En­di­şe­li bek­le­yiş

Üçgen Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan çocuk parkı ve bu par­kı­nın için­de bu­lu­nan Gi­rit­li­ler Evi için An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin yıkım ka­ra­rı al­ma­sı üze­ri­ne ma­hal­le sa­kin­le­ri park ala­nın­da nöbet tut­ma­ya baş­la­dı.


An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Üçgen Ma­hal­le­si’ndeki çocuk parkı ve Gi­rit­li­ler Evi’nin ye­ri­ne oto­park yapma ka­ra­rı ma­hal­le sa­kin­le­ri­ni ayağa kal­dır­dı. Ma­hal­le sa­kin­le­ri dünde çocuk par­kın­da nöbet tuttu. 7’den 77’ye tüm va­tan­daş­lar yı­kı­ma engel ola­bil­mek için park­ta bek­le­di­ler. Söz ko­nu­su çocuk parkı ve Gi­rit­li­ler Evi için An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ba­sı­na ya­zı­lı açık­la­ma ya­pıl­dı. 
GİRİTLİLER EVİ YI­KIL­MA­YA­CAK
Ya­zı­lı açık­la­ma­da, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nin 11.09.2015 ta­rih­li 732 ve 733 sa­yı­lı ka­rar­la­rı ile “çocuk bah­çe­si ve park alan­la­rı­nın mev­cut ha­liy­le ko­ru­na­rak, her iki alan­da ya­pı­la­cak olan oto­park­la­rın ta­ma­mı yer al­tı­na ya­pı­la­cak­tır.” şek­lin­de de­ğiş­ti­ri­le­rek oy­bir­li­ği ile onay­lan­mış­tır. Yine aynı şe­kil­de suç­la­ma­da bahsi geçen Gi­rit­li­ler Evi’nin yı­kı­mı söz ko­nu­su dahi ol­ma­yıp mev­cut yapı ko­run­ma­ya devam ede­cek­tir” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di. 
YA­ZI­LI AÇIK­LA­MA 
An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma şu şe­kil­de; An­tal­ya İli Mu­rat­pa­şa İlçesi Üçgen Ma­hal­le­si 1003 Ada 20 Par­sel­de bu­lu­nan 2793m²’lik alan­da ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı­ğı­mız “Şa­ram­pol Katlı Oto­park Ya­pı­mı” işi ile il­gi­li ba­sın­da yer alan hak­sız suç­la­ma ve asıl­sız ifa­de­le­re iliş­kin ka­mu­oyu­na açık­la­ma ya­pıl­ma­sı zo­run­lu­lu­ğu oluş­muş­tur.
KATLI OTO­PARK
Söz ko­nu­su yer ile il­gi­li; Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de Kışla Ma­hal­le­si 12752 ada 1 par­se­lin Özel İdare ve Oto­park Alanı’ndan Park Alanı’na, Mu­rat­pa­şa Ma­hal­le­si 1003 ada gü­ne­yin­de yer alan Çocuk Bah­çe­si Alanı ve 5055 ada gü­ne­yin­de yer alan park ala­nı­nın bir bö­lü­mü­nün Katlı Oto­park Alanı’na dö­nüş­tü­rül­me­si­ne iliş­kin 1/5000 öl­çek­li Nazım İmar Planı ve 1/1000 öl­çek­li uy­gu­la­ma imar planı de­ği­şik­li­ği ha­zır­lan­mış, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nin 11.09.2015 ta­rih­li 732 ve 733 sa­yı­lı ka­rar­la­rı ile “çocuk bah­çe­si ve park alan­la­rı­nın mev­cut ha­liy­le ko­ru­na­rak, her iki alan­da ya­pı­la­cak olan oto­park­la­rın ta­ma­mı yer al­tı­na ya­pı­la­cak­tır.” şek­lin­de de­ğiş­ti­ri­le­rek oy­bir­li­ği ile onay­lan­mış­tır.
İMARDA DEĞİŞİKLİKLER 
Daha sonra, Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de Mu­rat­pa­şa Ma­hal­le­si 1003 ada gü­ne­yin­de yer alan “Çocuk Bah­çe­si Alanı’nın “Katlı Oto­park Alanı’na dö­nüş­tü­rül­me­si­ne iliş­kin ha­zır­la­nan 1/5000 öl­çek­li nazım imar planı ve 1/1000 öl­çek­li uy­gu­la­ma imar planı de­ği­şik­lik­le­ri An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nin 16.11.2015 ta­rih­li 1045 ve 1046 sa­yı­lı ka­rar­la­rı ile oy­çok­lu­ğu ile onay­lan­mış­tır. (AK Parti 33 kabul, CHP 1 kabul 3 red, MHP 3 kabul)
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 
Plan de­ği­şik­li­ği­ne iliş­kin Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si Baş­kan­lı­ğı’nın 13.11.2015 tarih ve 7119 sa­yı­lı ya­zı­sın­da “Me­kan­sal Plan­lar Yapım Yö­net­me­li­ği’nin 6. Madde 2. Ben­din­de; Me­kan­sal plan­lar, plan ka­de­me­len­me­si­ne uygun ola­rak ha­zır­la­nır. Her plan, plan­lar arası ka­de­me­li bir­lik­te­lik il­ke­si uya­rın­ca yü­rür­lük­te­ki üst ka­de­me plan­la­rın ka­rar­la­rı­na uygun olmak, ra­po­ru ile bütün oluş­tur­mak ve bir alt ka­de­me­de­ki planı yön­len­dir­mek zo­run­da­dır.” den­mek­te­dir. Ko­nu­nun Me­kan­sal Plan­lar Yapım Yö­net­me­li­ği’nin 6. Madde 2. Ben­di­ne is­ti­na­den de­ğer­len­di­ril­me­si gö­rü­şü bil­di­ril­miş olup olum­suz görüş ve­ril­me­miş­tir.
OYBİRLİĞİYLE KABUL 
Son ola­rak, Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de Mu­rat­pa­şa Ma­hal­le­si 1003 ada gü­ne­yin­de yer alan trafo ala­nın, kreş alanı kö­şe­sin­den alı­na­rak, eski ye­ri­ne oto­park ala­nı­nın kö­şe­si­ne alın­ma­sı­na iliş­kin 1/1000 öl­çek­li uy­gu­la­ma imar planı de­ği­şik­li­ği ha­zır­lan­mış, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si­nin 12.02.2016 ta­rih­li 237 sa­yı­lı ka­ra­rı ile oy­bir­li­ği ile onay­lan­mış­tır.
AÇIK İHALE 
Suç­la­ma­lar­da bahsi geçen iha­le­ye iliş­kin; 13.04.2017 ta­ri­hin­de 4734 Sa­yı­lı Ka­nu­nun 19. Mad­de­si’ne (Açık İhale) göre iha­le­si ya­pıl­mış olup, iha­le­ye 6 firma ka­tıl­mış­tır. En düşük fi­ya­tı veren firma iha­le­yi al­mış­tır. Açık ihale olup “peş­keş” ifa­de­si sa­de­ce sözlü if­ti­ra ola­rak kal­mak­ta­dır.
ŞEF­FAF ÇA­LIŞ­MA 
Yine aynı şe­kil­de suç­la­ma­da bahsi geçen Gi­rit­li­ler Evi’nin yı­kı­mı söz ko­nu­su dahi ol­ma­yıp mev­cut yapı ko­run­ma­ya devam ede­cek­tir. Proje ya­pı­mı Şa­ram­pol ya­ya­laş­tır­ma pro­je­si ve bölge hal­kın­dan gelen ta­lep­ler doğ­rul­tu­sun­da ele alın­mış­tır. Proje ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da mev­cut durum en has­sas şe­kil­de ele alın­mış, tek­rar tek­rar üze­rin­de ça­lı­şıl­mış­tır. An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si her zaman ol­du­ğu gibi, bun­dan sonra da şef­faf bir şe­kil­de ça­lış­ma­la­rı­na devam ede­cek­tir.
ÇOCUK PARKI KO­RUN­MA­LI 
An­tal­ya Gi­rit­li­ler Der­nek Baş­ka­nı Ali Cem Çon, Gi­rit­li­ler der­ne­ği­nin yı­kıl­ma­ya­ca­ğı ha­be­ri­ne çok se­vin­dik­le­ri­ni, ancak bu­ra­da en önem­li nok­ta­nın çocuk parkı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Çocuk par­kı­nın ko­run­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Baş­kan Çon, çocuk parkı ko­nu­sun­da geri adım at­ma­ya­cak­la­rı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di 

En­di­şe­li bek­le­yiş Haberine Yorum Yapınız