DOĞUM HIZI AR­TI­YOR

Tür­ki­ye'de canlı doğan bebek sa­yı­sı, geçen yıl bir ön­ce­ki yıla göre yüzde 1,8 aza­la­rak 1 mil­yon 309 bin 771'e ge­ri­le­di. 2016 yı­lın­da doğan be­bek­le­rin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız­lar­dan oluş­tu.


Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜİK), 2016 yı­lı­na iliş­kin doğum is­ta­tis­tik­le­ri­ni açık­la­dı. Re­vi­ze edi­len 2015 yılı ve­ri­le­ri­ne göre, 1 mil­yon 333 bin 329 ola­rak be­lir­le­nen canlı doğan bebek sa­yı­sı, geçen yıl yüzde 1,8 aza­la­rak 1 mil­yon 309 bin 771’e ge­ri­le­di. Geçen yıl doğan be­bek­le­rin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız­lar­dan oluş­tu. Bir ka­dı­nın do­ğur­gan ol­du­ğu dönem olan 15-49 yaş gru­bun­da do­ğu­ra­bi­le­ce­ği or­ta­la­ma çocuk sa­yı­sı­nı top­lam do­ğur­gan­lık hızı ifade et­mek­te­dir. Top­lam do­ğur­gan­lık hı­zı­nın, 2015 yı­lın­da 2,15 çocuk iken geçen yıl 2,10 çocuk ola­rak ka­yıt­la­ra geç­ti­ği gö­rül­dü. Bu durum, do­ğur­gan­lı­ğın, nü­fu­sun ye­ni­len­me dü­ze­yi se­vi­ye­sin­de ol­du­ğu­nu gös­ter­di.

HIZ ŞAN­LI­UR­FA’DA 
Tür­ki­ye’de top­lam do­ğur­gan­lık hı­zı­nın 2016 yı­lın­da en yük­sek ger­çek­leş­ti­ği il, 4,33 ço­cuk­la Şan­lı­ur­fa oldu. Şan­lı­ur­fa’yı sı­ra­sıy­la, 3,69 ço­cuk­la Ağrı, 3,46 ço­cuk­la Siirt ve 3,45 ço­cuk­la Şır­nak iz­le­di. Top­lam do­ğur­gan­lık hı­zı­nın en düşük ol­du­ğu il ise 1,46 ço­cuk­la Ka­ra­bük oldu. Ka­ra­bük ilini, 1,48 ço­cuk­la Edir­ne ve Kırk­la­re­li, 1,50 ço­cuk­la Zon­gul­dak takip etti. TÜİK ve­ri­le­ri­ne göre, do­ğur­gan­lık hı­zı­nın en yük­sek ol­du­ğu yaş grubu 25-29 ola­rak be­lir­len­di. Bu yaş gru­bun­da­ki do­ğur­gan­lık hızı, 2011 yı­lın­da binde 125 iken, 2016'da binde 133 ola­rak kay­de­dil­di. Başka bir ifa­dey­le, 2016 yı­lın­da 25-29 yaş gru­bun­da­ki her bin kadın ba­şı­na 133 doğum düştü.
ADÖ­LE­SAN HIZI AZAL­DI
15-19 yaş gru­bun­da bin kadın ba­şı­na düşen or­ta­la­ma canlı doğan çocuk sa­yı­sı­nı ifade eden adö­le­san do­ğur­gan­lık hızı, 2011 yı­lın­da binde 32 iken 2016'da binde 24’e düştü. Kaba doğum hızı, 2015 yı­lın­da binde 17 iken, 2016’da binde 16,5 oldu. Başka bir ifa­dey­le, 2015’te bin nüfus ba­şı­na 17 doğum dü­şer­ken, bu oran 2016 yı­lın­da 16,5 doğum ola­rak ak­ta­rıl­dı. 
Kaba doğum hı­zı­nın en yük­sek ol­du­ğu il, binde 32,9'la Şan­lı­ur­fa oldu. Şan­lı­ur­fa ilini, binde 28,3'le Ağrı, binde 26,6'yla Muş ve binde 26,1'le Van ve Siirt il­le­ri takip etti. Kaba doğum hı­zı­nın en düşük ol­du­ğu iller ise binde 9,8'le Ka­ra­bük, binde 10,1'le Edir­ne, binde 10,2'yle Gi­re­sun ve Kırk­la­re­li ola­rak ka­yıt­la­ra geçti.

DOĞUM HIZI AR­TI­YOR Haberine Yorum Yapınız