MECLİSTEN JET ONAY

Geç­ti­ği­miz akşam gö­rü­şü­len Halk Oto­bü­sü sa­hip­le­ri­nin ki­lo­met­re ba­şı­na ücret al­ma­sı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve An­tal­ya Oto­büs­çü­ler Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası ara­sın­da­ki an­laş­ma, dün ya­pı­lan Ocak ayı devam mec­li­sin­den geçti


Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ocak ayı devam mec­lis top­lan­tı­sı dün ger­çek­leş­ti­ril­di. Men­de­res Türel baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da, Per­şem­be ak­şa­mı ko­nu­şu­lan oto­büs­çü­le­rin ki­lo­met­re ba­şı­na ücret ala­ca­ğı ko­nu­su da gö­rü­şül­dü. Dün ger­çek­leş­ti­ri­len mec­lis­te de jet hı­zıy­la onay­lan­dı. An­tal­ya kadar toplu ula­şım­da alt ya­pı­sı­nı tek­no­lo­jik ola­rak iyi bir şe­kil­de sağ­la­yan şe­hir­le­rin kı­sıt­lı ol­du­ğu­nu kay­de­den Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Türel, “Bir ta­raf­tan akıl­lı karta ta­ma­men geç­miş, nakit öde­me­yi kal­dır­mış, bir ta­raf­tan bütün araç­la­rın için­de video ka­me­ra­lar­la anın­da gö­re­bil­me im­ka­nı ve tüm şi­ka­yet­le­ri de­ğer­len­di­ren bir sis­tem var. Es­na­fın en büyük sı­kın­tı­sı daha az yol­cu­lu­ğu olan hat­lar­da ça­lış­ma­mak, daha uzun hat­la­ra git­me­mek ve sabah erken, akşam geç saate se­fer­le­ri ak­sat­mak gibi bazı sı­kın­tı­la­rın va­tan­daş­la­ra yan­sı­ma­sı­nı or­ta­dan kal­dır­mak­tır” dedi.
ARAÇ İHTİYACI İNCE­LE­NECEK
Baş­kan Türel, va­tan­daş­la­rın toplu ta­şı­ma­da sı­kın­tı çek­me­me­si için her türlü ön­lem­le­rin alın­ma­sı­na ça­lı­şa­cak­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak, An­tal­ya Oto­büs­çü­ler Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası baş­ka­nı ile bu ko­nu­da in­ce­le­me ya­pa­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. Baş­kan Türel, “Biz, sefer sık­lık­la­rı­nı azal­ta­cak ve özel­lik­le kır­sal­da yeni hat­lar da ko­ya­rak va­tan­daş­la­rı­mı­za An­tal­ya’nın en ücra kö­şe­si­ne ta­şı­ya­cak bir sis­te­min kur­gu­la­ma­ya ça­lış­tık. Bun­la­rı kur­gu­lar­ken araç ih­ti­ya­cı­nın ol­du­ğu da or­ta­ya çıktı. An­tal­ya’nın araca ih­ti­ya­cı olup, ola­ma­dı­ğıy­la il­gi­li ciddi gö­rüş­me­ler ve sı­kın­tı­lar ya­şan­dı. Bu konu es­na­fı­mı­zın da gün­de­min­de tar­tış­ma ko­nu­su oldu. Es­na­fı­mı­zı mutlu et­me­den hal­kı­mı­zı mutlu ede­me­ye­ce­ği­mi­zi bi­li­yor­duk” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“ES­NA­FIN GELİRİ SABİTLENDİ”
Sabit ki­lo­met­re ve sabit fiyat ödeme ya­pıl­ma­sı­nın es­na­fı da ra­hat­la­ta­cak önem­li hu­sus­lar­dan bir ta­ne­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­kan Türel, “Uzun gö­rüş­me­ler so­nu­cun­da Kay­se­ri Mo­de­li diye anı­lan bu sis­tem­de Kay­se­ri’de yak­la­şık sekiz ki­lo­met­re ga­ran­ti üç buçuk ki­lo­met­re ba­şı­na bedel öden­me­si ile uy­gu­la­nan bir sis­tem. An­tal­ya, Kay­se­ri’ye göre sıcak bir kent. Yazın kli­ma­lar ça­lış­tı­ğı için yakıt daha çok har­ca­nı­yor. Do­la­yı­sıy­la Kay­se­ri’den daha çok bir bedel öden­me­si hu­su­suy­la il­gi­li bütün şan­sı­mı­zı zor­la­dık. En so­nun­da ki­lo­met­re ba­şı­na dört lira ve aylık sekiz bin ki­lo­met­re sabit olmak üzere bir mu­ta­ba­ka­tı sağ­la­dık. Kaç araç olur­sa olsun, es­na­fın ge­li­ri sa­bit­len­miş olu­yor. Biz araç ih­ti­ya­cı yok­ken dur­duk yere araç ala­cak de­ği­liz” dedi. 
“SI­KIN­TI­LAR YA­ŞAN­DI”
Mül­ki­ye­ti Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ait Kepez İlçesi Gül­ve­ren Ma­hal­le­si’nde inşa edi­len yurt bi­na­sı­nın ve Al­tın­dağ Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan ka­yıt­lı ta­şın­maz­lar üze­rin­de­ki yurt­la­rın 49 yıl süre ile ir­ti­fak hak­kı­nın tesis edil­me­si oy çok­lu­ğuy­la onay­lan­dı. Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­da bu­lu­nan Baş­kan Türel, “Yurt me­se­le­si, Tür­ki­ye’nin ba­şı­na en büyük bela açan hu­sus­la­rın­dan bi­ri­si oldu. Geç­miş­te bu me­se­le hain bir çete ta­ra­fın­dan is­tis­mar edil­di. Öğ­ren­ci­ler eği­tim ve öğ­re­tim hakkı da is­tis­mar edil­di. Tür­ki­ye bu ko­nu­da çok büyük sı­kın­tı­lar ya­şa­dı. Dev­le­tin bu yurt­la­rı yap­ma­sı ve dev­let kont­ro­lün­de bu hak­la­rın ve­ril­me­si kadar doğru bir ter­cih yok­tur. Dev­let bunu başka ce­nah­la­ra bı­rak­tı­ğın­da ciddi sı­kın­tı­lar ya­şan­dı. Biz de bu yurt­la­rı kamu ya­ra­rı olan der­nek­ler ta­ra­fın­dan iş­le­til­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Torba ya­sa­da çıkan bir kanun kap­sa­mın­da artık bu me­se­le­nin köklü bir çözüm bul­ma­sı açı­sın­dan böyle bir ter­cih­te bu­lu­nu­yo­ruz. Yur­dun ya­pı­mı biz­den ön­ce­ki dö­nem­de ger­çek­leş­ti­ril­di. Hiz­me­te alın­dık­tan sonra o dö­nem­de yurda kayıt yap­tı­ran öğ­ren­ci­le­rin ba­zı­la­rı hala bu yurt­tan hiz­met al­ma­ya devam edi­yor” dedi. Figen ACAR/ GÜN­DEM HABER

MECLİSTEN JET ONAY Haberine Yorum Yapınız