İzleyiciden tam not

Dev­let Ti­yat­ro­la­rı, An­tal­ya 8’inci Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li devam edi­yor. 27 Mayıs’da sona erecek fes­ti­val­de bugüne kadar ser­gi­le­nen ti­yat­ro oyun­la­rı iz­le­yi­ci­ler­den tam not aldı.


Dev­let Ti­yat­ro­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “An­tal­ya Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li”, 17 Mayıs’da An­ka­ra Dev­let Ti­yat­ro­su ta­ra­fın­dan sah­ne­le­nen ‘IV. Murat’ adlı ti­yat­ro oyu­nuy­la per­de­le­ri­ni aç­mış­tı. An­tal­ya Dev­let Ti­yat­ro­su­nun ev sa­hip­li­ğin­de, gü­nü­müz ti­yat­ro­su­nu geç­mi­şin sah­ne­sin­de ser­gi­le­mek ama­cıy­la yola çı­kı­la­rak ha­zır­la­nan fes­ti­val­de, dün­ya­dan ve Tür­ki­ye’den önem­li ti­yat­ro oyun­la­rı 8’inci kez An­tal­ya’da sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tu. 
ÖLÜM­SÜZ SHA­KES­PE­ARE
Bin­ler­ce An­tal­ya­lı sa­nat­se­ve­rin iz­le­di­ği fes­ti­val­de; Rusya, Ro­man­ya ve Ma­ke­don­ya’dan 3 ya­ban­cı grup ve Tür­ki­ye’den 5 yerli grup, 2 fark­lı sah­ne­de tem­sil ve­ri­yor. Fes­ti­va­le bu yıl yurt­dı­şın­dan ka­tı­la­cak grup­lar ‘Sha­kes­pe­are’in ölüm­süz eser­le­rin­den olu­şan bir seç­ki­yi sa­nat­se­ver­le­rin be­ğe­ni­si­ne su­nu­yor. Rusya’dan ‘Altay Dev­let Mü­zi­kal Ko­me­di Ti­yat­ro­su’, ‘Romeo ve Ju­li­et’i, Ro­man­ya’dan ‘TonyBu­land­ra Ti­yat­ro­su’, ‘Ot­hel­lo’yu ve Ma­ke­don­ya’dan ‘Üsküp Ar­na­vut Ti­yat­ro­su’, ‘Mac­beth’i sah­ne­li­yor. 
TİYATRO OYUN­LA­RI 
Tür­ki­ye’den ise Dev­let Ti­yat­ro­la­rı­nın 7 oyun­la ka­tıl­dı­ğı fes­ti­val­de, An­ka­ra Dev­let Ti­yat­ro­su ‘IV. Murat’ı, ‘Grön­hölmMe­to­du’nu ve ‘Ya Dev­let Başa Ya Kuz­gun Leşe’yi, Adana Dev­let Ti­yat­ro­su ‘Mu­am­mer Mu­am­mer’i, Sivas Dev­let Ti­yat­ro­su ‘Ly­sist­ra­ta’yı, Er­zu­rum Dev­let Ti­yat­ro­su ‘Kapan’ı ve Konya Dev­let Ti­yat­ro­su ‘Fer­man­lı Deli Haz­ret­le­ri’ni ti­yat­ro­se­ver­ler­le bu­luş­tu­ru­yor. 
REKOR İZLEYİCİ 
Fes­ti­va­li bu­gü­ne kadar 85 bin sa­nat­se­ver iz­le­di. Dev­let Ti­yat­ro­la­rı, An­tal­ya Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li, geç­ti­ği­miz 7 yılda, 35 ül­ke­den, 40 fark­lı ya­ban­cı ti­yat­ro gru­bu­nu ve bin­den fazla sa­nat­çı­yı ağır­la­dı. Fes­ti­val­de, Tür­ki­ye’den özel ti­yat­ro­lar, şehir ti­yat­ro­la­rı ve Dev­let Ti­yat­ro­la­rı­nın sah­ne­le­di­ği oyun­lar da dahil top­lam 70 oyun ve 168 tem­sil ger­çek­leş­ti­ril­di ve sah­ne­le­nen oyun­la­rı bu­gü­ne kadar 85 bin sa­nat­se­ver iz­le­di.

İzleyiciden tam not Haberine Yorum Yapınız