Tarih te­ker­rür edi­yor

An­tal­ya 8. Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li’nde, An­ka­ra Dev­let Ti­yat­ro­su ta­ra­fın­dan “Ya Dev­let Başa, Ya Kuz­gun Leşe” adlı ti­yat­ro oyunu bugün sa­nat­se­ver­ler­le bu­lu­şu­yor.


An­ka­ra Dev­let Ti­yat­ro­su, An­tal­ya­lı sa­nat­se­ver­ler­le bu­lu­şu­yor. An­ka­ra Dev­let Ti­yat­ro­su­nun sah­ne­ye koy­du­ğu “Ya Dev­let Başa, Ya Kuz­gun Leşe” adlı ti­yat­ro oyunu, bugün akşam saat 20.00’da Haşim İşcan Kül­tür Mer­ke­zi'nde sah­ne­le­necek. An­tal­ya 8. Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da An­tal­ya­lı sa­nat­se­ver­ler­le bu­lu­şa­cak olan An­ka­ra Dev­let Ti­yat­ro­su daha ön­ce­de ser­gi­le­di­ği bir çok oyun­la sa­nat­se­ver­le­re unu­ta­ma­ya­cak­la­rı bir ti­yat­ro şö­le­ni ya­şat­mış­lar­dı. 
SARI SELİM 
Ka­nu­ni Sul­tan Sü­ley­man’ın iki oğlu ve şeh­za­de­le­ri ve Os­man­lı tö­re­si ara­sı­na sı­kı­şan dra­ma­tik öy­kü­sü Bir yanda atak, güçlü, tö­re­ye, geç­mi­şe karşı duran bu uğur­da yan­ma­ya, kendi tra­je­di­si­ni ya­şa­ma­ya hazır şeh­za­de Be­ya­zıt; diğer yanda sakin ve sa­bır­la bek­le­me­si­ni bilen, Sarı Selim ara­sın­da geçen bir ti­yat­ro oyunu.
HÜR­REM SUL­TAN 
Bu iki gü­zi­de şeh­za­de­nin ara­la­rın­da baş­la­yan ik­ti­dar ve taht ya­rı­şı ve yine bun­la­rın ara­sın­da kalan, sı­kı­şan, acı çeken; an­ne­le­ri Hür­rem Sul­tan.
Ancak her şeyi be­lir­le­yen: Kim ne yönde adım atsa, bunun di­ğe­ri­nin yok ol­ma­sı an­la­mı­na gel­di­ği, Os­man­lı­yı var eden, ge­le­ce­ğe ta­şı­yan mut­lak ege­men­lik an­la­yı­şı. Öte ta­raf­tan tüm bun­la­rı dı­şa­rı­dan şe­kil­len­dir­me­ye ça­lı­şan, saray için­de­ki ent­ri­ka­lar…

 

Tarih te­ker­rür edi­yor Haberine Yorum Yapınız