GİRİTLİ EVİNE ZİYA­RETÇİ AKINI

Yı­kım­la karşı kar­şı­ya kalan Gi­rit­li­ler parkı zi­ya­ret­çi akı­nı­na uğ­ru­yor. Gi­rit­li­ler par­kı­nı STK tem­sil­ci­le­rin­den sonra CHP An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Ni­ya­zi Nefi Kara ve Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal’da zi­ya­ret etti.


 

An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yıkım ka­ra­rı alı­nan ve ye­ri­ne katlı oto­park ya­pı­la­cak olan Gi­rit­li­ler Çocuk Parkı’nı her gün yüz­ler­ce kişi zi­ya­ret edi­yor. Par­kın yı­kıl­ma­ma­sı için 24 saat nöbet tutan va­tan­daş­la­ra STK’lar­dan sonra CHP An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Ni­ya­zi Nefi Kara ve Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal’dan da des­tek geldi. Mil­let­ve­ki­li Ni­ya­zi Nefi Kara ve Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal’da Gi­rit­li par­kı­nı zi­ya­ret ede­rek va­tan­daş­lar­la gö­rüş­tü­ler.
An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Üçgen Ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan Gi­rit­li Parkı’nı yı­ka­rak ye­ri­ne oto­park ya­pı­la­ca­ğı ka­ra­rın­dan sonra gelen tep­ki­ler çığ gibi bü­yü­yor. CHP An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Ni­ya­zi Nefi Kara, Gi­rit­li Parkı’nı, CHP Mu­rat­pa­şa İlçe Baş­ka­nı Ahmet Kum­bul ile be­ra­ber zi­ya­ret etti. Kara, bir süre ço­cuk­la­rın ve ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin ya­nı­na gi­de­rek soh­bet etti. Ko­nuy­la il­gi­li basın açık­la­ma­sı yapan Kara, bir sü­re­dir Gi­rit­li Parkı’nı takip et­ti­ği­ni be­lir­te­rek, par­kın ağaç­la­rın sö­kül­me­si­ni ve ye­ri­ne çok katlı oto­park plan­la­dık­la­rı­nı söy­le­dik­le­ri­ni kay­det­ti.
TÜREL’E ÖNERİLER 
Kara, “Belki de tra­fik so­ru­nu­na kat­kı­sı ola­ca­ğı­nı, belki çevre es­na­fı­na kat­kı­sı ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yor­lar, ama bu ken­tin yeşil alana ih­ti­ya­cı var ve bu­ra­da 40 yıl­lık ağaç­lar var. Bütün ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin kah­val­tı­sı­nı yap­tı­ğı, bu ma­hal­le­de ya­şa­yan ço­cuk­la­rın oyun oy­na­dı­ğı ve nefes alı­na­bi­len bir yer­dir. Bu­ra­dan yol ge­çir­mek is­ti­yor­lar, tra­fik daha da kötü ola­cak­tır” dedi. CHP’li Kara, Biz Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Türel’e şunu öne­ri­ler­de bu­lu­na­rak, bu parkı yık­tır­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. 
‘YÜ­ZÜN­CÜ YIL UYGUN’
Yü­zün­cü Yıl böl­ge­sin­de 25 metre ka­zıl­mış bir çukur ol­du­ğun­dan bah­se­den Kara, “Bu bölge bir top­lan­ma alanı ya­pı­la­bi­lir. Çok katlı oto­park ya­pı­la­bi­lir ve artık met­ro­pol olmuş bu kent­te ula­şı­mı toplu ta­şı­ma­ya yön­len­di­rip çok da yakın olan bir böl­ge­den bu böl­ge­le­re ula­şım sağ­la­na­bi­lir. 3 kez iha­le­ye çık­ma­sı­na rağ­men sa­tı­la­ma­mış bir yer­dir. Türel yurt dı­şı­na gidip ge­li­yor bi­li­yo­rum. Yol­lar­da kar­şı­la­şı­yo­ruz, ama Av­ru­pa’da mo­dern ül­ke­ler­de şeh­rin giriş böl­ge­le­rin­de in­san­la­rın özel ih­ti­yaç­la­rı­nı park ede­bil­dik­le­ri park alan­la­rı var. Yü­zün­cü Yıl’da sat­ma­ya ça­lış­tık­la­rı yer bunun için uygun bir yer­dir. Ken­tin içe­ri­sin­de bunca yılın emeği, bunca za­man­dır bü­yü­müş ağaç­la­rı yok etmek ve bu­ra­da nefes alı­na­cak yeri yok etmek ye­ri­ne, bu­ra­ya do­kun­ma­ya­lım di­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
‘BAKIM YA­PIL­SIN’
Türel’in Gi­rit­li par­kı­na bakım yap­ma­sı­nı ve daha çok hiz­met et­me­si­ni de öner­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Kara, bu­ra­sı için yeni bir Gezi Parkı’nı hiç dü­şün­me­den hal­kın yine göze ala­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Kara, “Bu işe kal­kış­ma­sın­lar di­yo­ruz. Türel’in doğru öne­ri­ler yap­tı­ğı­mız­da geri adım at­tı­ğı­nı bi­li­yo­rum. Bu­ra­yı da park alanı ola­rak ko­ru­ya­ca­ğı­nı ve bu pro­je­yi de­ğiş­ti­re­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Aksi ne ona ya­kı­şır, ne de bu­ra­ya beton yı­ğı­nı yap­mak, yık­tır­mak biz­le­re ya­kı­şır. Yol­dan geri dön­sün­ler di­yo­ruz. Bir­lik­te barış için­de huzur için­de kent ya­şa­sın. Bütün in­san­la­rı­mız nefes alsın” dedi. 

GİRİTLİ EVİNE ZİYA­RETÇİ AKINI Haberine Yorum Yapınız