Sanat, ellerle geliyor

An­tal­ya Gün­dem Ga­ze­te­si ola­rak es­na­fın sesi ol­ma­ya devam edi­yo­ruz. Bu hafta in­san­la­ra ken­di­le­ri­ni rahat ve ba­kım­lı his­set­ti­ren ku­aför es­na­fı­nın ko­nu­ğu olduk.


Ku­aför es­na­fı­nın neden bu mes­le­ği ter­cih et­tik­le­ri­ni, bu mes­lek­ten bek­len­ti­le­ri­ni, sı­kın­tı­la­rı­nı ve her zaman ken­di­le­rin­den bir şey bek­le­yen müş­te­ri­ler­den on­la­rın neler bek­le­dik­le­ri­ni sor­duk. 

“ZEVKLİ MES­LEK” 
Mutlu Kesim Bayan Ku­afö­rü (Davut Zor­kol) “Is­par­ta­lı­yım. 2001’den bu yana da bu sek­tö­rün için­de­yim. Sa­de­ce bir yıl çı­rak­lık yap­tım. Son­ra­sın­da hep kendi iş­yer­le­ri­miz­de ça­lış­tım. Çünkü ken­di­mi bu mes­lek­te sü­rek­li iler­let­tim. Sı­nav­la­ra gir­dim ve is­te­di­ğim so­nu­cu ala­ma­dım. Ağa­be­yim sa­ye­sin­de de bu mes­le­ğe atıl­dım. Zaten ken­di­si de bayan ku­afö­rü, onu örnek ala­rak işe baş­la­dım. Eği­tim­le­ri­mi­zi aldık ve ku­aför olduk. Bir erkek ola­rak bayan ku­afö­rü olmak zor, ama zevk­li. 
2017 TRENDİ 
Bu mes­le­ği seç­ti­ğim için hiç piş­man de­ği­lim, ak­si­ne çok mut­lu­yum. Her mes­lek­te ol­du­ğu gibi bizim mes­le­ği­mi­zin de zor­luk­la­rı var tabii. As­lın­da zor insan yok­tur. Bunun üs­te­sin­den gel­mek senin elin­de­dir. İşini se­ve­rek ya­par­san, zor müş­te­ri yok­tur. Müş­te­ri­ler­le aran­da­ki ile­ti­şi­mi iyi ya­ka­la­mak lazım. Bu işte en önem­li şey, kar­şı­da­ki in­sa­nı iyi an­la­ya­bil­mek. 2017 yı­lın­da­ki trend saç mo­del­le­ri de, ombre, ka­ra­mel ve yine sarı ton­la­rı ön plan­da.
“KU­AFÖR OLU­RUM”
Biz müş­te­ri­le­ri­mi­ze sa­de­ce kendi is­te­dik­le­ri­mi­zi uy­gu­la­mı­yo­ruz. İlk önce müş­te­ri­yi din­li­yo­ruz. Müş­te­ri­nin is­tek­le­ri­ni de­ğer­len­di­ri­yo­ruz. Sonra eksik olan bö­lüm­de dev­re­ye girip, kendi dü­şün­ce­mi­zi or­ta­ya ko­yu­yo­ruz. Ortak bir karar alıp ve so­nu­cun­da güzel bir iş­çi­lik or­ta­ya çı­kar­tı­yo­ruz. İlk yıl­lar­dan bu yıl­la­ra kadar da çok ka­zanç­la­rım oldu. Daha iyiye git­tim. Dün­ya­ya bir kere daha gel­sem yine ku­aför olur­dum.”
KA­LI­CI MES­LEK 
Ku­aför Tu­ra­bi (Tu­ra­bi Ölmez) “Ada­na­lı­yım. Evli ve bir çocuk ba­ba­sı­yım. Eşim­le bir­lik­te Ku­aför Tu­ra­bidük­ka­nı­nı iş­le­ti­yo­ruz. 18 yıl­dır da mes­le­ği­mi se­ve­rek ya­pı­yo­rum. Ön­ce­den başka bir işle uğ­ra­şı­yor­dum. Beni ağa­be­yim teş­vik etti. Ka­lı­cı bir mes­lek, ba­yan­la­rın ba­kı­mı bit­mez, savaş bile olsa yine ge­lir­ler dedi. Doğru da söy­le­miş yani. Bu sa­ye­de işe atıl­dım. Eşim­le de, aynı ku­aför­de ça­lı­şır­ken ta­nış­tık. Ku­aför­lü­ğün bana çok fay­da­sı oldu.
“PİŞMAN­LIK DU­YU­YO­RUM”
Bu­ra­yı da eği­tim alıp, bel­ge­le­ri­mi­zi ala­rak baş­la­dık. Bu mes­le­ği seç­ti­ğim için bazen piş­man­lık du­yu­yo­rum. Mes­le­ği­mi­zin zor­luk­la­rı­nın ba­şın­da, bayan müş­te­ri­le­rin kap­ris­le­ri­ni çek­mek olu­yor. Çünkü bu bizim gö­re­vi­miz. Ku­aför­lük mes­le­ğin­de dik­kat edil­me­si ge­re­ken un­sur­la­rın en ba­şın­da gelen şey, ka­fa­mı­za göre iş yap­ma­ma­mız. Diğer ku­aför­ler­den gelen en çok şi­ka­yet bu. Ku­aför­ler her zaman kendi bil­di­ği­ni ya­pı­yor. Bunu yap­ma­sın­lar. 
“ORTAK KARAR”
Müş­te­riy­le ko­nu­şup ortak bir karar al­ma­la­rı lazım. Bu yılki trend saç mo­del­le­ri­ni söy­le­yecek olur­sak, sarı yine her za­man­ki gibi ön plan­da. Kısa saç­lar, omb­re­li saç­lar ve somon rengi de bu sene ol­duk­ça ter­cih edi­lecek. Mes­le­ği­min ilk yıl­la­rın­da iş­ye­rim yoktu.5 yıl çı­rak­lık yap­tım. Az ka­zan­cım vardı. Şuan kendi iş­ye­ri­miz var ve ken­di­mi­zi ol­duk­ça çok ge­liş­tir­dik. Başka bir iş seçme şan­sım ol­say­dı, hafta son­la­rı tatil olan bir işe gi­rer­dim.”
“MES­LEĞİMİ SEVİYORUM”
Rö­ne­sans Üni­sex Salon (Ebru Şen) “1994 Bur­dur do­ğum­lu­yum. 23 yıl­dır An­tal­ya’da ya­şı­yo­rum. Yak­la­şık 10 yıl­dır bu mes­le­ğin içe­ri­sin­de­yim. Or­ta­oku­lu bi­ti­rip, li­se­yi bir­den bı­ra­kın­ca, An­tal­ya mes­lek eği­tim mer­ke­zin­de ku­aför­lük bö­lü­mü­nü oku­ya­rak ora­dan mezun oldum. Kal­fa­lık bel­ge­mi aldım. Daha sonra ken­di­me iş­ye­ri açtım. 3 buçuk yıl kadar orayı iş­le­tip, dük­ka­nı­mı ka­pat­tım. Daha sonra da başka yer­ler­de ça­lış­ma­ya devam ettim. Bu mes­le­ğe de ku­aför­le­re ilgi duy­du­ğum için baş­la­dım.
“İLKO­KUL­DA BAŞ­LA­DIM”
İlko­kul dör­dün­cü sı­nıf­tan beri ku­aför­le­rin ya­nın­da ça­lı­şı­yor­dum. Mes­le­ğim­den çok mem­nu­num. İyi ki de bu mes­le­ğe baş­la­mı­şım. İyi ki de bu mes­le­ği ya­pı­yo­rum. Mes­le­ği­mi­zin zor­luk­la­rı var tabii. İşini se­ve­rek yap­tı­ğın zaman, ya­şa­nan so­run­lar seni ra­hat­sız et­mi­yor. İnsan­lar ge­nel­de mut­suz ol­du­ğu zaman ku­aför­le­re git­me­yi ter­cih edi­yor­lar. Biz­ler de, müş­te­ri­le­ri­mi­zin gön­lü­nü hoş et­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Mes­le­ği­miz­de en çok hij­ye­ne dik­kat edil­me­li. 
“SAÇ TERCİHLERİ”
2017 trend saç mo­del­le­rin­de en çok, ombre, gizli gök­ku­şa­ğı gibi saç mo­del­le­ri ter­cih edi­li­yor. Düz kesim ve omuz hi­za­sın­da­ki saç mo­del­le­ri de ol­duk­ça tu­tul­du. Mes­le­ği­min ilk yıl­la­rı ile son yıl­la­rı ara­sın­da hiç­bir fark yok. İşe nasıl baş­la­dıy­sam, şuan da öyle devam edi­yor. Başka bir iş im­ka­nım da olsa ben yine kendi mes­le­ği­mi se­çer­dim. Çünkü mes­le­ğim­den ol­duk­ça mem­nu­num.”
“ZOR MES­LEK”
Sem­pa­ti Elena Bayan Ku­afö­rü (Hasan Ce­viz­ci)“30 yıl­dır bu işin içe­ri­sin­de­yim. İlko­ku­lum bit­tik­ten sonra, or­ta­oku­lu oku­mak is­te­me­yin­ce, ku­aför­lük mes­le­ği­ne yö­nel­dim. O gün bu gün­dür bu mes­lek­te devam edi­yo­rum. Çı­rak­lık za­man­la­rım oldu. 4 yıl çı­rak­lık yap­tık­tan sonra, kalfa ve son­ra­sın­da usta ola­rak yo­lu­ma devam ettim. Mes­le­ğim­den de ol­duk­ça mem­nu­num. Her mes­lek­te ol­du­ğu gibi, bizim mes­le­ği­mi­zin de zor­luk­la­rı var. İnsan­lar­la uğ­raş­mak bizim işi­mi­zin zor­luk­la­rı­nın ba­şın­da ge­li­yor. 
“TİTİZLİK ÖNEMLİ”
Ba­yan­lar­la ile­ti­şim ku­ra­bi­lir­sek iyi, ku­ra­maz­sak o zaman kötü. Bazı müş­te­ri­ler n is­te­di­ği­ni tam ola­rak yan­sı­ta­mı­yor ve bu gibi du­rum­lar­da yan­lış so­nuç­lar da çı­ka­bi­li­yor. Ama te­la­fi­si­ni ya­pı­yo­ruz. Mes­le­ği­miz­de en çok dik­kat edil­me­si ge­re­ken şey, ti­tiz­lik. Bir de bu işi çı­rak­lık­tan yap­mak çok çok önem­li. 2017 trend saç mo­del­le­ri, ombre, gök­ku­şa­ğı ve kısa saç­lar ön plan­da. Me­se­la müş­te­ri ge­li­yor bir model is­ti­yor, ancak o model ona uygun de­ğil­se ken­di­si­ne bunu an­la­tı­yo­ruz. İki­mi­zin de ortak ka­ra­rıy­la bir şey­ler yap­ma­ya karar ve­ri­yo­ruz. 

“MÜŞ­TERİNİN DEDİĞİ”
Ama illa da ben bunu is­ti­yo­rum derse, müş­te­ri­nin de­di­ği­ni ya­pı­yo­ruz. Mes­le­ği­miz şuan ayak­lar al­tın­da. Bizim ilk za­man­lar­da ger­çek­ten us­ta­lar vardı, mes­le­ğe ha­ya­tı­nı ve­ren­ler vardı. Şimdi bil­me­yen bi­ri­si bile gidip ku­aför dük­ka­nı aça­bi­li­yor. Ben mes­le­ği­me aşı­ğım, ku­aför­lük­te devam ede­ce­ğim.”
“CAZİP GELDİ”
Le­vent Bayan Ku­afö­rü (Gök­han Ak­yıl­dız) “Ma­ni­sa Sa­lih­li do­ğum­lu­yum. 29 ya­şın­da­yım. 2011 yı­lın­dan beri An­tal­ya’dayım. 12 13 se­ne­dir bu işi ya­pı­yo­rum. Bayan ku­aför­lü­ğü­ne de erkek ber­ber­li­ğin­den ge­çi­şim oldu. Hafta son­la­rı erkek ber­be­rin­de ça­lı­şır­ken, lise dö­ne­mi gel­di­ğin­de mes­lek li­se­si­ne kay­dol­may­la ken­di­mi ku­aför­lük bö­lü­mü­nün için­de bul­dum. Zaten ken­di­min de kü­çük­ken saç­la­ra yat­kın­lı­ğım vardı. Lise dö­ne­min­de de bu iş bana cazip geldi. Mes­le­ğim­den de çok mem­nu­num. Mes­le­ği­mi­zin zor­luk­la­rı var tabi ki. 
“BA­YAN­LAR ST­RESLİ”
Ba­yan­la­rın st­res­li hal­le­ri, per­so­nel­le ya­şa­dı­ğı­mız sı­kın­tı­lar. Me­se­la bir müş­te­ri ge­li­yor, ne is­te­di­ği­ni bil­mi­yor. Ortak nok­ta­ya da va­ra­mı­yo­ruz, bu tarz sı­kın­tı­lar ya­şı­yo­ruz. Mes­le­ği­miz­de en çok dik­kat edil­me­si ge­re­ken­ler, hij­yen, sağ­lık, ka­li­te­li ürün kul­la­nı­mı­dır. 2017 trend saç mo­del­le­ri ve renk­le­ri­ni söy­le­yecek olur­sak, ombre ve gri ton­lar. Soğuk sa­rı­la­rı da çok yap­mak­ta­yız. Şuan ki ke­sim­ler­de de, omuz hi­za­sın­da ola­na­lar ön plan­da. Mes­le­ği­mi­zin ilk yıl­la­rı ile son yıl­la­rı ara­sın­da­ki fark­lar oldu tabi. 
“DEĞİŞTİRME SA­NA­TI”
Zaten ku­aför­lük ken­di­ni ge­liş­tir­me ve de­ğiş­tir­me sa­na­tı­dır. Her geçen gün daha çok ye­ni­lik­ler çı­kı­yor. O za­man­ki yap­tı­ğı­mız bo­ya­yı veya kes­ti­ği­miz saçı şu za­man­lar­da ya­pa­mı­yo­ruz. Şuan başka bir işi seçme im­ka­nım ol­say­dı, yine ku­aför­lük­te devam eder­dim. Çünkü benim mes­le­ğim bu, ben bunun için doğ­mu­şum.”
“KÜ­ÇÜK­LÜK­TEN BAŞ­LA­DIM”
Ku­aför Mus­ta­fa (Melek Karık) “Ev­li­yim ve bir çocuk an­ne­si­yim. 23 yıl­dır bu işi ya­pı­yo­rum. İlk bu­ra­da işe baş­la­dım ve bu­ra­da devam edi­yo­rum. Kü­çük­ken okula gi­der­ken yaz ta­til­le­rin­de annem beni işe gön­de­rir­di. Gidip ge­lir­ken karar ver­dim git­tim ve gel­me­dim. Bu işe böyle baş koy­dum. Mes­le­ği­min ilk yıl­la­rı ve son yıl­la­rı­nı ele ala­cak olur­sam eğer ilk za­man­lar çırak ola­rak baş­la­mış­tım zaten. Çı­rak­lık za­ma­nım 4-5 sene sürdü. Sonra kal­fa­lık der­ken ka­de­me ka­de­me at­la­dım. 
“TATİL YOK”
Sonra usta olduk artık. Birde ilk yıl­lar­da in­san­lar ne is­te­di­ği­ni bi­li­yor­du. Şim­di­ler­de öyle değil. Artık ka­dın­lar­la uğ­raş­mak daha fazla zor. Mes­le­ğim­den nor­mal bir insan ne kadar mem­nun­sa bende o kadar mem­nu­num. Ne çok iyi, ne de çok kötü. As­lın­da mes­le­ğin en zor yan­la­rın­dan bi­ri­si­de bu mes­lek­te tatil yok. Nor­mal izin­le­ri geç­tim, resmi ta­til­ler­de bile izin kul­lan­mı­yo­ruz. 2017 trend saç mo­del­le­rin­de ombre çok moda. Renk ola­rak da gri çok fazla kul­la­nı­lı­yor. 
“KU­AFÖR OL­MAZ­DIM”
Bazı müş­te­ri­ler gel­di­ği zaman da ken­di­le­ri­ne ya­kış­ma­ya­cak bir model is­ti­yor­lar tabii biz tek­lif­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. Ama ter­cih edip et­me­mek on­la­ra ka­lı­yor. Kısa- uzun saç kul­la­nan­lar ara­sın­da ise ne kısa ne de uzun saç moda. Orta boy saç­lar, omuz­da olan saç­lar daha çok kul­la­nı­lı­yor. Eğer tek­rar bir mes­lek seçme hak­kım ol­say­dı ku­aför­lük yap­maz­dım. Ama çok iyi bir po­li­ti­ka­cı olur­dum. Ge­lecek nesle bu mes­le­ği tav­si­ye ede­rim. En azın­dan hiç­bir iş ol­ma­ya­ca­ğı­na bu mes­le­ği ter­cih ede­rim. Bu mes­lek­te bir he­de­fim yok. Tek is­te­di­ğim emek­li olmak.”
 

Sanat, ellerle geliyor Haberine Yorum Yapınız