ALO KÖPEĞİM ÖLÜ­YOR

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si hay­van­lar için kur­du­ğu ‘Hay­van Am­bu­lans’ ile sos­yal be­le­di­ye­ci­li­ğe örnek olu­yor. Be­le­di­ye hem sokak, hem de evcil hay­van­lar için “Alo” de­ni­len her ad­re­se ko­şu­yor.


An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bakım evi so­rum­lu­su Ünal Yuva, be­le­di­ye ola­rak hay­van­la­ra sahip çık­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, sokak hay­van­la­rı­nın yanı sıra, evcil hay­van­lar için de am­bu­lans gön­de­rip, mü­da­ha­le­de bu­lu­nul­du­ğu­nu söy­le­di. El­le­rin­de hay­van am­bu­lan­sı ol­du­ğu­nu be­lir­ten ba­kı­me­vi so­rum­lu­su Ünal Yuva, “Sa­de­ce sokak hay­van­la­rın için değil, am­bu­lan­sı­mı­zı evcil hay­van­lar için ara­yan­lar da kul­la­nı­yor. Böyle bir uy­gu­la­ma­ya zaten ih­ti­ya­cı­mız vardı. Va­tan­daş­lar­dan bu konu da çok fazla istek vardı. Biz de bunu de­ğer­len­di­rip böyle bir ça­lış­ma yap­tık” dedi.
CER­RAHİ MÜ­DA­HA­LE 
İhbar hat­la­rı­nın nu­ma­ra­sı­nın 332 22 33 ol­du­ğu­nu be­lir­ten Yuva, “Acil ihbar hattı oluş­tur­duk. Bu acil hat üze­rin­den bizim çağrı mer­ke­zi­mi­ze 7 - 24 ula­şa­bi­lir­ler. Bay­ram, özel gün­ler, resmi ta­til­ler ol­mak­sı­zın her zaman ça­lı­şı­yo­ruz. Va­tan­daş­la­rı­mız bize ih­bar­da bu­lu­nu­yor, biz de on­la­rın ih­bar­la­rı­nı de­ğer­len­di­rip, ekip ar­ka­daş­la­rı­mı­zı söy­le­nen yere yön­len­di­ri­yo­ruz. Am­bu­lans mü­da­ha­le­si ya­pı­lı­yor. Olay ye­rin­de acil bir durum olur­sa, he­ki­mi­mi­zi de gön­de­ri­yo­ruz. Onun ha­ri­cin­de bu ön­le­yi­ci bir te­da­vi olu­yor. Ba­rı­nak­ta genel amaç­lı bir ça­lış­ma ya­pı­lı­yor” dedi. 
“GENİŞ KAP­SAM­LI”
An­tal­ya’da kemik ope­ras­yo­nu ve cer­ra­hi mü­da­ha­le yapan tek yer ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Ünal Yuva, “Ba­rı­na­ğı­mız geniş kap­sam­lı ondan sonra genel te­da­vi ye ba­kı­yo­ruz. Kedi ve köpek üze­ri­ne ba­kı­yo­ruz. Hekim ar­ka­daş­la­rı­mız sa­de­ce kedi ve köpek üze­ri­ne ope­ras­yon yap­mak için eği­tim al­dı­lar. Diğer hay­van­la­ra başka ku­rum­lar ba­kı­yor. Ama eli­miz­den gel­di­ğin­ce yar­dım ede­bi­le­ce­ği­miz başka hay­van­lar olur­sa on­la­ra da ba­kı­yo­ruz” dedi. 
ANIN­DA MÜ­DA­HA­LE
Son 6 ayda bin 259 ya­ra­lı hay­va­na mü­da­ha­le edil­di­ği­ni be­lir­ten An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Bakım Evi So­rum­lu­su Ünal Yuva, “Tra­fik ka­za­la­rı ve ben­ze­ri du­rum­lar­da mey­da­na gelen can ka­yıp­la­rı­nı en aza in­dir­mek için oluş­tur­du­ğu­muz hay­van am­bu­lan­sı, gece gün­düz görev ya­pı­yor. Ve­te­ri­ner hekim, hay­van ko­ru­ma ekibi ve hasta ba­kı­cı­dan olu­şan eki­bi­miz, va­tan­daş­lar­dan gelen ih­bar­la­rı anın­da de­ğer­len­di­ri­li­yor” diye ko­nuş­tu. 

“YA­ŞA­MA­LA­RI­NI SAĞ­LI­YO­RUZ”

Acil cer­ra­hi mü­da­ha­le­le­rin de ya­pı­la­bil­di­ği am­bu­lans­ta, yoğun bakım üni­te­si, so­lu­num ci­haz­la­rı gibi ha­ya­tı fonk­si­yon için önem arz eden cihaz ve do­na­nım­lar yer alı­yor. Ya­ra­lı hay­va­na daha kap­sam­lı mü­da­ha­le sa­hip­siz hay­van bakım mer­ke­zin­de ya­pı­lı­yor. Ara­la­rın­da tra­fik ka­za­sı ge­çi­rip uzuv­la­rı­nı kay­be­den hay­van­lar var. On­la­rı hiç­bir şe­kil­de so­ka­ğa bı­rak­mı­yo­ruz. En­gel­li ba­rı­na­ğı­mı­za ala­rak ya­şam­la­rı­na devam et­me­le­ri­ni sağ­lı­yo­ruz” diye ko­nuş­tu. 

ALO KÖPEĞİM ÖLÜ­YOR Haberine Yorum Yapınız