Sorunlara 'Master Plan' aşısı

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan mec­lis üye­le­ri­ne 2040 yı­lı­nın hedef alın­dı­ğı Ant-UAP’de özel­lik­le yaya, oto­mo­bil, bi­sik­let, raylı sis­tem ve toplu ula­şım­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler­le il­gi­li bil­gi­ler ve­ril­di.


An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ula­şım Ana Planı Ça­lış­ma Grubu adına söz alan Bo­ğa­zi­çi Proje Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Yücel Erdem Dişli ta­ra­fın­dan mec­lis top­lan­tı sa­lo­nun­da mec­lis üye­le­ri­ne Ula­şım Mas­ter Planı ile il­gi­li bri­fing ve­ril­di. An­tal­ya’nın 2040 yı­lın­da 3.2 mil­yo­na nü­fu­sa sahip bir şehir ola­ca­ğı­nı ifade eden Dişli, An­tal­ya’nın hızla ge­liş­ti­ği­ni, oto­mo­bi­lin ve nü­fu­sun art­tı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Dişli, “Eğer bir plan­la­ma ya­pıl­maz­sa büyük bir risk ile karşı kar­şı­ya ka­la­bi­li­riz. Biz­le­rin bu hızlı ge­li­şi­me ha­zır­lık yap­ma­sı ge­re­ki­yor. An­tal­ya çok çabuk ge­li­şen bir kent o yüz­den iler­le­yen yıl­lar­da bu hıza ayak uy­du­rur­sak, ula­şım­da sı­kın­tı ya­şa­ma­yız. Bu plan­la­ma da toplu ta­şı­ma, oto­park, ka­ra­yol­la­rı, imar, bi­sik­let yol­la­rı, raylı sis­tem ve oto­büs hat­la­rı­nı hep­si­ni bir bütün ola­rak ele alı­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
‘BİN KİŞİYE 203 OTO­MOBİL’
Dişli, An­tal­ya’nın Tür­ki­ye’de kişi ba­şı­na düşen araç sa­yı­sın­da en çok oto­mo­bi­le sahip olan kent ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek, An­tal­ya’da oto­mo­bil kul­la­nı­cı sa­yı­sın­da her geçen yıl büyük ar­tı­şın gös­ter­di­ği­ni be­lirt­ti. Nü­fu­sun beşte bi­ri­nin oto­mo­bi­li ol­du­ğu­na dik­kat çeken Dişli, “Bir evde artık iki araç var. An­tal­ya’da bin ki­şi­ye 203 oto­mo­bil dü­şü­yor. Yani nü­fu­su­na göre en çok araç An­tal­ya’da var. Son 5 yılda An­tal­ya’nın nü­fu­su yüzde 15, oto­mo­bil sa­yı­sı da yüzde 45 arttı. Hafta içi bir ça­lış­ma ve okul gü­nün­de 2 mil­yon yol­cu­luk ya­pı­lı­yor. An­tal­ya’da in­san­la­rın yüzde 32’si özel araç­la­rı, yüzde 28.4’ü ya­ya-bi­sik­let kul­la­na­rak, yüzde 24.6’sı toplu ta­şı­ma ile ve yüzde 14’ü ser­vis ile ula­şı­mı­nı sağ­lı­yor” dedi.
‘RİSK İLE KARŞI KAR­ŞI­YA­YIZ’
Toplu ta­şı­ma hız­la­nır­sa ken­tin için­de­ki oto­mo­bil­le­rin bas­kı­sı­nı yö­ne­te­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­yen Dişli, işe ve okula gi­diş­ler­de temiz, hızlı ve kon­for­lu toplu ta­şı­ma­nın ter­cih et­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti. Dişli, An­tal­ya’nın şu an nü­fu­su­nun 1.4 mil­yon, 2040 yı­lın­da ise 3.2 mil­yon ola­ca­ğı­na dik­kat çe­ke­rek, “Biz­le­rin bu ar­tı­şa oran­la ha­zır­lık yap­ma­mız ge­re­ki­yor. Şu anda bin ki­şi­ye 203 oto­mo­bil dü­şer­ken 2040 yı­lın­da 339 oto­mo­bil dü­şecek. Şu anda 2 mil­yon yol­cu­muz var, 2040 yı­lın­da 4.8 mil­yon ola­cak. An­tal­ya hızla ge­li­şi­yor oto­mo­bil ar­tı­yor nü­fu­su­muz ar­tı­yor. Eğer bir plan­la­ma ya­pıl­maz­sa büyük bir risk ile karşı kar­şı­ya­yız. Oto­mo­bil kul­la­nı­mın­da­ki du­ru­mu azalt­mak için ara­yış­lar içe­ri­sin­de­yiz” diye ko­nuş­tu.
‘OTO­PARK POLİTİKA­LA­RI BELİRLE­YE­CEĞİZ’
Dişli, kent mer­ke­zin­de­ki oto­park po­li­ti­ka­la­rı­nın da be­lir­len­me­si gibi temel st­ra­te­ji­le­ri­nin ol­du­ğun­dan bah­se­de­rek, An­tal­ya Ana Ula­şım Planı’nın, insan ön­ce­lik­li bir plan­la­ma ol­du­ğu­nu söy­le­di. Fi­zik­sel me­kân­la­rın daha ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı, yaya, oto­mo­bil ve toplu ta­şı­ma kul­la­nı­cı­la­rı­na eşit alan­lar su­nul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Dişli, söz­le­ri­ne şöyle devam etti: “Bütün yol­la­rı ta­şıt­la­ra ve­re­me­yiz. Yol­la­rı is­te­di­ği­miz kadar ge­niş­le­te­lim yet­me­yecek ve ge­niş­le­tecek ye­ri­miz de kal­ma­ya­cak. Sa­de­ce toplu ta­şı­ma değil, mo­tor­suz ula­şım da ön­ce­lik­li he­de­fi­miz. İnsan­la­rı yaya veya bi­sik­let kul­lan­ma­ya teş­vik et­me­li ya da toplu ta­şı­ma en­teg­ras­yo­nu­nu art­tı­rı­cı he­def­ler koy­ma­lı­yız. Ka­le­içi için özel oto­park po­li­ti­ka­la­rı ge­liş­ti­ril­di. Ka­le­içi için oto­park öne­ri­miz de, Ka­le­içi kul­la­nı­cı­la­rı­nın taksi, toplu ta­şı­ma durak ve oto­park eri­şi­mi ula­şı­mı ta­ri­hi do­ku­ya zarar ver­me­yecek olan Ka­le­içi Ring Hat­la­rı ile ol­ma­lı­dır” 

Sorunlara 'Master Plan' aşısı Haberine Yorum Yapınız