HOBY FEST BÜ­YÜ­LEDİ

Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 2.​si dü­zen­le­nen Hoby­fest bu yılda büyük ilgi gördü. Hobyfest aynı za­man­da Tür­ki­ye'nin en geniş ka­tı­lım­lı hobi fes­ti­va­li olma özel­li­ği­ne sahip


An­tal­ya’da Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan bu yıl 2.​si dü­zen­le­nen hobyfest yine büyük ilgi gördü. Hobyfest’in aynı Tür­ki­ye'nin en geniş ka­tı­lım­lı hobi fes­ti­va­li olma özel­li­ği­ni gös­ter­di­ği­ni söy­le­yen An­tal­ya Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek, "Bizim bu fes­ti­va­li dü­zen­le­me ama­cı­mız, ho­bi­si olan va­tan­daş­la­rı­mı­zı böyle güzel bir or­ga­ni­zas­yon­da bir­leş­tir­mek, An­tal­ya'nın sos­yo-kül­tü­rel ya­şa­mı­nı can­lan­dır­mak. Her yaş­tan in­sa­nın he­ye­can du­ya­ca­ğı bir fes­ti­val olan Hobi Fest'i her geçen yıl daha da bü­yü­te­rek ge­liş­ti­re­ce­ğiz" dedi. 
YOĞUN İLGİ 
Ay­rı­ca geçen yıl Hobi Fest'e 35 klu­bün ka­tıl­dı­ğı­nı ve bu yıl ka­tı­lan klup sa­yı­sı­nın 50’ye yük­sel­di­ği­ni söy­le­yen Böcek, bu yıl fes­ti­va­le yoğun ilgi gös­te­ril­di­ği­ni be­lirt­ti. An­tal­ya kon­ya­al­tın­da bu yıl ikin­ci­si dü­zen­le­nen hoby fest’17 de süp­he­siz en büyük ilgi kla­sik ara­ba­la­ra oldu. An­tal­ya Kla­sik Oto­mo­bil Ku­lü­bü’nün ka­tı­lı­mıy­la renk­le­nen hoby festi zi­ya­ret eden va­tan­daş­lar kla­sik ara­ba­la­ra hay­ran kal­ma­dan ede­me­di. 
ARA­BA­LAR BÜ­YÜ­LEDİ 
Ara­ba­la­rı çok be­ğe­nen va­tan­daş­lar ha­tı­ra fo­toğ­raf­la­rı çek­tir­di­ler böyle bir ara­ba­yı kul­lan­ma­nın nasıl bir his ola­bi­le­ce­ği­ni merak eden­ler ise her ne kadar ara­ba­la­rı kul­la­na­ma­sa­lar da ara­ba­nın şoför kol­tu­ğu­na otur­ma fır­sa­tı bul­du­lar. Bunun yanı sıra fes­ti­val­de dans gös­te­ri­le­ri de büyük be­ğe­ni ve ilgi top­la­dı. 

HOBY FEST BÜ­YÜ­LEDİ Haberine Yorum Yapınız