Be­bek­ler için mev­lit oku­tul­du

Kemer Be­le­di­ye­si’nin Hoş Gel­din Bebek Pro­je­si kap­sa­mın­da il­çe­de son 6 ayda doğan be­bek­ler için mev­lit oku­tul­du. Mev­li­din ev sa­hip­li­ği­ni Baş­kan ve eşi yaptı.


Kemer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül’ün eşi Neşe Gül ön­cü­lü­ğün­de 2010 yı­lın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len Hoş Gel­din Bebek Pro­je­si kap­sa­mın­da 7 yıl­dır Kemer’de yeni doğan be­bek­le­rin ev­le­ri­ne konuk olan Neşe Gül, ebe­veyn­le­re ‘ha­yır­lı olsun’ di­lek­le­ri­ni ile­ti­yor. Be­bek­le­ri bir anne şef­ka­ti ile ku­cak­la­yan Neşe Gül, aile­le­rin mut­lu­lu­ğu­na ortak olu­yor.
KEMER BELEDİYESİ’NE TE­ŞEK­KÜR
Kemer Be­le­di­ye­si Sağ­lık İşleri Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len Hoş Gel­din Bebek Pro­je­si’nin önem­li bö­lüm­le­rin­den biri de 6 ayda bir be­bek­ler için oku­tu­lan mev­lit olu­yor. Bu kap­sam­da; son 6 ayda Kemer’de doğan 170 bebek için Huzur Camii’nde mev­lit oku­tul­du. Mev­lit tö­re­ni­ne be­bek­le­ri ile bir­lik­te ka­tı­lan an­ne­ler Kemer Be­le­di­ye­si Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül ve Eşi Neşe Gül’e te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti­ler.
GÜL TEK TEK İLGİLENDİ
Huzur camii bah­çe­sin­de gelen ko­nuk­la­rı tek tek kar­şı­la­yan Neşe Gül, be­bek­le­rin sağ­lık du­rum­la­rı ile il­gi­li bilgi aldı. Daha sonra mev­li­de ge­çil­di ve tüm ço­cuk­lar ile aile­le­ri için dua edil­di. Mev­li­din ar­dın­dan tüm an­ne­le­re he­di­ye­ler veren Neşe Gül, genç an­ne­ler­le bir­lik­te yemek de yedi. 
BEBEK SA­YI­SI 1500’Ü AŞTI
Proje kap­sa­mın­da yılda or­ta­la­ma 220 be­be­ğin aile­si­ne ula­şı­lır­ken 7 yılda 1.500’den fazla yeni do­ğa­nın ev­le­ri­ne gi­dil­di. Öyle ki; Neşe Gül’ün ilk zi­ya­ret et­ti­ği be­bek­ler okul ça­ğı­na ulaş­tı. Fikri takip ya­pa­rak bu ço­cuk­la­rı zi­ya­ret­le­ri­ne devam eden Neşe Gül, on­la­ra okul­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yor ve bir ih­ti­yaç­la­rı olup ol­ma­dı­ğı­nı so­ru­yor.