GRAFİKTE SINIR TA­NI­MA­DI­LAR

Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si ve Ak­de­niz Rek­lam­cı­lar Der­ne­ği iş­bir­li­ğiy­le dü­zen­le­nen ?Gra­fik Ta­sa­rım Ser­gi­si? Akra Barut Otel?de açıl­dı. Üç gün sü­recek sergi de, gra­fik ta­sa­rım­da sınır ta­nı­ma­yan eser­


An­tal­ya ‘Gra­fik Ta­sa­rım Ser­gi­si’ne ilk kez ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor. Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si ve Ak­de­niz Rek­lam­cı­lar Der­ne­ği iş­bir­li­ğiy­le dü­zen­le­nen ‘Gra­fik Ta­sa­rım Ser­gi­si’ açıl­dı. Akra Barut Otel’de 3 gün se­recek olan Gra­fik Ta­sa­rım Ser­gi­si, geç­ti­ği­miz yıl ül­ke­nin dört bir ya­nın­da üre­ti­len en iyi gra­fik ta­sa­rım­la­rı­nı bir araya ge­tir­di. 
“ÖDÜL ALAN ESER­LER”
Sergi açı­lı­şın­dan önce bir ko­nuş­ma yapan Gra­fik Ta­sa­rım Mes­lek Ku­ru­cu­su Baş­ka­nı Umut Südü Ak, “Bizi bu et­kin­li­ğin içine kat­tık­la­rı için hem Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si’ne, hem de Ak­de­niz Rek­lam­cı­lar Der­ne­ği­ne çok te­şek­kür ede­riz. Bu­ra­da ser­gi­le­di­ği­miz eser­ler geçen sene ödül almış olan işler. Bun­dan sonra Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si’nde tek­rar ser­gi­le­necek. Bizim İstan­bul dı­şın­da yap­tı­ğı­mız ilk dü­zen­len­miş sergi oldu. Bun­dan sonra başka üni­ver­si­te­ler­de ve başka et­kin­lik­ler­de yine ser­gi­mi­zi pay­laş­mış ola­ca­ğız” diye ko­nuş­tu.
“UMUT VERİCİ ÇA­LIŞ­MA­LAR”
Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Güzel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Osman Erav­şar’da gra­fik bö­lü­mü­nün ve Ak­de­niz Rek­lam­cı­lar Der­ne­ği’nin kat­kı­sıy­la dü­zen­le­nen ser­gi­nin açı­lı­şın­dan büyük mut­lu­luk duy­du­ğu­nu söy­le­di. Dekan Prof.?Dr. Osman Erav­şar, “İstan­bul’da ya­pı­lan bir et­kin­li­ği An­tal­ya’ya kadar ta­şı­dı­lar. Çok güzel ça­lış­ma­lar ve çok öz­ve­ri­li ça­lış­ma­lar var. Her ça­lış­ma çok umut ve­ri­ci. Bu fi­kir­le­rin ge­le­cek­te An­tal­ya’dan da çık­ma­sı­nı, Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­le­ri­nin de bu ser­gi­le­re ka­tı­la­rak, ödül al­ma­la­rı­nı ümit edi­yo­rum. Çaba sarf eden her­ke­se te­şek­kür ede­rim” dedi. 
Tülin KOR­KU­TEL­MA­LI­OĞ­LU

GRAFİKTE SINIR TA­NI­MA­DI­LAR Haberine Yorum Yapınız