Gö­ren­ler hay­re­te düştü

Kemer’de tek ba­şı­na ya­şa­yan bir ka­dı­nın evin­den bir kam­yon çöp çı­ka­rıl­dı.


Alı­nan bil­gi­ye göre, Kemer Yeni Ma­hal­le Dört­yol Bul­va­rı'nda ya­şa­yan ve kı­ya­fet, plas­tik, kağıt gibi mad­de­le­ri top­la­yan akli den­ge­si­nin ye­rin­de ol­ma­dı­ğı iddia edi­len ve Or­ki­de is­miy­le ta­nı­nan ka­dı­nın evin­den kötü ko­ku­lar gel­me­si üze­ri­ne ma­hal­le sa­kin­le­ri be­le­di­ye­ye şi­ka­yet­te bu­lun­du.İhbar üze­ri­ne eve gelen Kemer Be­le­di­ye Za­bı­ta ve ve Te­miz­lik İşleri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, ev­de­ki çöp­le­ri te­miz­le­ye­rek evde ilaç­la­ma yaptı.Evden, eski kı­ya­fet­ler, plas­tik, kağıt gibi atık­lar­dan olu­şan bir kam­yon çöp çı­ka­rıl­dı. Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma yapan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül, va­tan­daş­la­rın sağ­lık­lı bir or­tam­da ya­şa­ma­sı için ve çevre sağ­lı­ğı için çöp dolu evde te­miz­lik ça­lış­ma­sı yap­tık­la­rı­nı be­lirt­ti. Evin artık temiz ve otu­ru­la­bi­lir bir hale ge­ti­ril­di­ği­ni ifade eden Gül, daha temiz bir Kemer için va­tan­daş­la­rın böyle du­rum­lar­da be­le­di­ye­ye ihbar et­me­le­ri­ni is­te­di.

Gö­ren­ler hay­re­te düştü Haberine Yorum Yapınız