Bekle bizi Av­ru­pa!

An­tal­yas­por ligde fır­tı­na gibi es­me­ye devam edi­yor. Kır­mı­zı be­yaz­lı takım dep­las­man­da Ka­sım­pa­şa’yı 3-0 yendi. Akrep, bu ga­li­bi­yet ile se­zo­nu­nu 5.sı­ra­da bi­tir­me­yi ga­ran­ti­ler­ken, 37 gole ula­şan Eto’o’, kulüp ta­ri­hi­nin lig­de­ki en golcü ismi ol­ma­ya bir adım daha yak­laş­tı.


Lig’de 33. hafta mü­ca­le­de­sin­de Ka­sım­pa­şa ile An­tal­yas­por karşı kar­şı­ya geldi. Av­ru­pa id­di­ası­na son haf­ta­ya ta­şı­mak is­te­yen An­tal­yas­por, Ka­sım­pa­şa’yı 3-0’la geçti ve pu­anı­nı 55’e yük­selt­ti. Ka­sım­pa­şa ise 43 pu­an­da kaldı. Kır­mı­zı-be­yaz­lı takım, 98-99 se­zo­nun­da 14 ga­li­bi­yet 7 be­ra­ber­lik ile 49 puan almış ve ligi 6. sı­ra­da bi­tir­miş­ti. An­tal­yas­por bu sezon baş­kan Ali Şafak Öz­türk ve Rıza Ça­lım­bay ön­der­li­ğin­de, ligin bi­ti­mi­ne 1 hafta kala 55 pu­an­la 5.sı­ra­da bu­lu­nu­yor. An­tal­yas­por, Ba­şak­şe­hir Zi­ra­at Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nı al­dı­ğı tak­dir­de Av­ru­pa bi­le­ti­ni almış ola­cak. Öte yan­dan An­tal­yas­por’un Ka­sım­pa­şa ile yap­tı­ğı ve 3-0 ka­zan­dı­ğı maçta ağ­la­rı ha­va­lan­dı­ran Ka­me­run­lu yıl­dız, 37 golü bu­lu­nan Tita’yı ya­ka­la­dı ve bu un­va­nı pay­laş­tı.Eto’o, An­tal­yas­por’un Ga­zi­an­teps­por’u konuk ede­ce­ği 34. ve son hafta ma­çın­da 1 gol daha at­ma­sı ha­lin­de, kır­mı­zı be­yaz­lı­la­rın lig ta­ri­hin­de­ki en golcü ismi ol­ma­yı ba­şa­ra­cak.Şu anda, Eto’o ile be­ra­ber An­tal­yas­por’un Süper Lig’deki en golcü fut­bol­cu­su un­va­nı­na sahip olan Tita, 5,5 se­zon­da 37 gol at­mış­tı.Geçen sezon 20 gol atan Sa­mu­el Eto’o, An­tal­yas­por ta­ri­hin­de bir se­zon­da en çok gol atan ya­ban­cı fut­bol­cu un­va­nı­nın yeni sa­hi­bi ol­muş­tu.Takım kap­ta­nı Eto’o, şu anda, kulüp ta­ri­hin­de 2 se­zon­da top­lam 37 gol at­ma­yı ba­şa­ran ilk ve tek fut­bol­cu du­ru­mun­da bu­lu­nu­yor.


 

Bekle bizi Av­ru­pa! Haberine Yorum Yapınız