CHP’DE BURUK DEVİR TÖRENİ

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si An­tal­ya İl Baş­kan­lı­ğı devir tes­lim tö­re­ni ger­gin ger­çek­leş­ti. Devir tes­lim­de ko­nu­şan eski baş­kan Mus­ta­fa Erdem re­fe­ran­dum se­çim­le­rin­de Mur­ta­pa­şa İlçesi’nin ba­şa­rı­sız ol­du­ğu­nu ifade edin­ce par­ti­li­ler tepki gös­ter­di


Geç­ti­ği­miz hafta ya­pı­lan Kong­re­de İl Baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len ve ön­ce­ki gün de maz­ba­ta­sı­nı Ahmet Kum­bul, dün de gö­re­vi Mus­ta­fa Erdem’den tes­lim aldı. Devir tes­lim sı­ra­sın­da bir ko­nuş­ma yapan eski baş­kan Mus­ta­fa Erdem re­fe­ran­dum se­çim­le­rin­de yeni il baş­ka­nı Ahmet Kum­bul’un görev yap­tı­ğı Mur­ta­pa­şa İlçesi’nin ba­şa­rı­sız ileri sü­re­rek, “Ben bir re­fe­ran­dum sü­re­ci ge­çir­dim ve An­tal­ya bütün şe­hir­le­ra­ra­sın­da evet blo­ğun­dan hayır blo­ğu­na de­ği­şi­mi açı­sın­dan bi­rin­ci il oldu. Ama her ne hik­met­se özel­lik­le Mu­rat­pa­şa’da ba­şa­rı­sız, ye­ter­siz seçim kam­pan­ya­sı hat saf­ha­day­dı. Bu hak­sız­lık­tır” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Erdem’in bu söz­le­ri­ne par­ti­li­ler tepki gös­te­rin­ce Erdem, “Ne olu­yor ar­ka­daş­lar! 70 yılda 7 kez ik­ti­dar ola­ma­mı­şız. Neyi tar­tı­şı­yo­ruz? Bizi mi dö­ve­cek­si­niz?” diye kar­şı­lık verdi.
ERDEM İÇİNİ DÖKTÜ
CHP İl Kong­re sü­re­ci­nin ta­raf­sız­lık için­de geç­me­di­ği­ni iddia eden eski baş­kan Mus­ta­fa Erdem, “Bi­rey­sel ge­lecek kay­gı­la­rı ül­ke­nin ge­le­ce­ği­nin önüne geçti. Genel baş­kan yar­dım­cı­la­rı bir yan­dan An­tal­ya’yı ben yö­ne­ti­rim id­di­ası, bir yan­dan telaş için­dey­di­ler. Bir genel baş­kan yar­dım­cı­sı dü­şü­nün, se­çim­den bir gün önce ge­lecek ve geliş se­be­bi­nin Genel Baş­ka­nın bütün be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın alay­la­rı­nın lis­te­si­ne yaz­ma­sı ta­li­ma­tı­nı ge­tir­dim di­yecek. Bu as­lın­da ak­lı­mız­la alay etmek değil de nedir? Bunun için An­tal­ya’ya mı ge­li­nir? Bir divan baş­ka­nı dü­şü­nün ha­va­ala­nı­na ken­di­si­nin kar­şı­la­ma­ya giden il baş­kan yar­dım­cı­sı­nın ol­du­ğu araca bin­me­yecek ön­ce­ki il baş­ka­nın aracı ile ge­lecek, yine bir divan baş­ka­nı dü­şü­nün di­va­nı me­saj­la ile­ti­len ta­li­mat­lar­la yö­ne­tecek. Bütün bu olum­suz­luk­la­rı görüp, ya­şa­dı­ğım halde kong­re­nin par­ti­mi­ze ya­kı­şır doğ­ru­luk­ta geç­me­si için tek ke­li­me et­me­dim” şek­lin­de ko­nuş­tu.
GÖZ­LER BÜ­YÜK­ŞEHİR’DE
İl Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni tes­lim alan Ahmet Kum­bul, Cum­hu­ri­yet halk par­ti­si ola­rak bu­gü­ne kadar hiç­bir yerel se­çim­le­ri kay­bet­me­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­ze­rek, “Genel se­çim­ler­de ba­şa­rı­lı çık­tık. En çok bir arada ol­du­ğu­muz, en çok sa­ha­da ol­du­ğu­muz du­rum­lar­da re­fe­ran­dum­da neler ol­du­ğu­nu gör­dük. Çok ça­lı­şın­ca ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­mu­zu gör­düy­sek ben bu se­çim­de ilçe ilçe ça­lı­şa­rak parti için­de de güçlü olup, ka­za­na­ca­ğı­mı­zı gör­düm. Her git­ti­ğim yerde 2019 he­de­fi­ni or­ta­ya koy­dum. Her git­ti­ğim yerde tek tek yap­mak is­te­di­ğim ça­lış­ma­la­rı an­lat­tım. Gayet güzel bir kong­re dö­ne­mi ge­çir­dik. Çok de­mok­ra­tik bir süreç at­lat­tık. Bu ili hep be­ra­ber yö­ne­te­ce­ğiz. Bütün ka­rar­la­rı be­ra­ber ala­ca­ğız. Sa­ha­da hep be­ra­ber ça­lı­şa­ca­ğız. Tür­ki­ye’deki bu ka­ran­lı­ğı da­ğı­ta­cak ül­ke­ye tek­rar ay­dın­lı­ğı ge­ti­recek tek parti cum­hu­ri­yet halk par­ti­si­dir. Önü­müz­de çok zorlu bir süreç var. Bu zorlu sü­re­cin far­kın­da ola­rak bu­ra­ya hedef koyup bu se­çi­mi ka­zan­dık. Hem Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si­ni hem de bir­çok ilçe be­le­di­ye­si­ni ka­za­na­rak ge­lecek se­çim­ler­de de An­tal­ya’yı bi­rin­ci parti ya­pa­ca­ğız” dedi. 
“OHAL KAL­DI­RIL­SIN”
Devir tö­re­nin­de OHAL sü­re­ci­nin kal­dı­rıl­ma­sı­na de­ği­nen Ahmet Kum­bul, “Darbe ve dar­be­ci­ler­le mü­ca­de­le ba­ha­ne­si ile baş­la­yan OHAL, ge­li­nen sü­reç­te ik­ti­dar par­ti­si­nin kar­şı­sın­da duran Tüm mu­ha­lif ke­sim­le­re yö­ne­lik bir sin­dir­me ope­ras­yo­nu­na dö­nüş­müş­tür. Yüz bin­le­re ula­şan ihraç ve tu­tuk­la­ma­lar dal­ga­sı, dar­be­ci­ler­le uzak­tan ya­kın­dan il­gi­si ol­ma­yan yurt­taş­la­rı da içine kat­mış, yar­gı­sız in­faz­lar­la dikta re­ji­mi­nin mu­ha­lif­le­ri ce­za­lan­dır­ma aracı ola­rak kul­la­nıl­mış ve kul­la­nıl­ma­ya devam et­mek­te­dir. Böy­le­si bir or­tam­da, CHP ilk gün­den bu yana Cum­hu­ri­ye­tin temel de­ğer­le­ri­ni sa­vun­ma­ya, baskı re­ji­mi­ne karşı par­la­men­ter de­mok­ra­si­den ve öz­gür­lük­ler­den yana olan mü­ca­de­le­si­ni ka­rar­lı­lık­la sür­dür­me­ye devam edi­yor. Bu ola­ğa­nüs­tü­lü­ğü nor­mal­leş­tir­me­ye ça­lı­şan­la­ra karşı CHP, De­mok­ra­tik Kitle Ör­güt­le­ri ve Sen­di­ka­lar ola­rak bir kez daha ifade edi­yo­ruz; OHAL’e artık yeter, OHAL kal­dı­rıl­sın, de­mok­ra­si is­ti­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Esra Sa­rı­ca/Gün­dem Haber

CHP’DE BURUK DEVİR TÖRENİ Haberine Yorum Yapınız