RAKİPSİZ TA­NI­TIM

Bu yıl 25'in­ci­si dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Gıda ve İçecek İhti­sas Fuarı’nda ya­şa­nan alkol krizi ne­de­niy­le 14 fir­ma­dan sa­de­ce biri fuara ka­tı­la­bil­di. Tek fir­ma­nın sa­hi­bi Murat Yal­çın, “İster­dik ki, fuara baş­vu­ran ra­kip­le­ri­miz de ka­tıl­say­dı” dedi


An­tal­ya Expo Cen­ter’da 25'in­ci­si dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Gıda ve İçecek İhti­sas Fuarı için söz­leş­me im­za­la­nan al­kol­lü içecek fir­ma­la­rı­na, fuara bir hafta kala alkol ta­nı­tı­mı­nın yasak ol­du­ğu ileri sü­rü­le­rek ka­tı­la­ma­ya­cak­la­rı du­yu­rul­du. CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Çetin Osman Budak'ın ko­nu­yu gün­de­me ge­tir­me­si­nin ar­dın­dan kent yö­ne­ti­ci­le­ri­nin de dev­re­ye gir­me­siy­le, al­kol­lü içecek fir­ma­la­rı­nın fuara ka­tı­lı­mıy­la il­gi­li engel açı­lı­şa bir gün kala akşam sa­at­le­rin­de kal­dı­rıl­dı. 
KAÇAK ÜRETİME TEŞVİK
En­ge­lin kal­dı­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan fuara 14 fir­ma­dan sa­de­ce bir firma ka­tıl­dı. Fu­arın tek alkol stan­dı olan Yal­çın Şa­rap­çı­lık Firma Sa­hi­bi Murat Yal­çın, 2005 yı­lın­da al­kol­le il­gi­li it­ha­lat ya­sa­ğı gel­di­ğin­de, An­tal­ya’nın, Türk tu­riz­mi açı­sın­dan daha önce hiç ya­şa­ma­dı­ğı bir dep­rem ya­şa­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. O dö­nem­de in­san­la­rın alkol bu­la­ma­yın­ca kaçak al­kol­le­re yö­nel­dik­le­ri­ni be­lir­ten Yal­çın, bu kul­la­nı­mın so­nu­cun­da tu­rist­le­rin can kaybı ile çok büyük be­del­ler öden­di­ği­ni kay­det­ti.
“BİR HAFTA KALA SÖY­LEDİLER”
Geçen yıla kadar ih­ti­sas fu­ar­la­rın­da böyle bir ya­sak­la karşı kar­şı­ya kal­ma­dık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Murat Yal­çın, “Ya­sa­ğı da bize fuara bir hafta kala söy­le­di­ler. Fuara bir hafta kala nasıl her şeyi iptal ede­lim? Yurt dı­şın­dan mi­sa­fir­ler ge­li­yor­du. ANFAŞ yö­ne­ti­mi bize iptal et­tik­le­ri­ni bil­dir­di­ğin­de, ciddi ma­li­yet ka­yıp­la­rı­mız ol­du­ğu­nu söy­le­dik. Bu fuar, dün­ya­nın en önem­li üçün­cü fu­ar­la­rın­dan bi­ri­si­dir. Böyle bir şey yap­ma­la­rı­nın za­rar­la­rı­nı ve mev­zu­at­ta ol­ma­dı­ğı­nı, yan­sı­ma­la­rı­nın çok kötü ola­ca­ğı­nı dile ge­tir­dik. Bize TAPDK’nin böyle bir karar al­dı­ğı­nı söy­le­di­ler. Mev­zu­atı araş­tır­dı­ğı­mız­da ise böyle bir yasak ol­ma­dı­ğı­nı gör­dük ve ilet­tik. Daha sonra ko­nu­yu sos­yal med­ya­ya ta­şı­ya­rak, oda ve kurum baş­kan­la­rıy­la gö­rüş­tük” diye ko­nuş­tu.
“BİZİ ÇOK ÜZDÜ”
Ko­nuy­la il­gi­li ken­di­le­ri­ne ilk dönüş ya­pan­la­rın, An­tal­ya Or­ga­ni­ze Sa­na­yi İş Adam­la­rı Der­nek Baş­ka­nı Ali Bahar ve Salı Grubu’ndan Mu­har­rem Koç ol­du­ğu­nu ifade eden Murat Yal­çın, “Ko­nu­yu Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di­ler. Çok geç­me­den CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Çetin Osman Budak biz­le­re geri dönüş yaptı. Ko­nuy­la il­gi­le­ne­cek­le­ri­ni ve ko­nu­nun etik ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Bir takım gö­rüş­me­ler­den sonra fuara bir gün kala ANFAŞ yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan fuara ka­tı­la­bi­le­ce­ği­miz söy­len­di. Ma­ale­sef tek firma ola­rak ka­tıl­dık. İster­dik ki ala­nı­mız biraz daha geniş, ba­yi­le­ri­mi­zin ve rakip fir­ma­la­rı­mı­zın da ol­du­ğu bir fuar olsun. Ancak, son gün haber ve­ri­lin­ce za­man­la­rı yet­me­di ve ye­tiş­ti­re­me­di­ler. Bu da bizi çok üzdü” dedi. Figen ACAR/ GÜN­DEM ÖZEL HABER

RAKİPSİZ TA­NI­TIM Haberine Yorum Yapınız