Ke­di­ler evsiz bı­rak­ıldı

Bü­yük­şe­hir ta­ra­fın­dan Cam Pi­ra­mit Kül­tür Parkı’nda ku­ru­lan, yerli ve ya­ban­cı tu­rist­le­rin büyük il­gi­si­ni top­la­yan kedi evi, yine Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yı­kıl­dı. Çevre sa­kin­le­ri ke­di­le­ri evsiz bı­ra­kan be­le­di­ye­ye sitem etti.


An­tal­ya Cam Pi­ra­mit Kül­tür Parkı’nda bu­lu­nan ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan kedi evi yine aynı be­le­di­ye ta­ra­fın­dan yı­kıl­dı. Evsiz kalan 30’u aşkın kedi yı­kı­lan ev­le­ri­ni terk et­me­di. Ko­nuy­la il­gi­li gö­rü­şü­len Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yet­ki­li­le­ri, “Kedi evi­nin yı­kıl­ma se­be­bi­ni bil­mi­yo­ruz. Bize sa­de­ce ke­di­le­ri top­la­yın de­di­ler. Bazı ke­di­ler ya­ka­la­na­ma­mış ola­bi­lir. Ya­ka­la­dı­ğı­mız ke­di­le­ri diğer ba­rı­nak­la­ra yer­leş­tir­dik” dedi. Çev­re­de­ki va­tan­daş­lar ise, kedi evini önce yapan, sonra da yı­ka­rak ke­di­le­ri evsiz bı­ra­kan be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri­ne sitem etti. 

“HUZUR VERİYORDU”
An­tal­ya’da eği­tim gören Ronya Amida Yiğit, kedi evi­nin yı­kıl­mış ol­ma­sı­na çok üzül­dü­ğü­nü ifade ede­rek, ne­de­ni­ni merak et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Evi­nin yakın ol­ma­sı se­be­biy­le aile­si ile bir­lik­te sü­rek­li Kon­ya­al­tı Plajı’nı ter­cih et­ti­ği­ni söy­le­yen Yiğit, “Her gün mut­la­ka kedi evine gidip, ke­di­ler­le oy­nu­yor­dum. Bu bana huzur ve­ri­yor­du. Neden yık­tı­lar? Hiç­bir fik­rim yok ama bu durum sa­de­ce beni değil, her­ke­si çok üzdü” diye ko­nuş­tu. Ev­le­ri­ni terk et­me­miş olan ke­di­le­ri gö­rün­ce duy­gu­la­nan Yiğit, her gün zi­ya­re­te git­me­ye devam ede­rek on­la­ra mama ve su ver­me­ye devam ede­ce­ği­nin al­tı­nı çizdi. İnsan­la­rı ke­di­le­re sahip çık­ma­ya da davet eden Yiğit, “Hay­van­la­rı sev­me­yen, in­san­la­rı da sev­mez” dedi. 
“NEDEN EV YAP­TI­LAR?”
Başka bir va­tan­daş ise orada bu­lu­nan ke­di­ler­le ya­ban­cı­la­rın fo­toğ­raf çek­tir­dik­le­ri­ni kay­de­de­rek, An­tal­ya’nın imajı için olum­lu bir şey ol­du­ğu­nu ancak yı­kıl­ma­sı­nın üzücü ol­du­ğu­nu ifade etti. Bu tarz pro­je­le­rin yıl­lar son­ra­sı da plan­la­na­rak ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çeken va­tan­daş, “Madem yı­kı­la­cak­tı neden do­ğa­yı bozup beton dök­tü­ler? Neden ke­di­le­re ev yap­tı­lar? Şu an ko­ca­man bir alan beton yı­ğı­nı ve et­ra­fın­da evsiz kal­mış ke­di­ler var. On­la­rı böyle gör­mek benim ca­nı­mı ya­kı­yor. Bu du­ru­mun bir an önce dü­zel­til­me­si ge­re­ki­yor” diye ko­nuş­tu.
“DOĞRU BUL­MU­YO­RUM”
Hay­van­la­rın bir dü­ze­ne alış­tı­rıl­dık­tan sonra bir anda el­le­rin­den alın­ma­sı­nı doğru bul­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan va­tan­daş, “Yet­ki­li­le­rin bu işe el at­ma­sı ge­re­ki­yor. Kedi evin­den ya­yı­lan koku yü­zün­den ra­hat­sız olan va­tan­daş­la­rı­mız vardı. Ancak bu durum son za­man­lar­da dü­zel­til­miş­ti. Dü­zen­li te­miz­lik ve bakım ile koku en­gel­le­nir. Ancak dü­ze­ne alış­mış­ken bir anda başı boş bı­ra­kıl­ma­la­rı beni sa­de­ce şa­şır­tı­yor” dedi. Bir gözü ol­ma­yan ke­di­yi yı­kı­lan eve ba­kar­ken gör­dü­ğü­nü söy­le­yen va­tan­daş, “Çok duy­gu­lan­dım” dedi.

Ke­di­ler evsiz bı­rak­ıldı Haberine Yorum Yapınız