi­na­sı­nın iha­le­si­ni Ocak ayın­da ya­pıl­mış­tı. İha­le­yi ka­za­nan Yön­tem Yapı ile em­ni­yet mü­dür­lü­ğü­müz ara­sın­da bir pro­to­kol de im­za­la­dık. Ve bu­gün­de temel atma tö­re­ni için top­lan­mış bu­lu­nu­yo­ruz. Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’müze ve hal­kı­mı­za ha­yır­lı uğur­lu olsun” dedi. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan yeni hiz­met bi­na­sı­nın te­mel­le­ri atıl­dı. 

Em­ni­ye­te yeni yuva Haberine Yorum Yapınız