AN­ŞO­YAD’DAN ANT­SER­DER’E ZİYARET!

Se­rik­li­ler Der­ne­ği’ni dün An­tal­ya Şair Ozan Yazar ve Res­sam­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Şükrü Er­ci­yes­li­oğ­lu zi­ya­ret etti. Der­ne­ğin ilk resmi zi­ya­ret­çi­si olan Şükrü Er­ci­yes­li­oğ­lu bun­dan mut­lu­luk duy­du­ğu­nu be­lirt­ti.


An­tal­ya Gün­dem Ga­ze­te­si An­tal­ya Se­rik­li­ler Der­ne­ği ilk mi­sa­fi­ri­ni ağır­la­dı. Geç­ti­ği­miz nisan ayın­da ku­rul­muş olan An­tal­ya Se­rik­li­ler Der­ne­ği dün ilk resmi mi­sa­fir­le­ri­ni der­nek bi­na­la­rın­da ağır­la­dı­lar. AN­ŞO­YAD Baş­ka­nı Şükrü Er­ci­yes­li­oğ­lu daha ön­ce­den AN­ŞO­YAD üyesi olan, An­tal­ya Se­rik­li­ler Der­nek Baş­ka­nı Adnan Tez­gel’i, der­nek bi­na­la­rın­da zi­ya­ret etti. AN­ŞO­YAD Baş­ka­nı Şükrü Er­ci­yes­li­oğ­lu ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­ni, An­tal­ya Se­rik­li­ler Der­nek Baş­ka­nı Adnan Tez­gel, Der­nek Baş­kan Ve­ki­li Mah­mut Topal ve der­nek ku­ru­cu üye­le­ri kar­şı­la­dı. An­tal­ya Se­rik­li­ler Der­ne­ği­nin ilk zi­ya­ret­çi­si olan Şükrü Er­ci­yes­li­oğ­lu ilk mi­sa­fir ol­mak­tan mut­lu­luk duy­du­ğu­nu söy­le­di.
An­tal­ya Se­rik­li­ler Der­ne­ği’ne zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ren AN­ŞO­YAD Baş­ka­nı Şükrü Er­ci­yes­li­oğ­lu 16 der­ne­ğe üye ol­du­ğu­nu ve bun­lar­dan 7si­nin ku­ru­cu­su ol­du­ğu­nu be­lir­tir­ken tec­rü­be­le­rin kolay ka­za­nıl­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Er­ci­yes­li­oğ­lu “ Se­rik­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Adnan Tez­gel’e na­çi­za­ne tav­si­yem, der­ne­ği­ni­ze sahip çıkın. Siz ba­şa­rı­lı olun­ca ar­ka­nız­dan atıp tutan çok olur. Der­ne­ği­ni­ze sahip çıkın, her zaman ça­lış­ma ko­nu­sun­da titiz olun ki kimse sizi yı­ka­ma­sın. Ata­türk’ün de­di­ği gibi ‘Karşı ki dağda bir duman tü­tü­yor­sa, çadır ku­rul­muş­sa, orada yö­rük­ler hane kur­muş­sa, dün­ya­da bizi kimse yı­ka­maz’ bu benim de­dik­le­rim­de sizin için ge­çer­li olur­sa der­ne­ği­ni­zi kimse yı­ka­maz” dedi. Adnan Tez­gel ve der­nek üye­le­ri zi­ya­ret­ten do­la­yı min­net­tar ol­duk­la­rı­nı söy­le­di­ler.