Bir­lik, pik­nik ile taç­lan­dı

Bit­lis­li­ler Kül­tür ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği üye­le­ri, hafta sonu dü­zen­le­di­ği 2017 yılı pik­nik şö­le­nin­de do­ya­sı­ya eğ­len­di. Der­nek Baş­ka­nı Vedat Yapa, bir­lik be­ra­ber­lik vur­gu­su ya­pa­rak, hem­şe­ri der­nek­le­ri­nin öne­mi­ni be­lirt­ti.


An­tal­ya Bit­lis­li­ler Kül­tür ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği üye­le­ri ta­ra­fın­dan hafta so­nun­da Dūzler­ça­mı Ka­ra­man pik­nik ala­nın­da pik­nik dü­zen­len­di. Pik­ni­ğe yak­la­şık 700 kişi ka­tıl­dı. Pik­nik­te bir ko­nuş­ma yapan Der­nek Baş­ka­nı Vedat Yapa, bir­lik be­ra­ber­lik vur­gu­su ya­pa­rak, hem­şe­ri der­nek­le­ri­nin öne­mi­ni be­lirt­ti. Pik­ni­ğe ka­tı­lan­lar mūzik eş­li­ğin­de ha­lay­lar çe­ke­rek, gö­nül­le­rin­ce do­ya­sı­ya eğ­len­di. 
Pik­ni­ğe der­nek üye­le­ri­nin yanı sıra, Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İbra­him Cep­ha­ne­ci, Kepez Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li İsa Sarp­dağ ve mec­lis üye­le­ri, Ana­do­lu Hem­şe­ri Der­nek­le­ri Plat­for­mu Baş­ka­nı Deniz Akgün, Ana­do­lu Der­nek­ler Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Hıdır Turan, Kah­ra­man­ma­raş, Şan­lı­ur­fa, Adı­ya­man, Van Vakfı ile Ka­za­kis­tan Der­nek baş­kan­la­rı ka­tıl­dı. 
 

Bir­lik, pik­nik ile taç­lan­dı Haberine Yorum Yapınız