BÜYÜK KAVGA

Va­tan­da­şı ayak­lan­dı­ran Üçgen Park, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Türel ile Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal’ın da ara­sı­nı açtı.


Şa­ram­pol Cad­de­si Kent­sel Ta­sa­rım Pro­je­si kap­sa­mın­da An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan çocuk parkı ye­ri­ne katlı oto­park ya­pıl­ma­sı ka­ra­rı 2 be­le­di­ye­nin ara­sı­nı açtı. Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ka­mu­oyu­na ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, “Ciddi ma­kam­lar­da otu­ran ve bir­bir­le­ri­ni uzun za­man­dır ta­nı­yan ki­şi­le­rin ne ka­mu­oyu­na ne de bir­bir­le­ri­ne yalan veya yan­lış be­yan­da bu­lun­ma­sı bek­le­ne­mez” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di. 
STK’LAR­DAN DES­TEK 
Be­le­di­ye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ağaç­la­rın sö­kül­me­me­si için çev­re­de­ki va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan 24 saat nöbet tu­tu­lu­yor. Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı ve oda baş­kan­la­rı da üçgen ma­hal­le sa­kin­le­ri­ne des­tek ver­me­ye devam edi­yor­lar. Dünde Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası Baş­ka­nı Vahap Tun­cer, DİSK Ak­de­niz Bölge Tem­sil­ci­si Cemal Aybar, KESK’e bağlı Kül­tür Sanat Sen An­tal­ya Şube Baş­ka­nı Seyfi Turan ve Pey­zaj Mi­mar­lar Odası Baş­ka­nı Ke­zi­ban Arı­can, Gi­rit­li­ler Der­nek Baş­ka­nı Ali Cem Çon ve park­ta nöbet tutan va­tan­daş­la­rı zi­ya­ret et­ti­ler. An­tal­ya Mes­lek Oda­la­rı Eş Güdüm Ku­ru­lu’da bugün saat 11.00’da Şa­ram­pol Gi­rit­li Parkı için basın açık­la­ma­sı ya­pa­cak. 
YA­ZI­LI AÇIK­LA­MA 
Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si’nden ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di; “An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Şa­ram­pol Cad­de­si Kent­sel Ta­sa­rım Proje kap­sa­mın­da ya­pa­ca­ğı katkı oto­par­kın ne­de­niy­le böl­ge­de yeşil alan­la­rın yok ede­ce­ği id­di­asıy­la ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin tep­ki­le­ri kar­şı­sın­da Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­mi­zin karar sü­reç­le­ri­nin bir pay­da­şıy­mış gibi gös­te­ril­mek is­ten­me­si ne­de­niy­le ka­mu­oyu­na açık­la­ma yapma zo­run­lu­lu­ğu doğ­muş­tur. 
MECLİS GÜN­DEMİNDE
An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Şa­ram­pol Cad­de­si Kent­sel Ta­sa­rım Pro­je­si kap­sa­mın­da ya­pı­la­ca­ğı oto­park­lar 11 Eylül 2015 ta­rih­li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­lis otu­ru­mun­da gün­de­me gel­miş­tir. Söz ko­nu­su mec­lis­te, Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sn. Ümit Uysal’ın pro­je­ye iliş­kin bir sü­re­dir dile ge­tir­di­ği iti­raz­lar ve or­ta­ya koy­du­ğu çe­kin­ce­ler Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Türel ta­ra­fın­dan da mec­lis­te ifade edil­miş­tir.
OTO­PARK İHTİYACI
Ka­mu­oyu­na açık bir şe­kil­de ger­çek­le­şen, in­ter­net or­ta­mın­da da canlı ya­yın­la­nan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nde Sn. Türel, proje kap­sa­mın­da 500 araç­lık bir oto­park ih­ti­ya­cı­nın zo­run­lu­luk ol­du­ğu­nu ifade etmiş ve “Bölge ya­pı­laş­mış, malum An­tal­ya’nın en eski ma­hal­le­si ve böl­ge­de yeşil alan bu­la­bil­mek müm­kün değil. Biz de oto­park ya­pa­cak yer bul­mak­ta zor­lan­dı­ğı­mız için iki parkı oto­park ola­rak de­ğer­len­dir­me­yi dü­şün­müş­tük” şek­lin­de ko­nuş­muş­tur. 
“YEŞİL ALAN KAL­MA­YA­CAK”
Sn. Türel’in söz ko­nu­su mec­lis­te ifade et­ti­ği gibi Baş­ka­nı­mız Sn. Uysal, oto­park için park alan­la­rı­nın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ha­lin­de böl­ge­de hiç yeşil ala­nın kal­ma­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da ser­gi­le­di­ği has­sa­si­ye­ti mec­lis otu­ru­mu ön­ce­sin­de de, gün­dem gö­rüş­me­le­ri sı­ra­sın­da da sür­dür­müş­tür. Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal, ko­nu­yu mec­lis ön­ce­sin­de gö­rüş­tü­ğü Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Türel’e, böl­ge­nin ken­tin en eski ma­hal­le­le­rin­den ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­mış ve yeni yeşil alan­lar oluş­tur­ma­nın zor­lu­ğu­nu açık şe­kil­de ifade et­miş­tir. Baş­kan Uysal; ma­hal­le­nin tek par­kı­nın yok edil­me­si­ni “Vahim” ola­rak de­ğer­len­di­rip, Sn. Türel’e ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin de bu ko­nu­ya tepki gös­te­re­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lun­muş­tur.
OY BİRLİĞİYLE KABUL
Baş­ka­nı­mız Sn. Uysal’ın bu kesin has­sa­si­ye­ti sa­ye­sin­de proje kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak oto­park­la­rın ye­ral­tı oto­park ola­rak dü­zen­len­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­mış, yeşil alan­lar ko­run­muş ve karar mec­lis­te oy bir­li­ğiy­le alın­mış­tır. Bu ko­nu­da Sn. Ümit Uysal ve Sn. Men­de­res Türel ara­sın­da­ki mu­ta­ba­kat, 11 Eylül 2015 ta­rih­li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nde Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Türel ta­ra­fın­dan şu söz­ler­le ifade edil­miş­tir.

MU­TA­BA­KAT SAĞ­LAN­DI
“Sayın Baş­kan (ÜMİT UYSAL), yeşil alan­la­rı­nı or­ta­dan kalk­ma­sı ha­lin­de böl­ge­de hiç yeşil alan kal­ma­ya­ca­ğı en­di­şe­si­ni bi­zim­le pay­laş­tı ve biz de ‘Ye­ral­tı oto­park­la­rı ya­pa­rak, on­la­rın üze­ri­ni de park dü­zen­le­me­siy­le çok ra­hat­lık­la va­tan­daş­la­rın park kul­la­nı­mı­na su­na­ca­ğı­mı­zı’ ifade ettik. Ken­di­siy­le bu ko­nu­da bir mu­ta­ba­kat sağ­la­mış du­rum­da­yız. Bu park alan­la­rı­nı ye­ral­tı oto­park alanı ola­rak dü­zen­len­me­si gün­de­mi­mi­ze gel­miş­tir.”
PLAN TADİLATI
Ancak, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si pro­je­yi, yeşil alan­lar ko­run­du­ğu ha­liy­le, 18 Ekim 2015’te ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin oyuna, re­fe­ran­du­ma sun­muş­tur. Re­fe­ran­dum­da pro­je­nin ka­bu­lü­nün ar­dın­dan 16 Kasım 2015 ta­rih­li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’nde, söz ko­nu­su oto­park alan­la­rı­na iliş­kin bir plan ta­di­la­tı öne­ri­si gün­de­me ge­ti­ril­miş, Baş­ka­nı­mız Ümit Uysal’ın has­sa­si­ye­ti ve ıs­ra­rı so­nu­cu “Oto­park­la­rın ta­ma­mı ye­ral­tı­na ya­pı­la­cak­tır” şek­lin­de plan not­la­rı­na iş­le­nen karar de­ğiş­ti­ril­miş­tir. 
PAR­MAK ÇO­ĞUN­LU­ĞU 
16 Kasım 2015 ta­rih­li Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si’ne ma­ze­ret­li ola­rak ka­tı­la­ma­yan Sn. Ümit Uysal’ın, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Baş­ka­nı Sn. Türel ta­ra­fın­dan da pay­la­şıl­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz has­sa­si­ye­ti yine aynı top­lan­tı­da yok sa­yı­la­rak, par­mak ço­ğun­lu­ğuy­la ye­ral­tı oto­park­la­rı genel oto­park ha­li­ne dö­nüş­tü­rül­müş­tür. An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin söz ko­nu­su ça­lış­ma­sı­nın idari karar sü­reç­le­ri bun­dan iba­ret­tir. Şu unu­tul­ma­lı­dır ki, ciddi ma­kam­lar­da otu­ran ve bir­bir­le­ri­ni uzun za­man­dır ta­nı­yan ki­şi­le­rin ne ka­mu­oyu­na ne de bir­bir­le­ri­ne yalan veya yan­lış be­yan­da bu­lun­ma­sı bek­le­ne­mez. 

BÜYÜK KAVGA Haberine Yorum Yapınız