ASAT genel ku­ru­lu ger­çek­leş­ti­ril­di

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si An­tal­ya Su ve Atık­su İda­re­si Genel Mü­dür­lü­ğü’nün 2017 yılı Mayıs ayı Genel Kurul top­lan­tı­sı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­lis Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ril­di.


Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si An­tal­ya Su ve Atık­su İda­re­si Genel Mü­dür­lü­ğü’nün (ASAT) 2017 yılı Mayıs ayı Genel Kurul top­lan­tı­sı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Türel'in ABD'de bu­lun­ma­sı ne­de­niy­le İsmail Afşar baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı. Top­lan­tı­da tek ma­hal­le­ye dö­nü­şen belde ve tüzel ki­şi­li­ği kal­dı­rı­la­rak ma­hal­le­ye dö­nü­şen köy­ler­de­ki şehit, gazi, en­gel­li ve ama­tör spor­cu­la­ra uy­gu­lan­mak üzere dü­zen­le­nen içme suyu satış ta­ri­fe­si ta­le­bi de il­gi­li ko­mis­yo­na gön­de­ril­di. 9 gün­dem mad­de­si­nin gö­rü­şül­dü­ğü top­lan­tı­da mad­de­ler oy bir­li­ği ile ko­mis­yon­la­ra sevk edil­di.