Fidanlar gelecek için dikildi

Kemer'de "Or­man­cı­lık haf­ta­sı" do­la­yı­sıy­la, geçen sene yaz ay­la­rın­da Göy­nük Ma­hal­les'nde çıkan orman yan­gı­nın­da zarar gören 7 hek­tar­lık ala­nın 2 hek­tar­lık bö­lü­mü­ne fidan dikim tö­re­ni dü­zen­len­di.


Yak­la­şık 2 bin fi­da­nın di­kil­di­ği tö­re­ne, An­tal­ya Vali Yar­dım­cı­sı Ekrem Bü­yü­ka­ta, AK Parti An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li İbra­him Aydın, Kemer Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Cihad Fes­li­han, Kemer Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Bin­ba­şı Yasin Ber­çin, An­tal­ya Sahil Gü­ven­lik Grup Ko­mu­ta­nı Kı­dem­li Bin­ba­şı Önder Gök­sel, Kemer Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ahmet Can, Kemer Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­ta­nı Üs­teğ­men Hasan Özak, Kemer Em­ni­yet Mü­dü­rü Tev­fik Ka­ra­ya­ka­lı, An­tal­ya Orman Bölge Mü­dü­rü Mus­ta­fa Türk, 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­min­de şehit Mu­ham­met Oğuz Kı­lınç'ın an­ne­si Mel­tem Kı­lınç, şehit ba­ba­sı Zeki Kı­lınç, şehit kar­de­şi Onur Kı­lınç, si­ya­si pati tem­sil­ci­le­ri, öğ­ren­ci­ler ve or­man­cı­lar ka­tıl­dı.15 Tem­muz Şe­hi­di Polis Me­mu­ru Mu­ham­met Oğuz Kı­lınç Ha­tı­ra Or­ma­nı açı­lış tö­re­nin­de ko­nu­şan Vali Yar­dım­cı­sı Bü­yü­ka­ta, dün­ya­da doğal den­ge­nin devam et­me­sin­de or­man­la­rın büyük önem ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­di.Bü­yü­ka­ta, dünya nü­fu­su­nun art­ma­sıy­la or­man­la­rın azal­ma­ya baş­la­dı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek, Bir­leş­miş Mil­let­ler Gıda ve Tarım Ör­gü­tü'nün (FAO) 1971'de or­man­cı­lık günü haf­ta­sı ilan et­ti­ği­ni kay­det­ti.?Asıl ama­cın or­man­la­rın ko­run­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da halkı bi­linç­len­dir­mek ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bü­yü­ka­ta, "2015 iti­ba­rıy­la or­man­lık alan­lar, Tür­ki­ye'nin yüzde 28,6'sını kap­la­mak­ta­dır. Eko­no­mik, eko­lo­jik ve sos­yal açı­dan büyük öneme sahip or­man­la­rın, ko­run­ma­sı için ulus­la­ra­ra­sı iş­bir­li­ği ka­çı­nıl­maz­dır. 1992'de Bir­leş­miş Mil­let­ler ta­ra­fın­dan Bre­zil­ya'da ger­çek­leş­ti­ri­len çevre kon­fe­ran­sın­da or­man­sız­laş­ma­nın iklim de­ği­şik­li­ği ve bi­yo­lo­jik çe­şit­li­lik açı­sın­dan çevre teh­di­di oluş­tur­du­ğu or­ta­ya ko­nul­muş­tur." diye ko­nuş­tu.Bü­yü­ka­ta, 2008-2012 yıl­la­rı ara­sın­da ağaç­lan­dır­ma ve eroz­yon kont­ro­lü se­fer­ber­li­ği eylem planı uy­gu­la­ma­la­rı so­nu­cun­da Trak­ya Böl­ge­si bü­yük­lü­ğün­de bir alan­da or­man­laş­tır­ma re­ha­bi­li­tas­yon ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı.Kemer Kay­ma­ka­mı Fes­li­han ise geçen sene çıkan orman yan­gı­nı böl­ge­si­ne gel­dik­le­rin­de kar­şı­la­rın­da "alev topu" ve "duman yı­ğı­nı" ile kar­şı­laş­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, yan­gı­na mü­da­ha­le eden ekip­le­rin mü­ca­de­le­si­ne te­şek­kür etti.Çıkan orman yan­gı­nı sı­ra­sın­da rüz­ga­rın­da ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Fes­li­han, ekip­le­rin ça­lış­ma­la­rıy­la 3 sa­at­te yan­gı­nın bü­yü­me­si­ni en­gel­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­min­de şehit düşen Mu­ham­met Oğuz Kı­lınç'ın adını ya­şat­mak­tan mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı an­lat­tı.Orman Bölge Mü­dü­rü Türk de et­kin­lik­te­ki ama­cın or­man­la­rın öne­mi­ni an­lat­mak, dün­ya­da­ki iklim de­ği­şik­li­ğiy­le or­ta­ya çıkan or­man­sız­laş­ma­nın top­lum­la­ra an­la­tıl­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di.Bir ül­ke­nin orman var­lı­ğı açı­sın­dan zen­gin ola­bil­me­si için yüz öl­çü­mü­nün en az yüzde 30'nun orman ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade eden Türk, "Tür­ki­ye'de bu oran yüzde 28,6'dır. Orman teş­ki­la­tı ola­rak ama­cı­mız, 2023'de Tür­ki­ye'deki orman var­lı­ğı­nı yüzde 30'a çı­kar­mak. Bu kap­sam­da An­tal­ya'da her yıl bozuk or­man­lık alan­lar­da ağaç­lan­dır­ma ve re­ha­bi­li­tas­yon, genç­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı ya­pı­yo­ruz." dedi.Türk, An­tal­ya'nın yüzde 56'sının or­man­la kaplı ol­du­ğu­na vurgu ya­pa­rak, şöyle ko­nuş­tu:
"An­tal­ya'daki orman var­lı­ğı­nı ve ka­li­te­si­ni ar­tır­mak için bu­gü­ne kadar 80 bin hek­tar alan­da ağaç­lan­dır­ma, 71 bin hek­tar­lık alan­da re­ha­bi­li­tas­yon, 12 bin hek­tar­lık alan­da top­rak mu­ha­fa­za ve eroz­yon kont­ro­lü olmak üzere top­lam­da 163 bin hek­tar­lık alan­da ça­lış­ma ya­pıl­dı. Or­man­cı­lık­ta temel pren­sip, or­man­la­rın sü­rek­li­li­ği­dir. Bu sü­rek­li­li­ğin kar­şı­sın­da­ki en büyük teh­li­ke, orman yan­gın­la­rı­dır. Orman yan­gın­la­rın­da büyük mü­ca­de­le ver­mek­te­yiz."Şehit an­ne­si ve ba­ba­sı Kı­lınç ise, şehit oğul­la­rı için açı­lan ha­tı­ra or­ma­nın­da emeği ge­çen­le­re te­şek­kür etti.
Yunus İçen 

Fidanlar gelecek için dikildi Haberine Yorum Yapınız