ULA­ŞIM ZAM­MI­NA PRO­TES­TO

An­tal­ya Hal­ke­vi, ula­şım zammı ne­de­niy­le va­tan­daş­lar­dan gelen şi­ka­yet ve talep üze­ri­ne imza kam­pan­ya­sı dü­zen­le­ye­rek top­la­dık­la­rı 10 bin im­za­yı, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne tes­lim etti.


An­tal­ya Hal­ke­vi, ula­şı­ma ya­pı­lan zammı pro­tes­to etmek ama­cıy­la halk­tan top­la­dık­la­rı 10 bin im­za­yı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne gö­tür­dü. Çok sa­yı­da polis ve toma ile yoğun gü­ven­lik ön­le­mi alın­ma­sı dik­kat çekti. Ancak bek­le­nen ol­ma­dı ve Hal­ke­vi Baş­ka­nı Kutay Meriç'in yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan im­za­lar, yet­ki­li mer­ci­le­re tes­lim edil­di. An­tal­ya Hal­ke­vi Baş­ka­nı Kutay Meriç, An­tal­ya’da iş­çi­nin ma­aşı­nın yüzde 10’unun sa­de­ce ula­şı­ma git­ti­ği­ni kay­de­de­rek, bir öğ­ren­ci­nin ise oku­lu­na gidip gel­me­si için en az 100 TL har­ca­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. 
“ULA­ŞIM, KA­MU­SAL­LAŞ­SIN !”
En yük­sek zam­mın yüzde 33 oran ile emek­li­le­re ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Meriç, “Ken­ti­miz­de ya­pı­lan ula­şım zam­mı­na çok büyük bir tepki var. Ben ina­nı­yo­rum ki, top­la­dı­ğı­mız 10 bin imza bu şi­ka­ye­tin sa­de­ce küçük bir bö­lü­mü ol­du­ğu­na ina­nı­yo­ruz” diye ko­nuş­tu. İmza­la­rı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne tes­lim et­tik­ten sonra ge­re­ği­nin ya­pıl­ma­sı­nı is­te­ye­cek­le­ri­ni ifade eden Meriç, hal­kın ula­şım hak­kı­nın ol­du­ğu­nu söy­le­di. Meriç, temel ta­lep­le­ri­nin ula­şı­mın ka­mu­sal bir hiz­met ola­rak ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Ula­şım’ın özel­den alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de vur­gu­la­yan Meriç, şo­för­le­re zorla oto­büs da­ya­tıl­dı­ğı­nı ve oto­büs üc­re­ti­ni öde­ye­mez du­ru­ma gelen şo­för­ler için ula­şı­ma zam ya­pıl­dı­ğı­nı kay­det­ti. 

ULA­ŞIM ZAM­MI­NA PRO­TES­TO Haberine Yorum Yapınız