EC­ZA­CI­LA­RA HO­ME­OPATİ AN­LA­TIL­DI

Özel Talya Tıp Mer­ke­zi’nde Ho­me­opa­ti Far­kın­da­lık Se­mi­ne­ri dü­zen­len­di. Gözde mey­da­na gelen bir ra­hat­sız­lık ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ope­ra­tör Dok­tor Meh­tap Abay “Göz te­da­vi­sin­de dik­kat­li olmak ge­re­kir” dedi


Özel Talya Tıp Mer­ke­zi’nde Ho­me­opa­ti Far­kın­da­lık Se­mi­ne­ri dü­zen­len­di. Ec­za­cı­la­ra Ho­me­opa­ti ile il­gi­li bilgi ve­ri­len se­mi­ne­re ko­nuş­ma­cı ola­rak Ec­za­cı Banu Aydın Kaya ve Ope­ra­tör Dok­tor Meh­tap Abay ka­tıl­dı. Se­mi­ner­de ko­nu­şan Ope­ra­tör Dok­tor Meh­tap Abay, “Genç ar­ka­daş­lar­da ho­me­opa­ti­ğe baya ilgi var. Ben yurt dı­şın­da gör­dü­ğüm eği­tim­le­ri bu­ra­da pek uy­gu­la­mı­yo­rum çünkü onay yok. Genç bir bakış açı­mız var ye­ni­lik­le­re açı­ğız ama ka­nı­ta da­ya­lı tıpa çok ina­nı­yo­ruz. Ben bir ta­raf­tan bunu yık­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum bir ta­raf­tan da uzak doğu fel­se­fe­si­ne doğru da inmek ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum çünkü kendi sağ­lık uy­gu­la­mam­da da olum­lu sonuç aldım” dedi.
TEDAVİSİ UZUN SÜ­RÜ­YOR
Ho­me­opa­ti te­da­vi­si çok uzun sü­rü­yor diyen Meh­tap Abay “Tür­ki­ye’nin her ta­ra­fın­dan ec­za­cı ar­ka­da­şım oldu. Onlar bana ho­me­opa­ti­nin çok ayrı bir yolu ol­du­ğu­nu ve bakış açı­sı­nın de­ğiş­ti­ği­ni söy­lü­yor­lar. Benim re­çe­te­le­ri­mi bilen bilir, ben çok çeşit ilaç yaz­mam. Bir hasta ge­li­yor. Göz­le­rin­de pek sı­kın­tı gö­rün­mü­yor fakat sü­rek­li göz­ya­şı akı­yor. Demek ki orada bozan bir şey var, onu bul­mak ge­re­ki­yor. Bakış açı­sı­nı de­ğiş­tir­mek ge­re­ki­yor. Bu kadar has­ta­ne var­ken, çok iyi tek­no­lo­ji­ler var­ken hala tanı ko­nul­ma­yan has­ta­lar var” di­ye­rek söz­le­ri­ne devam etti.
KÖTÜ GÜN­LER GEÇİRDİM
Ec­za­cı Banu Aydın Kaya, “Ben ho­me­opa­ti­ği has­ta­la­rı­ma uy­gu­lu­yo­rum. Benim ilgim kendi has­ta­lı­ğım­la baş­la­dı. Ben Üveit has­ta­sı­yım. Bir ara­yı­şa çık­tım. Bir­çok ilaç ku­lan­dım fakat o kadar şid­det­li ve yoğun atak­la­rım vardı ki ben bu­ra­ya ağ­la­ya­rak gel­miş­tim. Meh­tap ha­nım­la da yo­lu­muz böyle ke­siş­miş­ti. Ben ağ­lı­yor­dum, o bana bakıp ağ­lı­yor­du. Çok ince ruhlu bir insan, ken­di­si­ne çok te­şek­kür edi­yo­rum. Kötü gün­ler ge­çir­dim ve ho­me­opa­ti ile bir şe­kil­de yolum ke­siş­ti” dedi.
ŞİFAYI VEREN ALLAH AMA…
Şi­fa­yı ve­re­nin Allah ol­du­ğu­nu ama yol­la­rı­nı da ara­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Banu Aydın Kaya, “mut­la­ka araş­tır­mak ge­re­ki­yor. Benim yolum ho­me­opa­ti ile bir­leş­ti ve bu yolda devam etti. Ben de beş, altı yıl sonra bir ra­hat­la­ma oldu. Hemen bir anda ol­ma­dı çünkü çok ciddi has­ta­lık. Aynı du­rum­da olup göz­le­ri gör­me­yen has­ta­la­rım var. Ben şans­lı­yım bu şe­kil­de şi­fa­lan­dım. Daha sonra Al­man­ya’da ho­me­opa­ti ile il­gi­li 4 yıl uz­man­lık aldım. 88 ül­ke­de ho­me­opa­ti uz­ma­nı­yım fakat ma­ale­sef Tür­ki­ye’de de­ği­lim. 88 Ül­ke­de has­ta­la­ra ba­ka­bi­li­yo­rum. Ya­sa­ya kurum ola­rak gir­di­ği için dip­lo­ma­mı ge­çer­li say­ma­dı­lar. Ben şuan Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Üni­ver­si­te­si’nde­yim. İnşal­lah Mart ayın­da ora­dan dip­lo­ma­mı ala­ca­ğım ve Nisan ayın­da açı­la­cak olan An­ka­ra Yıl­dı­rım Bey­za­zıt Üni­ver­si­te­si’nin ho­me­opa­ti ho­ca­sı ola­ca­ğım” diye ko­nuş­tu. Kadir DEMİREL / GÜN­DEM HABER