By­lock göz al­tı­la­rı

Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, FETÖ ope­ras­yon­la­rın­da içe­ri­sin­de kafe iş­let­me­ci­si, in­şa­at mü­hen­di­si ve ser­best mes­lek men­su­bu olan ve bir kıs­mı­nın By­lock kul­lan­dı­ğı tes­pit edi­len 4 kişi gö­zal­tı­na alın­dı­ğı be­lir­til­di.


An­tal­ya Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ra­ma­zan Sol­maz, FETÖ ope­ras­yon­la­rı hak­kın­da ya­zı­lı açık­la­ma yaptı. Sol­maz, FETÖ ope­ras­yon­la­rı kap­sa­mın­da, içe­ri­sin­de kafe iş­let­me­ci­si, in­şa­at mü­hen­di­si ve ser­best mes­lek men­su­bu olan ve bir kıs­mı­nın by­lock kul­lan­dı­ğı de­ğer­len­di­ri­len 4 ki­şi­nin gö­zal­tı­na alın­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Sol­maz, kol­luk iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğın­ca ifa­de­le­ri alın­dık­tan sonra şüp­he­li­ler F.K.O., H.T., A.D. ve U.E. hak­kın­da TCK 314/2 mad­de­si kap­sa­mın­da­ki ey­lem­le­ri id­di­asın­dan tu­tuk­lan­ma­la­rı ta­le­bi ile Nö­bet­çi Sulh Ceza Ha­kim­li­ği­ne 23/05/2017 ta­ri­hin­de sevk edil­di­ği­ni kay­det­ti.
‘SO­RUŞ­TUR­MA­LAR DEVAM EDİYOR’
Sol­maz, “An­tal­ya 4. Sulh Ceza Ha­kim­li­ğin­ce 23/05/2017 ta­ri­hin­de ta­mam­la­nan sor­gu­la­rı­nın ar­dın­dan şüp­he­li U.E. hak­kın­da TCK 314/2 mad­de­si kap­sa­mın­da­ki ey­lem­le­ri id­di­asın­dan tu­tuk­lan­ma­sı­na karar ve­ri­le­rek ko­nu­mu­na uygun ka­pa­lı ceza infaz ku­ru­mu­na gön­de­ril­miş­tir. Diğer şüp­he­li­ler F.K.O., H.T. ve A.D. hak­kın­da ise An­tal­ya 4. Sulh Ceza Ha­kim­li­ğin­ce adli kont­rol ka­ra­rı ve­ril­miş­tir” dedi. An­tal­ya Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğın­ca yü­rü­tü­len 2017/6812, 2016/74550, 2016/77603, 2017/25928 nu­ma­ra­lı so­ruş­tur­ma­la­rın devam et­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Sol­maz, so­ruş­tur­ma­la­rın sa­fa­ha­tı ve so­nu­cu hak­kın­da ka­mu­oyu­na ay­rı­ca bilgi ve­ri­le­ce­ği­ni söy­le­di

By­lock göz al­tı­la­rı Haberine Yorum Yapınız