Büyük he­ye­can sona erdi

Tür­ki­ye Mo­to­sik­let Fe­de­ras­yo­nu­nun yarış tak­vi­min­de yer alan ve Kemer En­du­ro Mo­to­sik­let Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Tür­ki­ye En­du­ro Şam­pi­yo­na­sı sona erdi. Şam­pi­yo­na­ya 80 spor­cu ka­tıl­dı.


Tür­ki­ye En­du­ro Şam­pi­yo­na­sı, An­tal­ya'nın Kemer il­çe­sin­de sona erdi. Tür­ki­ye Mo­to­sik­let Fe­de­ras­yo­nu­nun yarış tak­vi­min­de yer alan ve Kemer En­du­ro Mo­to­sik­let Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan Kuz­de­re Ma­hal­le­si'ndeki par­kur­da dü­zen­le­nen ya­rı­şa, 80 spor­cu ka­tıl­dı. Ya­rış­ta spor­cu­lar, E1, E2, E3, EB, EC, EV, EG, EK, EGP ka­te­go­ri­le­rin­de za­ma­na karşı mü­ca­de­le etti. Spor­cu­lar, trak­tör las­tik­le­ri­nin, kütük ba­ri­yer­le­rin ve kum te­pe­le­ri­nin üze­rin­den at­la­yıp, ka­ya­lık­lar, dere ya­tak­la­rı ve orman içe­ri­sin­den ge­çe­rek par­ku­ru ta­mam­la­ma­ya ça­lış­tı. Ya­rış­ta bazı spor­cu­lar zaman zaman zor anlar ya­şa­dı.
YA­RIŞ­LAR GÜ­ZELDİ 
Kemer En­du­ro Mo­to­sik­let Ku­lü­bü Baş­ka­nı Semih Öz­de­mir, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ya­rış­la­rın gayet güzel geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek, spor­cu­la­rın 22 ki­lo­met­re­lik par­kur­da 4 tur at­tı­ğı­nı söy­le­di. Yarış sı­ra­sın­da ufak tefek ka­za­la­rın da ya­şan­dı­ğı­nı ifade eden Öz­de­mir, spor­cu­la­rın par­kur­dan çok mem­nun kal­dık­la­rı­nı kay­det­ti. 
HA­ZIR­LIK­LAR TAMAM 
Öz­de­mir, bun­dan sonra 28-30 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak RedBull Se ToSkyEn­du­ro Ya­rış­la­rı'na odak­la­na­cak­la­rı­nı an­la­ta­rak, "Ön ha­zır­lık­la­rı­mı­zı ta­mam­la­dık. Geçen se­ne­ki ya­rış­ta bazı ya­ban­cı spor­cu­lar gü­ven­lik ne­de­niy­le gel­me­di. Bu yıl gö­rüş­me­le­ri­miz oldu. Ka­tıl­ma­la­rı olum­lu gö­zü­kü­yor. 2015'de 30 ül­ke­den 300 ci­va­rın­da spor­cu ka­tıl­mış­tı. İnşal­lah bu sa­yı­yı ya­ka­la­rız." diye ko­nuş­tu.

Büyük he­ye­can sona erdi Haberine Yorum Yapınız