AN­TAL­YA AYAK­TA!

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Üçgen Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan Gi­rit­li çocuk par­kı­nı, oto­park yapma ka­ra­rı üze­ri­ne va­tan­daş­lar ayak­lan­dı. Gün­ler­dir park­ta nöbet tutan va­tan­daş­la­ra dünde An­tal­ya Mes­lek Oda­la­rı Eş­gü­düm Ku­ru­lu, DİSK, KESK, CHP il ve ilçe ör­güt­le­ri des­tek verdi.


An­tal­ya üçgen ma­hal­le­sin­de­ki Gi­rit­li par­kı­nın An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan oto­park ya­pıl­ma­sı üze­ri­ne ayak­la­nan va­tan­daş­lar, 24 saat bo­yun­ca çocuk par­kın­da nöbet tu­tu­yor. Yı­kı­la­cak çocuk par­kı­nın ye­ri­ne, oto­park ya­pıl­ma­sı­na karşı olan va­tan­daş­la­ra dünde An­tal­ya Mes­lek Oda­la­rı Eş­gü­düm Ku­ru­lu, DİSK ve KESK, CHP İl ve ilçe ör­güt­le­ri des­tek verdi. Sa­ba­hın erken sa­atin­de üçgen çocuk par­kı­na gelen An­tal­ya Mes­lek Oda­la­rı Eş­gü­düm Ku­ru­lu, DİSK ve KESK ortak bir basın açık­la­ma­sı yap­tı­lar. 
Çocuk par­kı­nın oto­par­ka çev­ril­me­si ka­ra­rı­na karşı ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­ren Zi­ra­at Odası An­tal­ya Şube Baş­ka­nı Vahap Er­doğ­du, An­tal­ya’nın ta­ri­hi park­la­rın­dan biri olana Gi­rit­li­ler Parkı An­tal­ya Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan 7 katlı bir oto­par­kın ya­pıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Bu oto­par­ka kar­şı­da yıl­lar­dır bu parkı kul­la­nan ço­cuk­lu­ğu genç­li­ği bu­ra­da geç­miş olan in­san­la­rın tep­ki­si var. Biz bu parkı plan­la­yan­la­ra ses­len­mek is­ti­yo­rum. Halka rağ­men bu parkı yap­mak doğru de­ğil­dir. Gi­rit­li par­kı­nı yıl­lar­dır kul­la­nan­lar bu­ra­yı yıl­lar­dır yeşil alan gör­mek, ço­cuk­la­rı­nı bu ta­ri­hi alan­da Gi­rit­li kül­tü­rü­ne sahip çı­ka­rak ye­tiş­tir­mek is­ti­yor­lar­sa bu­ra­ya sahip çık­ma­lı­lar” dedi. 
ORTAK AÇIK­LA­MA
Ha­zır­la­nan basın bül­te­ni­ni oda­lar ve sen­di­ka­lar adına Pey­zaj Mi­mar­la­rı Odası Baş­ka­nı Kez­ban Arı­can okudu. Basın met­nin­de şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di; “An­tal­ya’nın kent kim­li­ği ara­sın­da yer alan ve tah­mi­ni an az 70 yıl­lık olan eski adıy­la üçgen park yeni adıy­la Girit parkı olan bu alan şu anda böl­ge­nin en aktif parkı du­ru­mun­da­dır. Ko­nu­mu iti­ba­ri ile üç adet oku­lun or­ta­sın­da bu­lu­nan par­kın çev­re­sin­de bir yaşlı evi ve bir adet özel ço­cuk­lar mer­ke­zi bu­lu­nu­yor. Öyle ki biz­le­ri ço­cuk­lu­ğu­nun geç­ti­ği her An­tal­ya­lı­nın bir ha­tı­ra­sı ol­du­ğu bu park alanı gü­nü­müz­de 7’den 70’e gen­cin­den yaş­lı­sı­na tüm hal­kı­mız­ca kul­la­nıl­mak­ta­dır. 
GİRİT KÜL­TÜ­RÜ 
Bölge okul­la­rın­da­ki ço­cuk­lar okul ara­la­rın­da ve hafta son­la­rın­da bu za­man­la­rı­nı bu park­ta ge­çi­rir­ken, semt hal­kı­nın da soluk al­dı­ğı tek yer du­ru­mun­da­dır. Bun­la­rın ya­nın­da An­tal­ya’nın mo­za­iği ara­sın­da yer alan Gi­rit­li­ler için Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan Gi­ri­te­vi de bu­ra­da bu­lun­mak­ta­dır. Bu­ra­da Girit kül­tü­rü­nü yan­sı­tan eş­ya­lar yer al­mak­ta ve her gün çok sa­yı­da zi­ya­ret­çi­yi de ağır­la­mak­ta­dır. Par­kın yı­kıl­ma­sı ile bir­lik­te Gi­ri­te­vi de iş­le­vi­ni yi­ti­re­cek­tir. Yine bu­ra­da ve­ri­len kurs­la­ra ka­tı­lım­da aza­la­cak­tır. An­tal­ya Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si bu parkı kal­dı­ra­rak ye­ri­ne üç katlı ka­pa­lı oto­park ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış ve par­kın ye­ni­den oluş­tu­ru­la­ca­ğı­nı söy­le­miş­tir. Daha sağ­lık­lı dü­zen­li, ya­şa­na­bi­lir yeşil bir alan An­tal­ya ya­rat­mak için ça­ba­lı­yor­ken, kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da eli­miz­de­ki mev­cut yeşil alan­la­rın yok edil­me­si kabul edi­le­mez” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di. 
AN­TAL­YA’NIN ME­SE­LESİ
An­tal­ya Gi­rit­li­ler Der­nek Baş­ka­nı Ali Cem Çon’da ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ka­tı­lım­cı­la­ra te­şek­kür etti. Bu me­se­le­nin An­tal­ya’nın me­se­le­si ol­du­ğu­na de­ği­nen Baş­kan Çon, “Bu me­se­le Gi­rit­li­le­rin, Şa­ram­pol’ün ve tüm An­tal­ya’nın me­se­le­si­dir. Des­tek­le­ri­niz için te­şek­kür ede­rim. Be­le­di­ye’nin teb­li­ga­tın­dan sonra par­kı­mı­zı 24 saat boş bı­rak­ma­dık” dedi. 
YÜK­SEL KA­TI­LIM 
An­tal­ya Mes­lek Oda­la­rı Eş­gü­düm Ku­ru­lu, DİSK ve KESK’in ka­tı­lı­mıy­la yap­tı­ğı basın top­lan­tı­sı­na , CHP Kepez İlçe Baş­ka­nı Garip Er­do­ğan, CHP An­tal­ya İl Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül, Kepez Be­le­di­ye­si Mec­lis Üyesi Kadir Zey­bek, An­tal­ya Kaş Is­par­ta , Bur­dur Plat­form Söz­cü­sü He­di­ye Gün­düz, KESK’e bağlı Kül­tür Sanat Sen An­tal­ya Şube Baş­ka­nı Seyfi Turan, DİSK Ak­de­niz Bölge So­rum­lu­su Cemal Aybar, Alevi Kül­tür Der­nek­le­ri An­tal­ya Şu­be­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Aysel Kar­tal Penez, Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası Baş­ka­nı Mus­ta­fa Balcı, Je­olo­ji Mü­hen­dis­le­ri Odası Baş­ka­nı Ali Keleş, Gıda Mü­hen­dis­le­ri Odası Baş­ka­nı İnci­gül Sağ­dıç Ta­ta­roğ­lu, Mi­mar­lar Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Recep Sön­mez, Pey­zaj Mi­mar­la­rı Odası Baş­ka­nı Kez­ban Arı­can, Ha­ri­ta Mü­hen­dis­le­ri Odası Baş­ka­nı Ufuk Aydın, Ve­te­ri­ner He­kim­le­ri Odası Baş­ka­nı Mu­am­mer Say­gı­lı, Tabip Odası Baş­ka­nı Dr. Adnan İş ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı. 
OTO­PARK İHTİYAÇ 
De­mok­rat Parti İl Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan da ko­nuy­la il­gi­li ya­zı­lı basın açık­la­ma­sı ya­pıl­dı. Tür­ki­ye'nin en fazla göç alan ve araç sa­yı­sı ba­kı­mın­dan da Tür­ki­ye'de 4. sı­ra­da yer alan An­tal­ya'da oto­park ih­ti­ya­cı­nın ka­çı­nıl­maz bir ger­çek ol­du­ğu­nu söy­le­yen De­mok­rat Parti An­tal­ya İl Baş­ka­nı Hasan Ali Kar­tal, "Oto­park en temel ih­ti­yaç ancak bölge hal­kı­nın da park ala­nın­da ya­pı­la­cak olan oto­park ala­nı­na ya­pı­la­cak olan oto­park pro­je­si hak­kın­da bilgi sa­hi­bi ol­ma­sı en doğal hakkı. An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si söz ko­nu­su alana bir ta­be­la ko­ya­rak pro­je­yi An­tal­ya­lı­lar ile pay­la­şa­bi­lir ve yan­lış an­la­şıl­ma­la­ra mahal ver­me­ye­bi­lir­di. Kaldı ki be­le­di­ye, gelen tep­ki­ler son­ra­sın­da yap­mış ol­du­ğu bir açık­la­ma yap­mış ancak yine de hal­kın en­di­şe­le­ri­ni gi­de­re­me­miş­tir. 
YAN­LIŞ­TAN DÖ­NÜL­MELİ 
Park alanı ko­run­ma­lı­dır. Ay­rı­ca neden söz ko­nu­su park alanı se­çil­miş­tir an­la­mak­ta zor­luk çek­mek­te­yiz. Çünkü oto­park ya­pı­mı için en uygun alan­lar­dan bir ta­ne­si yı­kı­mı ger­çek­leş­ti­ri­len eski Şa­ram­pol ka­ra­ko­lu­nun ol­du­ğu alan­dır. Ku­rum­lar ara­sın­da ya­pı­la­cak olan gö­rüş­me­ler ile arsa be­le­di­ye uh­de­si­ne ka­zan­dı­rı­la­bi­lir ve böy­le­si bir en­di­şe de hiç or­ta­ya çık­ma­mış olur­du. De­mok­rat Parti ola­rak za­ra­rın ne­re­sin­den dö­nü­lür­se kar­dır dü­şün­ce­sin­de ola­rak An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ni ve Baş­kan Men­de­res Türel'i bu yan­lış­tan dön­me­ye ve katlı oto­par­kı eski Şa­ram­pol ka­ra­ko­lu­nun ol­du­ğu alana yap­ma­la­rı­nı An­tal­ya­lı­lar adına talep et­mek­te­yiz" ifa­de­si­ni kul­lan­dı. 

 

 

 

AN­TAL­YA AYAK­TA! Haberine Yorum Yapınız