ÖDÜL­LER­LE DOLU 8 YIL

Ya­şıt­la­rı so­kak­ta oy­nar­ken, o sat­ranç tur­nu­va­la­rı­na ha­zır­la­nı­yor. Ka­tıl­dı­ğı bütün resmi sat­ranç tur­nu­va­la­rın­da de­re­ce alan il­ko­kul 2’nci sınıf öğ­ren­ci­si Osman Dur­gut’un ya­şın­dan büyük ödül­le­ri var.


Ec­za­cı­lar İlköğ­re­tim Okulu 2. Sınıf öğ­ren­ci­si Osman Dur­gut, ba­şa­rı­dan ba­şa­rı­ya ko­şu­yor. 8 ya­şın­da­ki sat­ranç de­ha­sı Osman Dur­gut, ka­tıl­dı­ğı bütün resmi sat­ranç tur­nu­va­la­rın­dan de­re­ce alı­yor. Kendi küçük, ama he­def­le­ri büyük olan Osman Dur­gut’un ya­şın­dan büyük ödül­le­ri var. Sat­ranç'a olan il­gi­si okul­da­ki sat­ranç oy­na­yan bü­yük­le­ri­ni iz­le­me­siy­le or­ta­ya çıkan Osman Dur­gut, evde her gün aile­si ile be­ra­ber sat­ranç oy­na­ya­rak, se­vi­ye­si­ni iler­let­ti. Aile­si ta­ra­fın­dan ye­te­ne­ği keş­fe­di­len Dur­gut, 6 ya­şın­da da sat­ranç eği­ti­mi al­ma­ya baş­la­dı. Ab­la­sı Gül­şen Melis ile bir­lik­te sat­ranç eği­ti­mi alan Osman Dur­gut, çe­şit­li tur­nu­va­la­ra ka­tı­la­rak, ken­di­le­ri­ni ge­liş­tir­me­ye devam edi­yor­lar. 
SAT­RANÇ ÖDÜL­LERİ 
Yaşı kadar ödül­le­ri bu­lu­nan Osman Dur­gut, 2015 Atayı anma sat­ranç tur­nu­va­sı 7’ncisi, An­tal­ya il tur­nu­va­sın­da 5’nci, 2016 An­tal­ya-Se­rik tur­nu­va­sı 5’nci, 2016 Dö­şe­me­al­tı tur­nu­va­sı 2’nci, 2016 29 Ekim tur­nu­va­sı 8’nci, 2016 An­tal­ya il tur­nu­va­sı 7’nci, 2017 Tür­ki­ye kü­çük­ler şam­pi­yo­na­sı 67’nci, 2017 Serik 23 Nisan tur­nu­va­sı 2’nci, 2017 An­tal­ya 23 Nisan tur­nu­va­sı 4’ncü, 2017 sekiz piyon kepez tur­nu­va­sı 1’nci, 2017 An­tal­ya okul­lar arası tur­nu­va bi­rey­sel per­for­mans da 7' de 7 ka­zan­ma elde etti. 
“ONUR DU­YU­YO­RUM”
Sat­ranç de­ha­sı Osman Dur­gut’un ba­ba­sı Yusuf Dur­gut, oğul­la­rı ile büyük gurur duy­duk­la­rı­nı söy­le­di. Osman’ın sat­ran­ca il­gi­si­nin 6 ya­şın­da baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten baba Yusuf Dur­gut, “Okul­da ken­din­den büyük abi ve ab­la­la­rı­nı sat­ranç oy­nar­ken iz­li­yor­du. Bu sa­ye­de il­gi­si ol­du­ğu­nu fark ettik. Aile­ce bir gün otu­rup sat­ranç oy­na­dık. Ve oğ­lu­mu­zun bu ye­te­ne­ği­ni keş­fe­din­ce onu sat­ranç ku­lü­bü­ne yaz­dır­dık. Osman’ın ilk he­de­fi An­tal­ya bi­rin­ci­li­ği ve ar­dın­dan da Tür­ki­ye bi­rin­ci­li­ği. İlk za­man­lar­da ken­din­den bü­yük­ler­le ya­rış­mak­tan çe­ki­ni­yor­du, çünkü sat­ranç­la ilgi bir öz­gü­ve­ni yoktu. Ancak, de­re­ce­ye gir­me­ye baş­la­yın­ca ken­di­ne gü­ve­ni geldi ve şimdi bü­yük­ler­le ya­rı­şı­yor. Oğ­lum­la onur du­yu­yo­rum” dedi. 
 

ÖDÜL­LER­LE DOLU 8 YIL Haberine Yorum Yapınız

  • Okuyucu : Ali Demir
  • Yorum : Maaşallah Küçük Osmana! Başarıların daim olur İnşallah!...