SU KA­NA­LI­NA DÜŞTÜ

Kemer’de eden Rus uy­ruk­lu İurii Min­di­i­arov ida­re­sin­de­ki elekt­rik­li bi­sik­let, di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­bet­me­si so­nu­cu­nu yol ke­na­rın­da­ki ka­na­la dev­ril­di. Ka­za­da, 1 tu­rist ya­ra­lan­dı.


An­tal­ya'nın Kemer il­çe­sin­de elekt­rik­li mo­to­sik­let­le ka­na­la dev­ri­len Rus uy­ruk­lu bir tu­rist ya­ra­lan­dı. Alı­nan bil­gi­ye göre, Yeni Ma­hal­le Ahmet Çavuş Cad­de­si'nde seyir eden Rus uy­ruk­lu İurii Min­di­i­arov ida­re­sin­de­ki 07 GPB 65 pla­ka­lı elekt­rik­li bi­sik­let, di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­bet­me­si so­nu­cu­nu yol ke­na­rın­da­ki ka­na­la dev­ril­di. Ka­za­yı gören çev­re­de­ki va­tan­daş­lar du­ru­mu 112 Acil Ser­vis ekip­le­ri­ne bil­dir­di. Kaza so­nu­cu elekt­rik­li mo­to­sik­let­te bu­lu­nan İurii Min­di­i­arov'un eşi Na­ta­lia Min­di­i­arov ya­ra­lan­dı. 
KABUL ETMEDİ 
Na­ta­lia Min­di­i­arov, sağ­lık ekip­le­ri­nin ka­na­lın içe­ri­sin­de yap­tı­ğı ilk mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan olay ye­ri­ne gelen it­fa­iye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan bu­lun­du­ğu ka­nal­dan çı­ka­rıl­dı. Kemer Yaşam Has­ta­ne­si'ne gö­tü­rü­len Min­di­i­arov, te­da­vi­yi kabul et­me­ye­rek kal­dı­ğı ote­li­ne gitti. Min­di­i­arov'un sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu be­lir­til­di.
ÖNLEM ALIN­MI­YOR 
Ka­za­nın görgü ta­nık­la­rın­dan soy is­mi­ni ver­mek is­te­me­yen Meh­met adın­da­ki va­tan­daş yap­tı­ğı açık­la­ma­da, kaza sı­ra­sın­da evde ol­du­ğu­nu, ses du­yun­ca da dı­şa­rı çık­tı­ğı­nı söy­le­di. Yar­dım etmek için olay ye­ri­ne gel­di­ği­ni ifade eden va­tan­daş, ka­na­la sü­rek­li bi­ri­le­ri­nin düş­tü­ğü­nü ancak hala önlem alın­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti. Kaza son­ra­sı polis ekip­le­ri çev­re­de gü­ven­lik ön­le­mi aldı. 

SU KA­NA­LI­NA DÜŞTÜ Haberine Yorum Yapınız