Re­ha­vet in, fut­bol out

Süper Lig'de 32. hafta ma­çın­da Ak­hi­sar Be­le­di­yes­por ile karşı kar­şı­ya gelen ve maçı 3-0 kay­be­den Alan­yas­por da maç boyu fut­bol­cu­la­rın üze­rin­de­ki re­ha­vet göz­ler­den kaç­ma­dı.


Ay­te­miz Alan­yas­por dep­las­man­da oy­na­dı­ğı Ak­hi­sar Be­le­di­yes­por ma­çı­nı 3-0 kay­bet­ti.​Maç boyu silik bir fut­bol or­ta­ya koyan Tu­run­cu-Ye­şil­li­ler­de oy­na­nan fut­bol sanki lig bit­miş ant­ren­man maçı ya­pı­lı­yor­muş dü­ze­yin­dey­di. Kar­şı­laş­ma­ya fır­tı­na gibi baş­la­yan ye­şil-si­yah­lı­lar 11. da­ki­ka­da Lopes'in go­lüy­le öne ge­çer­ken, 69'da Ci­kal­les­hi, 84'te Özer Alan­yas­por'un adeta işini bi­tir­di.​Maç boyu Ay­te­miz Alan­yas­por­lu fut­bol­cu­lar hiç­bir ikili mü­ca­de­le­yi ka­za­na­ma­dı. Ay­te­miz Alan­yas­por’unBra­zil­ya­lı yıl­dı­zı Vag­nerLove maç boyu önüne bir iki gol fır­sa­tı geçti fakat love bu fır­sat­la­rı de­ğer­len­di­re­me­di.Bu so­nu­cun ar­dın­dan ligde Ak­hi­sar be­le­di­yes­por 45 puan ile 7. Sı­ra­ya yük­se­lir­ken, Ay­te­miz Alan­yas­por ise 40 pu­an­la 11. Sı­ra­da kaldı.öte yan­dan se­zo­nun ilk ya­rı­sın­da An­tal­ya’da oy­na­nan maç 0-0 be­ra­be­re so­nuç­lan­mış­tı.Ay­te­mizAlan­yas­por önü­müz­de­ki hafta Ga­la­ta­sa­ray ile kendi evin­de zorlu bir kar­şı­laş­ma­ya çı­kı­cak.

Re­ha­vet in, fut­bol out Haberine Yorum Yapınız