Sinsi teh­li­ke!

Kent Kon­se­yi Sağ­lık Ça­lış­ma Grubu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Ozan Uzkut, AIDS has­ta­lı­ğı­nın kent­te gi­de­rek art­tı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek, “AIDS va­ka­la­rın­da yüzde 12 artış var ve An­tal­ya’da bu ra­ka­mın yüzde 80’i ho­mo­sek­sü­el” dedi.


An­tal­ya Kent Kon­se­yi Sağ­lık Ça­lış­ma Grubu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Ozan Uzkut, AIDS has­ta­lı­ğı­nın önemi ile il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. 2016 yı­lı­nın yıl­ba­şı­na kadar An­tal­ya’da ve­ri­ler­de AIDS va­ka­la­rın­da yüzde 12 ar­tı­şın ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, An­tal­ya’da bu ra­ka­mın yüzde 38’inin ya­ban­cı uy­ruk­lu­la­rın oluş­tur­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Uzkut, “Bu ra­ka­mın yüzde 80’ini de ho­mo­sek­sü­el­ler oluş­tu­ru­yor, ama bu sa­de­ce ho­mo­sek­sü­el has­ta­lı­ğı ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­sin. On­la­rın ka­nıy­la veya on­lar­la iliş­ki­ye giren in­san­la­rın te­ma­sı ile de top­lu­ma, sağ­lık ku­ru­luş­la­rı­na ya­yı­la­bi­lir” diye ko­nuş­tu.
‘KON­DOM KUL­LA­NIL­MA­LI’
An­tal­ya’da 5 yıl­dız­lı otel­ler­de de­net­le­me ol­ma­ma­sı­nın ser­best iliş­ki­yi art­tır­dı­ğı­nı ve doğu batı tüm dün­ya­yı çek­ti­ği­ni ifade eden Dr. Uzkut, ho­mo­sek­sü­el eği­lim­li er­kek­le­rin kendi böl­ge­le­rin­de kötü an­la­şı­la­ca­ğı kay­gı­sıy­la ge­nel­de An­tal­ya’ya gel­dik­le­ri­ni vur­gu­la­dı. An­tal­ya’da kont­rol­süz cin­sel iliş­ki mik­ta­rı­nın çok art­tı­ğı­nı kay­de­den Uzkut, kon­do­mun mut­la­ka çok kul­la­nı­la­bi­lir ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Dr. Uzkut, “Tüm otel­ler­de, pan­si­yon­lar­da hatta oto­büs du­rak­la­rın­da kon­do­mun üc­ret­siz da­ğı­tıl­ma­sı lazım. Çok daha rahat alı­na­bi­lir du­rum­da ol­ma­sı ge­re­kir. Kon­dom­suz iliş­ki­ye gi­ril­me­me­si ge­re­kir” dedi.
‘LA­BO­RA­TU­VAR­LAR KU­RUL­MA­LI’
Uzkut, AIDS has­ta­lı­ğı­nın kan, cin­sel iliş­ki ve göbek kor­do­nu ile be­bek­le­re de bu­la­şa­bi­le­ce­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, imam­la­rın da ölü yı­kar­ken ölü­de­ki kanla temas ha­lin­de AIDS mik­ro­bu­nun bu­laş­ma ris­ki­nin ar­ta­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Dr. Uzkut, “Biz ta­ra­ma test­le­ri ya­pı­yo­ruz, ama sağ­lık ocak­la­rın­da bu test yüzde 100 gü­ve­ni­lir bir test değil. Pen­ce­re dö­ne­mi de­di­ği­miz 2-3 aylık dö­nem­ler­de AIDS has­ta­lı­ğı hiç bulgu ver­me­ye­bi­li­yor. Ki­şi­nin ka­nı­nı alıp başka bir has­ta­ya trans­fer et­ti­ği­miz zaman o ki­şi­yi AIDS yapma ola­sı­lı­ğı­mız çok fazla. An­ka­ra ve İstan­bul dı­şın­da AIDS testi tam ya­pı­la­mı­yor. An­tal­ya’ya dev­let eliy­le tes­tin ya­pı­la­bi­le­ce­ği bir la­bo­ra­tu­va­rın ku­rul­ma­sı ge­re­ki­yor” diye ko­nuş­tu. 

Sinsi teh­li­ke! Haberine Yorum Yapınız