ER­DO­ĞAN’DAN SERT SÖZ­LER

CHP Kepez İlçe Baş­ka­nı Garip Er­do­ğan, ken­di­si­ne yö­ne­lik bazı ga­ze­te­ler­de çıkan id­di­ala­ra cevap ve­re­rek, “Hukuk ve tarih önün­de he­sap­la­şa­ca­ğız” dedi.


CHP Kepez İlçe Baş­ka­nı Garip Er­do­ğan, ken­di­si­ne yö­ne­lik bazı ga­ze­te­ler­de çıkan id­di­ala­ra cevap ver­mek için basın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. CHP An­tal­ya İl bi­na­sın­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­sı­na CHP An­tal­ya İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Erdem ve CHP Mu­rat­pa­şa İlçe Baş­ka­nı Ahmet Kum­bul da ka­tıl­dı. Basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Er­do­ğan, in­san­la­rın me­ga­lo­man ol­ma­ma­sı, fakat ge­re­ğin­den fazla te­va­zu sa­hi­bi de ol­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, ca­hil­le­rin onu ger­çek zan­net­tik­le­ri­ni vur­gu­la­dı. 
OY ORA­NI­NA BAKIN!
Er­do­ğan, “Yol­daş­la­rım nedir An­tal­ya’da ya­şa­nan? Niye ik­ti­da­rın bizim par­ti­de­ki ve dı­şı­mız­da­ki ya­la­ka­la­rı mal bul­muş mag­ri­bi gibi sal­dı­rı­yor­lar? Dost­la­rım, ben hem inanç­lı, hem de ka­rar­lı bir in­sa­nım. Ben ve ar­ka­daş­la­rım Kepez İlçe Baş­kan­lı­ğı­nı al­dık­tan sonra CHP’nin bu­ra­da­ki oy ar­tı­şı­na bakın, en son re­fe­ran­dum­da­ki oy ora­nı­na bakın! Bu ge­liş­me­le­rin bi­ri­le­ri­ni ra­hat­sız et­me­me­si müm­kün mü?” diye ko­nuş­tu.
‘KORK­MU­YO­RUZ’
Baş­kan Er­do­ğan, ken­di­le­ri­ne kara ça­lan­lar­la ve sal­dı­ran­lar­la hukuk ve tarih önün­de he­sap­la­şa­cak­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek, kork­ma­dık­la­rı­nı ve kö­şe­le­ri­ne çe­kil­me­dik­le­ri­ni kay­det­ti. 1980 ön­ce­sin­de­ki dev­rim­ci­le­ri ve on­la­rın anı­la­rı­nı an­la­tır­ken kul­lan­dı­ğı ke­li­me­ler­den PKK’yı çı­ka­ran­la­rın, SHP’nin 1989 Doğu ve Gü­ney­do­ğu ra­po­ru­nu bil­me­yen­le­rin bu­ra­da ve ana­dil ko­nu­sun­da ne de­dik­le­ri­ni de an­la­ya­ma­ya­cak­la­rı­nı ifade eden Er­do­ğan, “Şimdi tek­rar bun­la­rı tar­tış­ma­ya aça­rak ka­mu­oyu­nu meş­gul et­me­ye de gerek ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Do­la­yı­sıy­la CHP’de kar­ga­şa var­mış iz­le­ni­mi­ni de ver­me­ye­ce­ğim. CHP’nin için­de fark­lı dü­şün­ce­ler var­dır, ol­ma­ya devam ede­cek­tir. Bizim gibi sol­cu­lar, dev­rim­ci­ler ve hatta sos­ya­list­ler de ola­cak­tır bi­ri­le­ri ra­hat­sız olsa da” dedi

ER­DO­ĞAN’DAN SERT SÖZ­LER Haberine Yorum Yapınız