Başkan, verdi veriştirdi

MHP Aksu İlçe Baş­ka­nı Kemal Kara, “Do­ma­tes bir ay para etti, o da üre­tim ol­ma­dı­ğın­dan, her­kes te­le­viz­yon­la­ra çıkıp, do­ma­tes­le yattı do­ma­tes­le kalk­tı. Şimdi tek­rar düştü ya kim­se­nin do­ma­te­si ko­nuş­tu­ğu yok. Ne­re­de bu do­ma­tes­çi­ler” dedi.


Tarım sek­tö­rü­nün çok zor bir dö­nem­den geç­ti­ği­ni dile ge­ti­ren MHP Aksu İlçe Baş­ka­nı Kemal Kara, “Bakın üre­tim ol­ma­dı­ğın­dan do­ma­tes bir ay para etti, her­kes te­le­viz­yon­lar­da do­ma­te­si ko­nuş­tu, adeta mem­le­ket me­se­le­si ha­li­ne geldi. Şimdi fi­yat­lar düştü ya çift­çi bunu nasıl üre­ti­yor? Ne mas­raf edi­yor? Ko­nu­şan yok. Bu da gös­te­ri­yor ki çift­çi­miz sa­hip­siz­dir” dedi.
YA­TI­RIM­CI NASIL KAÇ­MA­SIN!
Kara, “İlaç, gübre desen aldı ba­şı­nı gi­di­yor, mazot desen 5 TL’yi bul­muş, çift­çi­nin yüzü nasıl gül­sün. Hani var mı çift­çi­ye sahip çıkan? Tablo or­ta­da. Bir de di­yor­lar ki üre­tim yok, ya­tı­rım­cı yurt­dı­şı­na ka­çı­yor. Nasıl kaç­ma­sın kar­de­şim. Hal böy­ley­ken kim Tür­ki­ye’de ya­tı­rım yap­mak ister? Bakın üre­ti­ci­le­rin kaç­tı­ğı ül­ke­le­re mazot kaç para?” diye sordu.
Gözü Rusya’ya dik­mek­le olmaz
Dev­le­tin tarım po­li­ti­ka­la­rı­na da de­ği­nen Kara, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Ön­ce­lik­le girdi ma­li­yet­le­ri dü­şü­rül­me­li, taban ve tavan fi­yat­la­rı ayar­la­na­rak bir stan­dart ge­ti­ril­me­li ve yeni pa­zar­lar bu­lun­ma­lı­dır. Çift­çi­nin de bun­la­rı ya­pa­cak hali yok. Bunu ya­pa­cak olan ik­ti­dar­dır, Tarım Ba­kan­lı­ğı’dır. Öyle gözü sa­de­ce Rusya’ya dik­mek­le olmaz.”

Başkan, verdi veriştirdi Haberine Yorum Yapınız