Budak’tan Giritlilere destek

CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Çetin Osman Budak, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Girit Parkı’nın oto­par­ka dö­nüş­tü­rül­me­si gi­ri­şi­mi­ne tepki gös­te­rdi.


CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Çetin Osman Budak, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Girit Parkı’nın oto­par­ka dö­nüş­tü­rül­me­si gi­ri­şi­mi­ne tepki gös­te­re­rek, “An­tal­ya için ça­re­yi sa­de­ce be­ton­da gö­ren­ler, ço­cuk­la­rın ve Şa­ram­pol hal­kı­nın nefes alanı olan Girit Parkı’na beton dök­me­ye ça­lı­şı­yor. Girit Parkı park ola­rak kal­ma­lı­dır. An­tal­ya için tek çözüm, tek çare beton değil” dedi.CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Çetin Osman Budak, Girit Parkı ala­nı­na, An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan oto­park ya­pıl­mak is­ten­me­si­ni eleş­tir­di. Girit Parkı’nın Şa­ram­pol böl­ge­si­nin en aktif kul­la­nı­la parkı ve ço­cuk­la­rın oyun alanı ol­du­ğu­nu kay­de­den Budak, “Yıl­lar­dır Şa­ram­pol hal­kı­nın nefes alanı, ço­cuk­la­rın en gözde oyun alanı olan Girit Parkı, An­tal­ya için tek ça­re­yi be­ton­da gören an­la­yış ta­ra­fın­dan yok edil­mek is­te­ni­yor. An­tal­ya plan­sız kent­leş­me­nin sı­kın­tı­la­rı­nı ya­şa­yan bir kent. Şimdi bu plan­sız­lı­ğın ya­rat­tı­ğı so­run­la­ra, yine plan­sız, kısa va­de­li ve kolay çö­züm­ler ara­mak doğru de­ğil­dir. Parkı oto­park ya­pa­rak, ye­şi­lin üs­tü­ne beton dö­ke­rek çözüm üre­til­mez, üre­ti­le­mez. Al­ter­na­tif çö­züm­ler mut­la­ka araş­tı­rıl­ma­lı­dır. Kısa va­de­de ucuz ve hızlı çözüm ola­rak gö­rü­len pro­je­ler, ile­ri­de çok pa­ha­lı­ya mal ol­mak­ta­dır. O ne­den­le Girit Parkı’nın bir nefes alanı ola­rak kal­ma­sı An­tal­ya için çok daha ya­rar­lı­dır” dedi.
HALK İSTEMİYOR
An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin “proje hal­kın ta­le­bi” ve “Gi­rit­li­ler Evi yı­kıl­ma­ya­cak” açık­la­ma­sı­na da tepki gös­te­ren Budak, “Ger­çek dışı açık­la­ma­lar­la mil­le­tin ak­lıy­la dalga ge­çi­li­yor. Kim ye­şi­lin üs­tü­ne beton dö­kül­me­si­ne onay verir. Şa­ram­pol Halkı, Girit Parkı’nın park ola­rak kal­ma­sı­nı is­ti­yor. Ay­rı­ca Gi­rit­li­ler Evi, An­tal­ya’nın kül­tü­rel do­ku­su için­de yer alan Gi­rit­li­ler’e saygı için ya­pıl­mış­tır. Bu yapı park­la bir­lik­te an­lam­lı­dır. Oto­par­kın ke­na­rı­na iliş­ti­ril­miş Gi­rit­li­ler Evi’nin de çok an­la­mı kal­ma­ya­cak­tır. Hal­kın karşı çık­tı­ğı bu proje der­hal dur­du­rul­ma­lı­dır” diye ko­nuş­tu. 

 

Budak’tan Giritlilere destek Haberine Yorum Yapınız